PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1997 - 48(1/2)

SKŁODOWSKI P., ZARZYCKA H.
p. 5-13
The influence of agricultural use of soils on the content and distribution of heavy metals
Wpływ użytkowania gleb na zawartość i rozmieszczenie metali ciężkich
DZIENIA S., DOJSS D., WERESZCZAKA J.
p. 15-18
The influence of crop-rotation and fallow on some chemical properties of a sandy soil
Wpływ płodozmianu i ugorowania na właściwości chemiczne gleby lekkiej
GWOREK B., DEGÓRSKI M.
p. 19-30
Trace elements and iron distribution of soil profiles in pine forest area
Przestrzenne i profilowe rozmieszczenie pierwiastków śladowych i żelaza w glebach zbiorowisk borowych
CZARNOWSKA K., TUREMKA E.
p. 31-38
Cadmium concentration in alluvial soils of Vistula valley and Żuławy region
Zawartość kadmu w glebach aluwialnych doliny Wisły i Żuław
ŚCIGALSKA В., KLIMA K.
p. 39-48
Relationship between cellulolytic activity of mountain soil and the yielding of cultivated plants
Zależność między aktywnością celulolityczną gleby górskiej a plonowaniem uprawianych roślin
FURCZAK J., KOŚCIELECKA D.
p. 49-58
The evaluation of side-effects of fungicide - tetraconazole on saprophytic fungi and biochemical activity of sandy and loamy soils
Ocena ubocznego oddziaływania fungicydu tetrakonazolu na grzyby saprofityczne oraz aktywność biochemiczną gleby piaszczystej i gliniastej
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., JAWORSKA H.
p. 59-69
Lessive soils formed from silt deposits of Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie and Wysoczyzna Kaliska Region. Part I. Morphology and physico-chemical properties
Gleby płowe wytworzone z utworów pyłowych Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Wysoczyzny Kaliskiej. Część I. Morfologia i właściwości fizykochemiczne
LICZNAR S.E., DROZD J., LICZNAR M.
p. 71-77
Studies of some relict of weathered limestone Jurassic using submicromorphological methods
Badanie zwietrzelin reliktowych wapieni jurajskich przy zastosowaniu metod submikromorfologicznych
CHOJNICKI J.
p. 79-86
Evolution of soils developed from superficial silts of the Błońsko-Sochaczewska Plain
Ewolucja gleb wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
DŁUGOSZ J., KOBIERSKI M., SPYCHAJ-FABISIAK E.
p. 87-93
Study of mineralogical composition of clay fraction from selected black earth of Kujawy region
Skład mineralogiczny frakcji ilastej warstwy ornej wybranych czarnych ziem kujawskich
MALISZEWSKA-KORDYBACH B., SMRECZAK B.
p. 95-110
The content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in agricultural soils in Lublin district
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach użytkowanych rolniczo
BROGOWSKI Z., BORZYSZKOWSKI J., GWOREK B., OSTROWSKA A., PORĘBSKA G., SIENKIEWICZ J.
p. 111-124
Soils characteristics of deforested region of the Izerskie Mountains
Charakterystyka gleb wylesionych obszarów Gór Izerskich
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 125-132
Ecological systematics of forest soils of Poland
Ekologiczna systematyka gleb leśnych Polski
KOWALKOWSKI A.
p. 133-141
Is the ecological systematics of the Poland’s forest soils necessary?
Czy istnieje potrzeba ekologicznej systematyki gleb leśnych Polski?
PONDEL H.
p. 143-189
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1994
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1994

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam