PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1998 - 49(3/4)

PRACZ J.
p. 5-18
Chemical component of surface waters on the Warsaw area
Skład chemiczny wód powierzchniowych na terenie Warszawy
LEWANDOWSKI P., BURGHARDT W., ILNICKI P.
p. 19-29
Heavy metals in soils of the river Warta valley in Poznań
Metale ciężkie w glebach doliny Warty w obrębie miasta Poznania
BIELIŃSKA E.J., DOMŻAŁ H.
p. 31-39
The dynamics of various forms of nitrogen in an orchard soil
Dynamika różnych form azotu w glebie użytkowanej sadowniczo
KOZANECKA T., CHOJNICKI J.
p. 41-49
Manganese available and soluble in 20% HCl in lessive soil of apple orchard
Mangan dostępny i rozpuszczalny w 20% HCl w glebie płowej sadu jabłoniowego
KULCZYCKI G.
p. 51-62
Influence of different potassium fertilization on some soil properties, yield and nutrient uptake by maize. Part I. Soil properties
Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wybrane właściwości gleby oraz plon i pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę. Część I. Właściwości glebowe
KULCZYCKI G.
p. 63-72
Influence of different potassium fertilization on some soil properties, yield and nutrient uptake by maize. Part II. Yield and its chemical composition
Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wybrane właściwości gleby oraz plon i pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę. Część II. Plon i jego skład chemiczny
BŁASZCZYK W.H.
p. 73-84
Quantitive variation of magnesium and potassium forms in differently used soils
Ilościowe zróżnicowanie form magnezu i potasu w glebach różnie użytkowanych
CHWIL S.
p. 85-95
Influence of differentiated fertilization on the ionic balance state of spring wheat, spring barley and oats in the conditions of the very acid soil
Wpływ zróżnicowanego nawożenia na stan równowagi jonowej pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa w warunkach gleby bardzo kwaśnej
KLIMOWICZ Z., UZIAK S.
p. 97-104
Effect of exposition on soil properties in an upland area
Wpływ ekspozycji na kształtowanie właściwości glebowych w terenie wyżynnym
LICZNAR S.E., MARUSZCZAK H.
p. 105-118
Studies of some soils from the locality of neolithic tumuli in Sokal Plateau-Ridge (SE Poland) using submicromorphological methods
Charakterystyka gleb kopalnych i współczesnych z rejonu kurhanów neolitycznych na Grzędzie Sokalskiej (Polska SE) przy zastosowaniu metod submikromorfologicznych
KABAŁA С.
p. 119-134
Properties of soils at the forest decay area in Izerskie Mountains (West Sudety Mts.)
Właściwości gleb na obszarach degradacji lasów w Górach Izerskich (Sudety Zachodnie)
RACZUK J.
p. 135-141
Distribution of mineral compounds of phosphorus in sandy soils of Południowopodlaska Lowland
Rozmieszczenie mineralnych związków fosforu w glebach piaskowych Niziny Południowopodlaskiej
KONECKA-BETLEY K., RÓG Z.
p. 143-160
Relict weathered material in the Vistulian soils of Olsztyn region
Reliktowe zwietrzeliny w vistulianskich glebach okolic Olsztyna
RUNOWSKA-HRYŃCZUK B.
p. 161-162
In memory of Professor Henryk Żurawski (1928-1997)
Wspomnienie o Profesorze Henryku Żurawskim (1928-1997)
PONDEL H.
p. 163-237
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1996
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1996

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam