PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1995 - 46(3/4)

CZARNOWSKA K., BRODA D., CHOJNICKI J., TUREMKA E.
p. 5-18
Heavy metals in alluvial soils of the Vistula valley
Metale ciężkie w glebach aluwialnych doliny Wisły
MACIAK F.
p. 19-28
Estimation of the biological activity in moorshs and peats on the basis of the carbon and organic nitrogen mineralization
Ocena aktywności biologicznej murszów i torfów na podstawie mineralizacji związków węgla i azotu
NOWAK W., WOŁOSZYK С.
p. 29-36
The influence of nitrogen and potassium fertilization on the content of protein and crude fibre in grasses
Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na zawartość białka i włókna surowego w trawach
SKŁODOWSKI P., ZARZYCKA H.
p. 37-44
Influence of agricultural use of soils on their some chemical properties
Wpływ rolniczego użytkowania gleb na ich niektóre właściwości chemiczne
ZASOŃSKI S.
p. 45-57
Calcareous soils derived from selected lithostratigraphical units of East Carpathian Flysh. Part III. Mineralogical composition of the clay fraction
Gleby wapniowcowe wytworzone z wybranych ogniw litostratygraficznych fliszu wschodnich Karpat. Cz. III. Skład mineralnych frakcji ilastej
CZERWIŃSKI Z., MATUSZYŃSKI M.
p. 59-70
Soil developed from bog iron ore
Gleby wytworzone z rudy darniowej
ZAGÓRSKI Z.
p. 71-93
Micromorphological features of litho- and pedogenic processes in nonuniform soils developed from glacial deposits
Mikromorfologiczne cechy procesów lito- i pedogenezy w glebach niejednorodnych wytworzonych z osadów glacjalnych
BOGDA A.
p. 95-96
In memory of Professor Bronisław Giedrojć (1922-1994)
Wspomnienie o profesorze dr. hab. Bronisławie Giedrojciu (1922-1994)
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., PRUSINKIEWICZ Z.
p. 97-105
In memory of Professor Wojciech Cieśla (1925-1995)
Wspomnienie o profesorze Wojciechu Cieśli (1925-1995)
PONDEL H.
p. 106-152
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1993
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1993

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam