PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1992 - 43(3/4)

HEWELKE P.
p. 5-18
Principles of soil moisture regulation by means of drip irrigation
Podstawy regulowania uwilgotnienia gleby za pomocą nawodnień kroplowych
ROSZYK E., SHAMSHAM S.
p. 19-27
Washing effect on a reduction of the content of metals in plants dusted by industrial emission
Wpływ mycia na zmniejszenie zawartości metali w roślinach zanieczyszczonych przez emisje przemysłowe
ŁABUDA S., FILIPEK S., DECHNIK I.
p. 29-36
Oat response to different calcium and magnesium forms in a model experiment
Reakcja owsa na zróżnicowane formy wapnia i magnezu w doświadczeniu modelowym
FILIPEK T., BADORA A.
p. 37-43
Content of water-soluble ions in soils contaminated with agents counteracting the effect of post-snow slipperness
Jony rozpuszczalne w wodzie w glebach zanieczyszczonych środkami do zwalczania śliskości pośniegowej
FILIPEK T., BADORA A.
p. 45-54
Ionic state versus cocksfoot yields under conditions of differentiated nitrogen fertilization of soil contaminated with agents for removal of the post-snow slipperness
Stan jonowy i plonowanie kupkówki w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem gleby zanieczyszczonej środkami do usuwania śliskości pośniegowej
KOPER J.
p. 55-65
The content of inositol phosphorus esters in soils of long-term fertilization experiment
Zawartość estrów fosforanowych inozytolu w glebie z wieloletniego statycznego doświadczenia nawożeniowego
BIAŁOUSZ S., HAŁKOWSKI J.
p. 67-75
Interpretation of panchromatic aerial photographs for the aims of cartography of hydrogenic grassland soils
Interpretacja panchromatycznych zdjęć lotniczych dla celów kartografii hydrogenicznych gleb łąkowych
ZASOŃSKI S.
p. 77-90
Krosno layers as a parent rock of flysh pararendzinas (exemplified by soils of Rymanów uplands)
Warstwy krośnieńskie jako skała macierzysta pararędzin fliszowych (na przykładzie gleb Wzgórz Rymanowskich)
KĘPKA M.
p. 91-101
Exchangeable and fixed potassium in some soils. Part I. Leached brown and gray brown podzolic soils
Potas wymienny i silniej związany w niektórych glebach. Cz. I. Gleby brunatne wyługowane i płowe właściwe
GOŹDZIK J., KONECKA-BETLEY K.
p. 103-112
Late-Vistulian carbonateous formations in outflow-closed depressions of the Bełchatów brown coal strip mine. Part I. Genesis and stratigraphy
Późnovistuliańskie utwory węglanowe w zagłębieniach bezodpływowych rejonu kopalni Bełchatów. Cz. I. Geneza i stratygrafia
GOŹDZIK J., KONECKA-BETLEY K.
p. 113-124
Late-Vistulian carbonateous formations in outflow-closed depressions of the Bełchatow brown coal strip mine. Part II. Chemical and mineral composition
Późnovistuliańskie utwory węglanowe w zagłębieniach bezodpływowych rejonu kopalni Bełchatów. Cz. II. Skład chemiczny i mineralny
SHAMSHAM S.
p. 125-131
Distribution of selected metals in profiles of arable soil on areas contaminated by copper industry plants. Part I. Soils characteristic
Rozmieszczenie wybranych metali w profilach gleb uprawnych na terenach zanieczyszczonych przez przemysł miedziowy. Cz. I. Charakterystyka gleb
DEMBEK W., ŻUREK S., RIVIERE L.M.
p. 133-144
Genesis and stratigraphy of Mazerolles peatlands in the Erdre river valley (France)
Geneza i stratygrafia torfowiska Mazerolles w dolinie rzeki Erdre (Francja)
LICZNAR M.
p. 145-153
70th birthday and 45th years of scientific and teaching work of Professor Stanisław Kowaliński
Jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora dr habilitowanego Stanisława Kowalińskiego

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam