PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1998 - 49(1/2)

KUSIŃSKA A.
p. 5-16
Elemental composition of humic acids as an indicator of their properties and structure
Skład pierwiastkowy kwasów huminowych jako wskaźnik w określaniu ich właściwości i struktury
KOPER J., PIOTROWSKA A.
p. 17-27
Soil acid phosphatase, catalase and rhodanase activities as affected by different systems of plant cultivation
Wpływ różnego systemu uprawy roślin na aktywność glebowej kwaśnej fosfatazy, katalazy i rodanazy
KOWALKOWSKI A.
p. 29-44
Holocene rusty and rusty podzolic soils in the tundra and taiga of middle Sweden
Holoceńskie gleby rdzawe i rdzawe bielicowane w tundrze i tajdze środkowej Szwecji
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., DŁUGOSZ J., KOBIERSKI M.
p. 45-52
Characteristics of clay minerals in black earth from Kujawy region
Charakterystyka minerałów ilastych w czarnych ziemiach kujawskich
KOWALKOWSKI A., KOCOŃ J.
p. 53-59
Microtextures of cryopedogenic weathering in soils of the mountain tundra of middle Sweden
Mikrocechy wietrzenia kriopedogenicznego w glebach tundry górskiej środkowej Szwecji
SZAFRANEK A.
p. 61-69
Phosphate sorption in relation to extractable iron and aluminium in rusty soils
Sorpcja fosforanów w glebach rdzawych w relacji do ekstrahowanego glinu i żelaza
GWOREK B., BOROWIAK M., KWAPISZ J.
p. 71-78
Effect of zeolite-bearing rocks upon inactivation of cadmium in soils
Wpływ zeolitów skałotwórczych na unieruchomienie kadmu w glebach
POKOJSKA U., DZIADOWIEC H., PLICHTA W., ZAŁUSKI T.
p. 79-86
Effects in anthropogenic changes in vegetation on forest soil in Gorzno-Lidzbark landscape park
Wpływ antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej na glebę leśną w Gorznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym
KONECKA-BETLEY K., OKOŁOWICZ M.
p. 87-94
Phosphorus as indicator of the man activity in Pleistocene
Fosfor jako wskaźnik działalności człowieka w plejstocenie

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam