PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1994 - 45(3/4)

PRUSINKIEWICZ Z., KONYS L., KWIATKOWSKA A.
p. 5-20
Classification of soil texture and related problems
Klasyfikacja uziarnienia gleb i problemy z nią związane
PALUSZEK J.
p. 21-31
The influence of water erosion on the structure and water stability of soil aggregates in the Hapludalfs developed from loess
Wpływ erozji wodnej na strukturę i wodoodporność agregatów gleb płowych wytworzonych z lessu
GORLACH E., GAMBUŚ F.
p. 33-41
Investigations on methods of determination of cadmium in soils and plants
Badania metodyczne oznaczania kadmu w glebach i roślinach
KACZOR A.
p. 43-50
Possibilities of using some properties of soil in the evaluation of the degree of environment pollution with acid rainfalls. Part I. Sulphur in soil
Możliwości wykorzystania niektórych właściwości gleby w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska kwaśnymi opadami. Cz. I. Siarka w glebie
KACZOR A.
p. 51-58
Possibilities of using some properties of soil in the evaluation of the degree of environment pollution with acid rainfalls. Part II. The degree of soil acidification
Możliwości wykorzystania niektórych właściwości gleby w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska kwaśnymi opadami. Cz. II. Stan zakwaszenia gleby
BADORA A.
p. 59-64
The response of cereals to strong soil acidity. Part IV. The effect of the strong soil acidity on mineral composition of oat in ear emergence stage
Reakcja zbóż na silne zakwaszenie gleb. Cz. IV. Wpływ silnego zakwaszenia gleb na skład mineralny owsa w fazie kłoszenia
CZARNOWSKA K.
p. 65-75
Accumulation of some heavy metals in arable soils and in celery leaves in the proximity of Warsaw’s exit roads
Akumulacja niektórych metali ciężkich w glebach uprawnych i w liściach selera w pobliżu dróg wylotowych z Warszawy
SKŁODOWSKI P.
p. 77-84
Influence of soil use on transformation of organic matter
Wpływ użytkowania gleb na akumulację i jakość związków próchniczych
KONECKA-ВETLEY K., ZAGÓRSKI Z.
p. 85-96
Influence of interglacial soilforming processes on the micromorphological traits of the fossil soils developed from loesses
Wpływ interglacjalnych procesów glebotwórczych na cechy mikromorfologiczne gleb kopalnych wytworzonych z lessów
CHOJNICKI J.
p. 97-107
Black earths developed from the cover silts of the Błonie-Sochaczew Plain
Czarne ziemie równiny Błońsko-Sochaczewskiej wytworzone z pokrywowych utworów pyłowych
RESZEL R.S., BARAN S., FLIS-BUJAK M., RESZEL H.
p. 109-117
The influence of sugar beet washing earth on organic matter and biological activity of the soil and yield of plants
Wpływ ziemi spławiakowej na substancję organiczną, aktywność biologiczną gleb oraz plon roślin
TERELAK H.
p. 119-122
In memory of Professor Tadeusz Witek (1929-1993)
Wspomnienie o profesorze doktorze Tadeuszu Witku (1929-1993)
PONDEL H.
p. 123-185
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1992
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1992
Polnische Literaturversammlung aus dem Gebiet der Bodenkunde Agrikulturchemie, Bodenbearbeitung und Wasserwirtschaft - 1992

Bibliographie polonaise concernant: pedologie, chimie agricole, agricultureet l’amenagement des eaux - 1992

Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1992

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam