PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1993 - 44(1/2)

BRANDYK T., BRANDYK T., SKĄPSKI K.
p. 5-17
Determination of height of capillary rise in some alluvial soil profiles
Ocena wysokości podsiąku kapilarnego w kilku profilach mad rzecznych
GWOREK B.
p. 19-26
Effect of zeolites on the lead uptake by plants from soils with simulated contamination
Wpływ zeolitów na pobieranie ołowiu przez rośliny z gleb o symulowanym zanieczyszczeniu
SZYMKIEWICZ-DĄBROWSKA D.
p. 27-36
Influence of potassium, ammonium, magnesium, calcium carbonates and on the calcium phosphate solubility
Wpływ węglanów potasowych, amonowych, magnezowych i wapniowych oraz mocznika na rozpuszczalność CaHPO4•2H2O
DURSKA G., KASZUBIAK H.
p. 37-45
Utilization of aliphatic low-molecular organic acids in soil by microorganisms
Wykorzystanie w glebie alifatycznych niskocząsteczkowych kwasów organicznych przez drobnoustroje
FILIPEK T., BADORA A.
p. 47-55
Response of cereals to strong soil acidity. Part I. Rye (Secale cereale L.)
Reakcja zbóż na silne zakwaszenie gleb. Cz. I Żyto (Secale cereale L.)
CZUBA R.
p. 57-64
Regeneration of soil strongly exhausted from nutrients
Regeneracyjne nawożenie gleby silnie wyczerpanej ze składników pokarmowych
SHAMSHAM S.
p. 65-71
Distribution of some metals in arable soil profiles in the region contaminated by copper industry. Part II. Total content of metals
Rozmieszczenie wybranych metali w profilach gleb uprawnych na terenach zanieczyszczonych przez przemysł miedziowy. Część II. Całkowita zawartość metali
MOSIEJ J., TUSIŃSKI J.
p. 73-80
Attempt of assessment nitrate nitrogen migration in soils of grassland irrigated by municipal sewage
Wstępna ocena migracji azotu mineralnego w glebach użytków zielonych nawadnianych ściekami komunalnymi
CZARNOWSKA K., CHOJNICKI J.
p. 81-91
Content of iron, manganese, chromium, nickel and cobalt in soils developed from the youngest loesses of the Błonie-Sochaczew Plain
Występowanie żelaza, manganu, chromu, niklu i kobaltu w glebach wytworzonych z najmłodszych lessów Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
CHOJNICKI J.
p. 93-106
Brown soils developed from superficial formations of the Błonie-Sochaczew Plain
Gleby brunatne wytworzone z utworów pokrywowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
ŁACHACZ A.
p. 107-118
Identification of mucky soils by the Munsell colour charts
Rozpoznawanie gleb należących do typu murszowatych na podstawie barwy
ZAWIŚLAK K.
p. 119-120
80th birthday of Professor Witold Niewiadomski
Jubileusz 80-lecia prof. zwycz. dr. Witolda Niewiadomskiego
PONDEL H.
p. 121-201
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1991
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1991

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam