PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1991 - 42(1/2)

KOŹMIŃSKI C., MICHALSKA B.
p. 5-16
Determination of soil temperature under spring barley on the basis of standard meteorological factors
Określanie temperatury gleby pod jęczmieniem jarym na podstawie standardowych danych meteorologicznych
Определение температуры почвы под яровым ячменем на основании стандартных метеорологических данных
KAPUŚCIŃSKI J.
p. 17-26
An attempt to evaluate thermal soil conditions by help of air temperature
Próba określenia warunków termicznych gleby temperaturą powietrza
Попытка определения термических условий почвы температурой воздуха
GWOREK B., BOROWIAK M.
p. 27-35
Model studies on immobilization of certain heavy metals by synthetic zeolite
Modelowe badania nad sorpcją metali ciężkich przez syntetyczne zeolity
Модельные исследования no сорбции тяжелых металлов синтетическими зеолитами
MACIAK F.
p. 37-47
Organic carbon and nitrogen mineralization in various fractions of peat soils during in cubation
Mineralizacja węgla i azotu organicznego w różnych frakcjach gleb torfowych podczas inkubacji
Минерализация органического углерода и азота в разных фракциях торфяных почв во время инкубации
CZARNOWSKA K., GWOREK В.
p. 49-56
Contamination state of Warsaw soils with zinc, lead and copper
Stan zanieczyszczenia cynkiem, ołowiem i miedzią gleb Warszawy
Состояние загрязнения цинком, свинцом и медвю почв города Варшавы
POKOJSKA A., KAMPERT M., DAHM H., STRZELCZYK E., PRUSINKIEWICZ Z.
p. 57-68
Effect of stimulated acid rain on soil microorganisms
Wpływ stymulowanych kwaśnych deszczów na drobnoustroje glebowe
Влияние искусственных кислых дождей на почвенную микрофлору
MALISZEWSKA-KORDYBACH B.
p. 69-78
The role of abiotic processes in 3-and 4-ring polycyclic aromatic hydrocarbons degradation in the soils
Udział procesów abiotycznych w stratach 3- i 4-pierścieniowych węglowodorów aromatycznych z gleb
Роль абиотических процессов в разложении 3- и 4-кольцевых ароматических углеводов в почве
JASIEWICZ С.
p. 79-88
Copper effect on the Mn, Zn and Fe uptake by plants. Part. II. Investigations in water cultures
Wpływ miedzi na pobieranie manganu, cynku i żelaza przez rośliny. Część II. Badania w kulturach wodnych
Влияние меди на усваивание Mn. Zn и Fe растениями. Ч. II. Исследования в водных культурах
ANDRUSZCZAK E., SZCZEGODZIŃSKA K.
p. 89-99
Content of total and available forms of macro- and microelements in soil of different agricultural complexes
Zawartość ogólnych i przyswajalnych form makro- i mikroelementów w glebach różnych kompleksów przydatności rolniczej
Содержание общих и усвояемых форм макро- и микроэлементов в почвах разных комплексов сельскохозяйственной пригодности
KUSIŃSKA A.
p. 101-107
Transformation of organic matter in soils of greens and parks of the Łodź city
Przemiany substancji organicznej w glebach zieleńców i parków miasta Łodzi
Преобразование органического вещества в почвах скверов и парков города Лодзи
ZASOŃSKI S.
p. 109-115
Effect of the area relief on micromorphological properties of soilty soils of the Wieliczka submontane region (as exemplified by the Polanka-Haller cross section)
Wpływ rzeźby terenu na właściwości mikromorfologiczne gleb pyłowych Pogórza Wielickiego (na przykładzie przekroju Polanka Haller)
Влияние рельефа местности на микроморфологические свойства пылеватых почв Величского предгорья (на примере сечения Полянка-Галлер)
MOSKAL S.
p. 117-118
Associate Professor Władysław Trzciński (1908-1990)
Docent dr Władysław Trzciński (1908-1990)
PONDEL H.
p. 119-186
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1989
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1989
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1989

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam