PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1996 - 47(1/2)

OSTROWSKI J.
p. 5-10
Influence of soil macropores on amide herbicide leaching
Wpływ makroporów glebowych na wymywanie herbicydów amidowych
RUSZKOWSKA M., KUSIO M., SYKUT S.
p. 11-22
The leaching of trace elements from soils as influenced by soil type and fertilization (lysimetric study)
Wymywanie pierwiastków śladowych z gleby w zależności od jej rodzaju i nawożenia (badania lizymetryczne)
RUSZKOWSKA M., KUSIO M., SYKUT S., MOTOWICKA-TERELAK T.
p. 23-32
The change of trace elements content in soils in the lysimetric experiment (1991-1994)
Zmiany zawartości pierwiastków śladowych w glebach w warunkach doświadczenia lizymetrycznego (1991-1994)
OKOŁOWICZ M.
p. 33-46
Sorption capacity of particle size fractions of selected soils
Właściwości sorpcyjne frakcji granulometrycznych wybranych gleb
GWOREK B., BROGOWSKI Z., JESKE K.
p. 47-53
Influence of the synthetic zeolites on heavy metals uptake by lettuce from soil polluted by sewage sludge
Oddziaływanie syntetycznych zeolitów na pobieranie z gleby metali ciężkich przez sałatę nawożoną osadem ściekowym
KOZANECKA T., SCHERER H.W.
p. 55-64
The influence of nitrogen and potassium fertilization and the soil management system in apple orchard on the content of nonexchangeable NH4-N in soil
Wpływ nawożenia azotem i potasem oraz sposobu utrzymania gleby w sadzie jabłoniowym na zawartość niewymiennych jonów amonowych w glebie
FOTYMА M., GOSEK S., SZEWCZYK M.
p. 65-78
A comparison of usefulness of different methods of determination soil pH and content of available forms of phosphorus, potassium and magnesium
Porównanie przydatności różnych metod określania odczynu gleby oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu
ŁABUDA S., CHWIL S.
p. 79-87
Rhythm of biomass and macroelements accumulation in grass pea (Lathyrus sativus L.)
Rytm akumulacji biomasy i makroelementów w lędźwianie siewnym (Lathyrus sativus L.)
MYŚKÓW W., STACHYRA A., ZIĘBA S., MASIAK D.
p. 89-100
Biological activity of soil as an index of its fertility
Aktywność biologiczna gleby jako wskaźnik jej żyzności i urodzajności
BEDNAREK R., KOSKO A., PRUSINKIEWICZ Z., SZMYT M.
p. 101-111
Study of the origin of a multi-layers humic horizon in archaeological site at Opatowice
Badania nad genezą wielowarstwowego poziomu próchnicznego na stanowisku archeologicznym w Opatowicach
BANASZUK H., BANASZUK P., KONDRIATIUK P.
p. 113-122
The soils on the area of prehistoric site at Haćki near Bielsk Podlaski
Gleby na terenie prehistorycznej osady w Haćkach w okolicach Bielska Podlaskiego
ZAWIŚLAK K.
p. 123-125
In memory of Professor Michał Skrodzki (1920-1995)
Wspomnienie o Profesorze Doktorze Michale Skrodzkim (1920-1995)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam