PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1992 - 43(1/2)

PRUSINKIEWICZ Z., KWIATKOWSKA A., POKOJSKA U.
p. 5-22
Changes in soil reaction and buffering ability in the light o f several years’ field experiments simulating the acid rain
Zmiany odczynu i buforowość gleb w świetle kilkuletnich symulacyjnych doświadczeń terenowych nad skutkami kwaśnych deszczów
Буферность почв и изменения их реакции в свете трехлетних полевых опытов симулирующих кислые дожди
SPYCHAJ-FABISIAK E., ŁOGINOW W.
p. 23-30
Ammonia volatilization from soil under conditions of pot and field experiments
Ulatnianie się amoniaku z gleby w warunkach doświadczeń wazonowych i polowych
Улетучивание аммиака из почвы в условиях сосудных и полевых опытов
RACZUK J.
p. 31-39
Carbon and nitrogen in granulometric fractions o f sandy soils of the Siedlce upland and the Łuków plain
Węgiel i azot we frakcjach granulometrycznych gleb piaskowych Wysoczyzny Siedleckiej i Równiny Łukowskiej
Углерод и азот в гранулометрических фракциях песчаных почв Седлецкой возвышенности и Луковской равнины
CZARNOWSKA K.
p. 41-49
Distribution of copper, chromium, nickel, cobalt and cadmium in soils o f the city of Łodź
Rozmieszczenie miedzi, chromu, niklu, kobaltu i kadmu w glebach miasta Łodzi
Размещение меди, хрома, никеля, кобальта и кадмия в почвах города Лодзи
CZARNOWSKA K., GWOREK B.
p. 51-59
Content o f heavy metals in moss of the Kampinos National Park
Zawartość metali ciężkich w mchu Kampinoskiego Parku Narodowego
Содержание тяжелых металлов во мху Кампиноского национального парка
MERCIK S., STĘPIEŃ W.
p. 61-70
Fertilizing value of condensed melasse wort
Wartość nawozowa zagęszczonego wywaru melasowego
Удобрительные качества сгущенной мелассовой барды
MOROŃ H., GEMBARZEWSKI H., ANDRUSZCZAK E.
p. 71-78
Copper content in grain of cereals in Poland
Zawartość miedzi w ziarnie zbóż w Polsce
Содержание меди в зерне хлебных злаков в Польше
MAZUR T., SZAGAŁA J.
p. 79-87
Effect of long-term organic and mineral fertilization on yield and chemical composition of crops. Part I. Yield of crops and production of protein
Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plonowanie i skład chemiczny roślin. Cz. I. Plon roślin i białka
Влияние многолетнего органического и минерального удобрения на урожайность и химический состав растений. Ч. I. Урожай растений и выход белка
MAZUR T., SZAGAŁA J.
p. 89-98
Effect o f long-term organic and mineral fertilization on yield and chemical composition of crops. Part II. Nitrogen, phosphorus and potassium content of crops and the balance of these elements
Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plon i skład chemiczny roślin. Cz. II. Zawartość azotu, fosforu i potasu w roślinach oraz bilans tych składników
Влияние многолетнего органического и минерального удобрения на урожайность и химический состав растений. Ч. II. Содержание азота, фосфора и калия в растениях, а также баланс этих елементов
KOCHANOWSKA R., NOWAK W.
p. 99-111
Content o f mineral elements in the meadow hay depending on weather conditions, site and nitrogen fertilization level
Zawartość składników mineralnych w sianie łąkowym w zależności od warunków pogodowych, siedliska oraz poziomu nawożenia azotem
Содержание минеральных элементов в луговом сене в зависимости от метеорологических условий, среды и уровня азотного удобрения
STRZELEC J.
p. 113-120
Soil effect on the Triticale yields depending on the nitrogen fertilization level and different sowing density
Wpływ gleby na plonowanie pszenżyta w zależności od poziomu nawożenia azotem i rożnej gęstości siewu
Влияние почвы на урожайность тритикале в зависимости от уровня азотного удобрения и разной густоты посева
SZAFRANEK A.
p. 121-131
Effect of the area relief and of parent rock on the development of soils from Devonian and Triassic sandstones of the Świętokrzyski region. Part III. Area relief
Wpływ rzeźby terenu i skały macierzystej na kształtowanie się gleb z piaskowców dewońskich i triasowych z regionu świętokrzyskiego. Cz. III. Rzeźba terenu
Влияние рельефа местности и материнской породы на образование почв из девонских и триассовыцх песчаников Свентокшиского региона. Ч. III. Рельеф местности
DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., TURSKI R., HODARA J.
p. 133-140
Agricultural utilization as a factor responsible for the soil profile structure and properties of soil developed from boulder loam
Użytkowanie jako czynnik kształtujący budowę profilu i właściwości gleb wytworzonych z gliny zwałowej
Сельскохозяйственное пользование как фактор ответственный за строение профиля и свойства почвы образованной из валунной глины
PONDEL H.
p. 141-183
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1990
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1990
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1990

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam