PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1995 - 46(1/2)

PRUSINKIEWICZ Z.
p. 5-19
Yesterday, today and tomorrow of pedology in Poland
Wczoraj, dziś i jutro gleboznawstwa w Polsce
PALUSZEK J.
p. 21-35
Changes of soil structure and of physical properties of chernozems under the influence of water erosion
Zmiany struktury i właściwości fizycznych czarnoziemów pod wpływem erozji wodnej
CHMIELNICKI J., ROSZAK W., FABIJAŃSKI J.
p. 37-43
Influence of soil moisture on forming of aggregates content and their durability
Wpływ stopnia uwilgotnienia gleby na tworzenie się agregatów glebowych i ich trwałość
NIKLEWSKA-LARSKA T.
p. 45-51
An attempt to reduce the toxic lead in soil by application of Bacillus megaterium or Streptomyces variabilis
Próba obniżenia toksycznego działania ołowiu w glebie przez wprowadzanie do niej Bacillus megaterium lub Streptomyces variabilis
MICHALCEWICZ W.
p. 53-64
Influence of pesticides used in chemical protection of field crops on some biological properties of soil
Wpływ pestycydów stosowanych w chemicznej ochronie roślin uprawnych na niektóre właściwości biologiczne gleby
CZARNOWSKA K., BONTRUK H.
p. 65-77
Content of heavy metals in alluvial soils from Żuławy area
Zawartość metali ciężkich w glebach aluwialnych Żuław
BIERNACKA E., MACIAK F.
p. 79-94
Purification of polluted surface water from heavy metals (Zn, Cu, Cr, Pb and Cd) by artificially formed peat-mineral deposits
Oczyszczanie wód powierzchniowych z metali ciężkich (Zn, Cu, Cr, Pb i Cd) przy użyciu sztucznie uformowanych złóż torfowo-mineralnych
MACIAK F.
p. 95-104
Effect of copper and calcium carbonate on mineralization of the organic nitrogen in peat and moorsh soils in laboratory condition
Wpływ miedzi oraz węglanu wapnia na mineralizację związków organicznych azotu w murszach i torfach w warunkach laboratoryjnych
KOZANECKA T.
p. 105-117
Contents of N-NH4 and N-NO3 mineral forms of nitrogen in soil of apple orchard
Zawartość mineralnych form N-NH4 i N-NO3 w glebie sadu jabłoniowego
ZASOŃSKI S.
p. 119-134
Calcareous soils derived from selected lithostratigraphical units of East Carpathian Flysh. Part II. Micromorphological properties
Gleby wapniowcowe wytworzone z wybranych ogniw litostratygraficznych fliszu wschodnich Karpat. Cz. II. Właściwości mikromorfologiczne
MERCIK S., MOSKAL S., STĘPIEŃ W.
p. 135-148
Nitrous oxide emission from agricultural soils in Poland in connection with greenhouse gases effect
Emisja do atmosfery podtlenku azotu (N2O) z użytków rolnych w Polsce w aspekcie efektu cieplarnianego
NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., MIECHÓWKA A.
p. 149-150
In memory of Professor Tomasz Komornicki (1916-1994)
Wspomnienie o Profesorze dr. Tomaszu Komornickim (1916-1994)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam