PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1993 - 44(3/4)

HEWELKE P.
p. 5-12
Simulation method for designing of drip irrigation parameters
Określanie parametrów nawodnień kroplowych z zastosowaniem metody symulacyjnej
KASZUBKIEWICZ J., KHDRI Y., SZERSZEŃ L.
p. 13-31
Relationships between swelling and some physical properties of soils developed from similar parent rocks in two different climatic zones
Związki między pęcznieniem a innymi właściwościami fizycznymi gleb wytworzonych w dwóch strefach klimatycznych z podobnych skał macierzystych
KASZUBKIEWICZ J., GIEDROJĆ B.
p. 33-44
Water permeability of soils from fish ponds of Milicz region at Lower Silesia
Przepuszczalność wodna gleb dna stawów rybnych w rejonie Milicza na Dolnym Śląsku
KOBUS J., CZABAN J., GAJDA A., MASIAK D., KSIĘŻNIAK A.
p. 45-53
Wheat rhizosphere microflora and its effect on plant nutrition and some pathogenic fungi. Part I. Changes of rhizobacteral populations with developed of winter wheat
Mikroflora ryzosfery pszenicy i jej wpływ na odżywianie roślin i niektóre grzyby patogeniczne. Część I. Zmiany w populacji bakterii ryzosfery wraz z rozwojem pszenicy ozimej
NGUYEN BICH LOC
p. 55-61
Comparison of influence of inoculation by Вradyrhizobium sp. and nitrogen fertilization on yield оf Arachis hypogaea cultivated on two different soils
Porównanie wpływu szczepienia Вradyrhizobium sp. oraz nawożenia azotowego na plonowanie Arachis hypogaea na dwóch rożnych glebach
KRAUZE A., DOMSKA D., BOBRZECKA D., BENEDYCKA Z.
p. 63-68
Dynamic of available molybdenum content in different kind of arable soils
Dynamika zawartości przyswajalnego molibdenu w różnych rodzajach gleb użytkowanych rolniczo
CZUBA R.
p. 69-78
The results of leaf nutrition of field crops. Part I. Response of plants to nitrogen foliar application
Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Cz. I. Reakcja roślin na dolistne stosowanie azotu
CZUBA R.
p. 79-87
The results of leaf nutrition of field crops. Part II. Response of plants to foliar application of micronutrients or nitrogen combined with micronutrients
Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Cz. II. Reakcja roślin na dolistne stosowanie mikroelementów i azotu łącznie z mikroelementami
NAZARUK M.
p. 89-98
Effect of fertilization on productivity and stability of more significant grass species and their mixtures on light soil in pasture usage
Wpływ nawożenia na produktywność i trwałość ważniejszych gatunków traw w siewie czystymi mieszankach w użytkowaniu pastwiskowym na glebie lekkiej
CHOJNICKI J., CZARNOWSKA K.
p. 99-111
The changes of the contents of total and readily soluble phosphorus and Zn, Cu, Pb, Cd in agricultural soils under intensive cultivation
Zmiany zawartości fosforu ogółem i rozpuszczalnego oraz Zn, Cu, Pb i Cd w glebach intensywnie użytkowanych rolniczo
MACIEJEWSKA A.
p. 113-120
Effect of organic-mineral-liming fertilization on some physico-chemical properties of rust-coloured typical soil formed from light sands
Wpływ nawozu organiczno-wapniowo-mineralnego na niektóre właściwości fizykochemiczne gleb rdzawych właściwych wytworzonych z piasków luźnych
ZASOŃSKI S.
p. 121-133
Calcareous soils derived from selected lithostratigraphical units of East Carpathian flysh. Part I. General description of soils
Gleby wapniowcowe wytworzone z wybranych ogniw litostratygraficznych fliszu wschodnich Karpat. Część I. Ogólna charakterystyka gleb
CHOJNICKI J.
p. 135-151
Lessives soils developed from superficial formations of the Błonie-Sochaczew Plain
Gleby płowe wytworzone z utworów pokrywowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
KONECKA-BETLEY K., MARUSZCZAK H.
p. 153-163
Holocene pedogenesis development in enclosed cup-depressions of loess areas in the Lublin environs
Rozwój holoceńskiej pedogenezy w wymokach obszarów lessowych okolic Lublina
MACIAK F., BIERNACKA E., KURZAWSKI G.
p. 165-178
Purification of liquid manure through the peals and ash from power plant
Oczyszczanie gnojowicy przy użyciu torfów i popiołu z elektrowni
MACIAK F., BIERNACKA E., KURZAWSKI G.
p. 179-192
Purification of communal (raw) waste water through the peats and ash from power plant
Oczyszczanie ścieków komunalnych (surowych) przy użyciu torfów i popiołu z elektrowni
KONECKA-BETLEY K.
p. 193-195
In memory of Professor Franciszek Kuźnicki (1906-1993)
Wspomnienie o profesorze dr hab. Franciszku Kuźnickim (1906-1993)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam