PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1994 - 44(suppl.)

XV INTERNATIONAL CONGRESS OF SOIL SCIENCE SOCIETY, 1994, MEXICO

KOMITET REDAKCYJNY
p. 5-6
From the Editorial Committee
Od Komitetu Redakcyjnego
KOMITET REDAKCYJNY
p. 7
Draft
Projekt
CIEŚLA W., MARCINEK J.
p. 9-14
Horizon notation tor Polish soils
Oznakowanie poziomów w glebach polskich
PRUSINKIEWICZ Z., BEDNAREK R., KOŚKO A., SZMYT M.
p. 15-26
Paleopedological studies on age, properties and genesis of illuvial bands on a Neolithic archaeological site
Badania paleopedologiczne nad wiekiem, właściwościami i genezą wstęg iluwialnych na neolitycznym stanowisku archeologicznym
MANIKOWSKA B., BEDNAREK R.
p. 27-39
Fossil preboreal soil on the dune sands in central Poland and its significance for the conception of rusty soils (Cambic Arenosols) genesis
Kopalna gleba preborealna w piaskach wydmowych Polski Środkowej i jej znaczenie dla koncepcji genezy gleb rdzawych
JANOWSKA E.
p. 41-53
Preliminary studies on the sideric horizon o f rusty soils with the use of microchemical X-ray analysis
Wstępne badania poziomów sideric gleb rdzawych z zastosowaniem mikrochemicznej analizy rentgenowskiej
KONECKA-ВETLEY K.
p. 55-62
Fossil soils of late Pleistocene developed from loesses
Gleby kopalne późnego plejstocenu wytworzone z lessów
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
p. 63-70
The effect of the podzolization process on the profile distribution of mineral compounds of phosphorus
Wpływ procesu bielicowania na profilowe rozmieszczenie mineralnych związków fosforu
MERCIK S.
p. 71-78
Most important soil properties and yielding in the long-term static fertilizing experiments in Skierniewice
Najważniejsze właściwości gleby i plonowanie w wieloletnich, statycznych doświadczeniach nawozowych w Skierniewicach
CIEŚLA W., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., DŁUGOSZ J., ZALEWSKI W.
p. 79-84
Evaluation of microelements contents in arable soils of Eastern Wielkopolska Lowland
Ocena zawartości mikroelementów w glebach uprawnych wschodniej części Niziny Wielkopolskiej
STRZYSZCZ Z., MAGIERA T., BZOWSKI Z.
p. 85-93
Magnetic susceptibility as indicator of soils contamination in some regions of Poland
Podatność magnetyczna jako wskaźnik zanieczyszczenia gleb w niektórych rejonach Polski
GWOREK B.
p. 95-100
Zeolites of the ЗА and 5А type as factors inactivating zinc in soils contaminated with this metal
Zeolity typu ЗА i 5A jako czynnik inaktywujący cynk w glebach zanieczyszczonych tym metalem
TRUSZKOWSKA R., MIKIELEWICZ E.
p. 101-108
Informatic system about natural environment – whole area of Poland in macroscale
System informatyczny o środowisku przyrodniczym - obszar Polski w makroskali

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam