PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1996 - 47(suppl.)

PROCEEDINGS OF THE SCIENTIFIC SESSION “SOILS OF THE MAZOWSZE LOWLAND” DEDICATED TO THE MEMORY OF PROFESSOR ARKADIUSZ MUSIEROWICZ IN THE THIRTIETH ANNIVERSARY OF HIS DEATH

CZERWIŃSKI Z.
p. 7-8
In memory of Professor Arkadiusz Musierowicz in the thirtieth anniversary of his death (1894-1966)
Wspomnienie o profesorze Arkadiuszu Musierowiczu w trzydziestą rocznicę śmierci (1894-1966)
BROGOWSKI Z.
p. 9-21
The total content of elements in grain <0,1 mm in diameter separated from gley-podzolic soil
Ogólna zawartość składników we frakcjach granulometrycznych <0,1 mm w glebie glejobielicowej
KOZANECKA T., KĘPKA M.
p. 23-30
Influence of agro-ecological factors on physico-chemical properties of the soil of apple orchard
Wpływ czynników agro-ekologicznych na właściwości fizyczne gleby w sadzie jabłoniowym
OKOŁOWICZ M., BROGOWSKI Z.
p. 31-41
Energetic compounds in the granulometric fractions of some soils
Związki energetyczne we frakcjach granulometrycznych niektórych gleb
CZARNOWSKA K.
p. 43-50
Total content of heavy metals in parent rocks as the reference background levels of soils
Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb
GWOREK B., JESKE K.
p. 51-63
The trace elements and iron contents in arable soils formed from glacial materials
Pierwiastki śladowe i żelazo w glebach uprawnych wytworzonych z utworów glacjalnych
GWOREK B., CZARNOWSKA K.
p. 65-73
Heavy metals content in alluvial and dune soils from Warsaw environs
Metale ciężkie w glebach wytworzonych z utworów aluwialnych i eolicznych okolic Warszawy
KOZANECKA T., REKOSZ-BURLAGA H., RUSSEL S.
p. 75-84
Effect of apple orchard soil management system, liming and nitrogen fertilization in biological activity
Aktywność mikrobiologiczna gleby w sadzie jabłoniowym w zależności od sposobu jej utrzymania, nawożenia azotem i wapnowania
KUSIŃSKA A.
p. 85-96
The effect of the system of rye and potatoes cultivating on the contents and fractional composition of the humus in the soil
Wpływ systemu uprawy żyta i ziemniaków na zawartość i skład frakcyjny próchnicy glebowej
CZERWIŃSKI Z., KACZOREK D.
p. 97-101
Properties and classification of soils developed from bog iron ore
Właściwości i typologia gleb wytworzonych z rudy darniowej
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., NALEPKA-PAPERZ D., WASYLIKOWA K.
p. 103-112
Changes of natural environment in late Pleistocene and Holocene at the Kampinoski National Park - case study of the Wilkow (Polesie Stare) peat-bog
Przemiany środowiska Puszczy Kampinoskiej w późnym glacjale i holocenie na przykładzie osadów organicznych torfowiska w Wilkowie (Polesie Stare)
KONECKA-BETLEY K., JANOWSKA E.
p. 113-123
Age and origin of sediments and selected soil-forming processes
Wiek i pochodzenie osadów a niektóre procesy glebotwórcze
ZAGÓRSKI Z.
p. 125-135
Granulometric indices of litho- and pedogenic processes in non-uniform soils developed from glacial deposits
Granulometryczne wskaźniki procesów pedo- i litogenezy w glebach niejednorodnych wytworzonych z osadów glacjalnych
CHOJNICKI J.
p. 137-144
Zirconium in alluvial soils of central Vistula Valley and Żuławy
Cyrkon w madach środkowej Wisły i Żuław
KWASOWSKI W.
p. 145-152
Soils salinity and composition of readily soluble salts in soils in the vicinity of thermal electric power station Siekierki
Zasolenie gleb i skład jonowy soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie w rejonie wpływu Elektrociepłowni Siekierki

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam