PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1999 - 50(1/2)

WANKE A.
p. 5-14
Depth of frost in drained loam soils in Puczniew, near Łodź
Przemarzanie gleby na polu drenowanym w Puczniewie koło Łodzi
MALISZEWSKA-KORDYBACH B., SMRECZAK B.
p. 15-30
Phytotoxic activity of policyclic aromatic hydrocabons (PAHs) in soils of different properties
Fitotoksyczne oddziaływanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach o zróżnicowanych właściwościach
CZARNOWSKA K.
p. 31-40
Heavy metals in lawn soils of Warsaw
Metale ciężkie w glebach zieleńców Warszawy
CZUBA R., SZTUDER H., ŚWIERCZEWSKA M.
p. 41-50
The results of leaf nutrition of field crops. Part III. Response of plants to foliar application of magnesium or magnesium combined with nitrogen
Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Cz. III. Reakcja roślin na dolistne stosowanie magnezu oraz magnezu i azotu w zabiegu łączonym
CZUBA R., SZTUDER H., ŚWIERCZEWSKA M.
p. 51-60
The results of leaf nutrition of field crops. Part IV. Response of plants to foliar application of magnesium combined with micronutrients or magnesium with nitrogen and micronutrients in one water solution
Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Cz. IV. Reakcja roślin na dolistne stosowanie magnezu łącznie z mikroelementami oraz magnezu, azotu i mikroelementów w zabiegu łączonym
NOWAK J., NIEDŹWIECKI E., DZIEL M.
p. 61-70
Influence of heavy metals on the soil enzyme activity
Zasobność gleby płowej użytkowanej sadowniczo w azot łatwo hydrolizujący
KORZENIOWSKA J., GEMBARZEWSKI H.
p. 79-84
Silo-maize needs for micronutrients fertilization
Potrzeby nawożenia mikroelementami kukurydzy uprawianej na kiszonkę
CZARNOWSKA K., SZYMANOWSKA-SIEŃCZEWSKA W.
p. 85-96
The soluble forms of Mn, Zn, Cu, Pb and Cd - Content in alluvial soils of Vistula valley and Żuław area
Zawartość rozpuszczalnych form Mn, Zn, Cu, Pb i Cd w glebach aluwialnych doliny Wisły i Żuławy
JAWORSKA H., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
p. 97-114
Lessive soils formed from silt deposits from Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie and Wysoczyzna Kaliska region. Part III. Chemical and mineralogical composition
Gleby płowe wytworzone z utworów pyłowych Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Wysoczyzny Kaliskiej. Cz. III. Skład chemiczny i mineralogiczny
ZAGÓRSKI Z.
p. 115-126
Micromorphology and some properties of calcareous soils from Małe Pieniny
Cechy mikromorfologiczne i niektóre właściwości gleb wapniowcowych z terenu Małych Pienin
GWOREK В., MACIASZEK D., PIEŃKOWSKA U., POLUBIEC E.
p. 127-134
Application of microwave techniques in soil material - A comparative study
Zastosowanie techniki mikrofalowej do oznaczania pierwiastków w materiale glebowym - Badania porównawcze
NALEPKA D.
p. 135-153
Pollen analysis of fossil and recent soils - Methodological problems
Analiza pyłkowa kopalnych i współczesnych poziomów glebowych - Problemy metodyczne
KUSIŃSKA A.
p. 155-156
In memory of Professor Czesław Wiktor Święcicki (1911-1997)
Profesor zw. dr hab. Czesław Wiktor Święcicki (1911-1997)
LICZNAR M.
p. 157-159
In memory of Professor Stanisław Kowaliński (1920-1999)
Profesor zw. dr hab. Stanisław Kowaliński (1920-1999)
PONDEL H.
p. 161-215
Polish Bibliographical List of Soil Science, Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy - Year 1997
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej - Rok 1997

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam