PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1996 - 47(3/4)

LICZNAR M., DROZD J.
p. 9-22
Influence of water relations on the productivity of black earths
Wpływ stosunków wodnych na urodzajność czarnych ziem
DĄBROWSKA-NASKRĘT H.
p. 23-29
Free iron oxides and their impact on the specific surface area of alluvial soils
Wolne tlenki żelaza i ich wpływ na całkowitą powierzchnię właściwą gleb aluwialnych
GORLACH E., GAMBUŚ F.
p. 31-39
Studies on possible limitation of cadmium uptake by plants from soils polluted with this metal
Badania nad możliwością ograniczenia pobierania kadmu przez rośliny z gleb zanieczyszczonych tym metalem
PANAK H., WOJNOWSKA T., SIENKIEWICZ S.
p. 41-46
Changes of some chemical and physico-chemical properties of the Kętrzyn black earth as the influence of intensive nitrogen fertilization
Zmiany niektórych właściwości chemicznych i fizykochemicznych czarnych ziem kętrzyńskich pod wpływem intensywnego nawożenia azotem
DECHNIK I., FILIPEK T.
p. 47-52
Dynamics of cation saturation of soils formed by water erosion
Dynamika wysycenia kationami gleb ukształtowanych przez erozję wodną
JAWORSKA H., DŁUGOSZ J.
p. 53-62
The sorption properties of Alfisols formed from fluvioglacial material from the environs of Mochełek
Kationowa pojemność wymienna i skład kationów wymiennych gleb płowych wytworzonych z utworów fluwioglacjalnych okolic Mochełka
WIATER J.
p. 63-74
Effect of fertilization straw, farmyard manure and liming on physico-chemical properties of soil in 8 -year cultivation winter wheat in monoculture
Wpływ nawożenia słomą, obornikiem i wapnowania na właściwości fizykochemiczne gleby w ósmym roku uprawy pszenicy ozimej w monokulturze
FRĄCKOWIAK H., KUCZYŃSKA I.
p. 75-82
The influence of saline waters irrigation from the Noteć river on some physico-chemical properties of organic meadow soils
Wpływ nawodnień zasolonymi wodami górnej Noteci na niektóre właściwości fizykochemiczne organicznych gleb łąkowych
PIAŚCIK H.
p. 83-88
Changes of calcium and iron content in peat-muck soils of the Masurian Lake District
Zmiany zawartości wapnia i żelaza w glebach torfowo-murszowych Pojezierza Mazurskiego
KOPER J., PIOTROWSKA A.
p. 89-100
Ezymatic activity of lessive soil as effect of plant cultivated in monoculture and in crop rotation
Aktywność enzymatyczna gleby płowej w zależności od uprawy roślin w zmianowaniu i monokulturze
MAZUR T., SĄDEJ W.
p. 101-108
Effect of long-term fertilization with pig slurry, farmyard manure and mineral fertilizers on physico-chemical properties of soil
Zmiany właściwości fizykochemicznych gleby w wyniku wieloletniego nawożenia gnojowicą trzody chlewnej, obornikiem i nawozami mineralnymi
BEDNAREK W., LIPIŃSKI W.
p. 109-115
Influence of mineral fertilization and liming on physico-chemical properties of light soil, crop yield and some features of spring barley
Oddziaływanie nawożenia mineralnego i wapnowania na fizykochemiczne właściwości gleby lekkiej, plonowanie oraz niektóre cechy jęczmienia jarego
STRĄCZYŃSKA S.
p. 117-122
Physico-chemical properties of soil fertilized with liquid manure and its influence on the potato crop
Fizykochemiczne właściwości gleby nawożonej gnojowicą i jej wpływ na plonowanie ziemniaków
BARAN S., FLIS-BUJAK M., TURSKI R., ŻUKOWSKA G.
p. 123-130
Changes in physico-chemical properties of light soil fertilized with sewage sludge
Zmiany właściwości fizykochemicznych gleby lekkiej użyźnionej osadem ściekowym
CZERWIŃSKI Z.
p. 131-143
Salinity of water and soils in the Kujawy region
Zasolenie wód i gleb na terenach Kujaw
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E.
p. 145-158
Black earths in the alluvial landscape of the Kampinos Forest
Czarne ziemie w staroaluwialnym krajobrazie Puszczy Kampinoskiej
KOPER J.
p. 159-170
Effects of plants cultivated in monoculture and crop rotation on the content of organic phosphorus in lessive soil
Wpływ roślin uprawianych w monokulturze i w zmianowaniu na zawartość fosforu organicznego w glebie płowej
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., DŁUGOSZ J., KOBIERSKI M.
p. 171-180
Study of mineralogical composition of clay fraction from selected brown soils of Wielkopolska Lowland
Badania składu mineralogicznego frakcji ilastej wybranych gleb brunatnych Niziny Wielkopolskiej
BIESIACKI P.W., ZAGÓRSKI Z.
p. 181-193
Changes of mineral composition of the clay fraction by intensive gley processes
Zmiany w składzie mineralnym frakcji ilastej pod wpływem intensywnych procesów glejowych
MALCZYK P., KĘDZIA W., NOWAK M.
p. 195-202
Heavy metals in soils of the Bydgoszcz city
Metale ciężkie w glebach miasta Bydgoszczy
MALCZYK P., KĘDZIA W.
p. 203-211
Heavy metals in forest soils along the Bydgoszcz-Inowrocław exit road
Metale ciężkie w glebach leśnych wzdłuż drogi wylotowej Bydgoszcz-Inowrocław
WOJCIESZCZUK T., NIEDŹWIECKI E., MELLER E.
p. 213-221
Changes in the soil chemical composition and in filtrates obtained from soil treated with various doses of ashes from “Dolna Odra” power plant
Zmiany w składzie chemicznym gleby i uzyskanych z niej przesączów pod wpływem zróżnicowanego nawożenia popiołem z Elektrowni „Dolna Odra”
KACZOR A.
p. 223-229
The after-effect of simulated acid rains and dolomite on the yield of ordinary cockfoot and on the content of available of phosphorus, potassium and magnesium in the soil
Działanie następcze symulowanych opadów i dolomitu na plonowanie kupkówki pospolitej oraz na zawartość w glebie przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu
GRZEBISZ W., POTARZYCKI J.
p. 231-238
Effect of soil management and fertilization systems on adsorption of trace elements by soil
Wpływ systemu użytkowania gleby i nawożenia na sorpcję pierwiastków śladowych
BOROWSKA K.
p. 239-245
The content of selenium in different parts of Medicago sativa and Taraxacum officinale from selected Alfalfa plantations located in three types of soil
Zawartość selenu w różnych częściach lucerny i mniszka lekarskiego z plantacji lucernianych założonych na trzech typach gleb
SOBCZUK H.A., WALCZAK R.T.
p. 247-250
Problems of metrology in soil physics
Problemy metrologii stosowanej w zakresie fizyki gleby

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam