PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1997 - 48(3/4)

WITKOWSKI D.
p. 5-21
Some features shaping the quality of superficial waters in small lowland drainage basins
Wybrane czynniki kształtujące jakość wód powierzchniowych w małych zlewniach nizinnych
WITKOWSKI D.
p. 23-36
Fertilizer components in two small drainage basins of differentiated soil-agricultural features
Składniki nawozowe w dwóch małych zlewniach o zróżnicowanych właściwościach glebowo rolniczych
SMRECZAK B.
p. 37-47
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soil - higher plant systems
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w układach gleba-roślina wyższa
CZARNOWSKA K.
p. 49-61
Level of some heavy metals in soils and leaves of tree species from the town of Łodź
Poziom niektórych metali ciężkich w glebach i liściach drzew miasta Łodzi
WÓJCIK J.
p. 63-73
Lead and cadmium in soils and plants of alloments in Wałbrzych
Ołów i kadm w glebach i roślinach wałbrzyskich ogródków działkowych
ŁABĘTOWICZ J., STĘPIEŃ W., OŻAROWSKI G.
p. 75-82
The estimation of some factors determine the differences in organic carbon content observed by the Tiurin’s method and the dry distillation method
Ocena niektórych czynników determinujących różnice w zawartości С organicznego oznaczanego metodą Tiurina i bezpośrednią metodą suchej destylacji
GĄSIOR J.
p. 83-93
The influence of the nitrogen fertilization and the time of harvest on chemical composition of potato tubers. Part. I. The starch and nitrogen content
Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na skład chemiczny bulw ziemniaków. Cz. I. Zawartość skrobi i azotu
GĄSIOR J.
p. 95-103
The influence of the nitrogen fertilization and the time of harvest on chemical composition of potato tubers. Part. П. Content of potassium, phosphorus, magnesium, calcium and sodium
Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na skład chemiczny bulw ziemniaków. Część II. Zawartość potasu, fosforu, magnezu, wapnia i sodu
OKOŁOWICZ М., SOWA A.
p. 105-121
Peat-muck soils of the „Krzywa Gora” Reservation in the Kampinos National Park
Gleby torfowo-murszowe rezerwatu „Krzywa Góra” w Kampinoskim Parku Narodowym
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., JAWORSKA H.
p. 123-136
Lessive soils formed from silt deposits from Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie and Wysoczyzna Kaliska region. Part. II. Lithogenic uniformity investigations on the base of granulometric composition analyses
Gleby płowe wytworzone z utworów pyłowych Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Wysoczyzny Kaliskiej. Cz. II. Badania litologicznej jednorodności na podstawie analizy uziarnienia
DŁUGOSZ J.
p. 137-149
Characteristics of soils formed on ground moraine of Vistula glaciation from Krajeńska upland (Poland)
Charakterystyka gleb wytworzonych na morenie dennej zlodowacenia Wisły z Wysoczyzny Krajeńskiej
MANIKOWSKA B.
p. 151-167
Periglacial cover sediments and soil profile evolution on the fluvioglacial interfluve area of Central Poland
Peryglacjalne utwory pokrywowe i kształtowanie profilu glebowego na wysoczyźnie fluwioglacjalnej w Polsce Środkowej
CZARNOWSKA K.
p. 169-170
The memory of Professor Bohdan Dobrzański in the tenth anniversary of his death
Wspomnienie о prof. dr hab. dr h.c. Bohdanie Dobrzańskim w dziesiątą rocznicę śmierci (1909-1987)
KONECKA-BETLEY K., PRUSINKIEWICZ Z.
p. 171-172
The memory of Professor Lucjan Królikowski in the tenth anniversary of his death
Wspomnienie o prof. dr hab. dr h.c. Lucjanie Królikowskim w dziesiątą rocznicę śmierci
PONDEL H.
p. 173-234
Polish Bibliographical List of Soil Science. Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy. Year 1995
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1995

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam