PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1990 - 41(1/2)

BROGOWSKI Z., MAZUREK A.
p. 5-21
Mineral composition of soil grains of < 0.02 mm in diameter in brown soil developed from boulder loam
Stan mineralny ziaren o średnicy < 0,02 mm w glebie brunatnej wytworzonej z gliny zwałowej
Минеральный состав почвенных зерен диаметром < 0,02 мм в бурой почве образованной из валунной глины
MACIASZEK W., FURMAŃSKI G.
p. 23-33
Physical properties of selected forest stony soils developed from Magura layer rocks in the Beskid Żywiecki mountains
Właściwości fizyczne wybranych kamienistych gleb leśnych wytworzonych ze skał warstw magurskich w Beskidzie Żywieckim
Физические свойства выбранных каменистых лесных почв образованных из скал магурских слоев в Бескидзе Живецком
MACIASZEK W., WÓJCIAK A.
p. 35-46
Physical properties of selected skeletal soils developed from Sub-Magura layer rocks in the Beskid Niski mountains
Właściwości fizyczne wybranych szkieletowych gleb leśnych wytworzonych ze skał warstw podmagurskich w Beskidzie Niskim
Физические свойства выбранных лесных скелетных почв образованных из скал подмагурских слоев в горном массиве Бескида Низкого
MALISZEWSKA-KORDYBACH B.
p. 47-57
Effect of sandy soil moisture level on the range and rate of fluorene, anthracene and pyrene degradation
Wpływ poziomu wilgotności gleby piaskowej na zakres i szybkość rozkładu fluorenu, antracenu i pirenu
Влияние уровня влажности песчаной почвы на пределы и скорости деградации флуорена, антрацена и пирена
KUKIER U., TURSKI R ., KASIAK A.
p. 59-66
Model investigations on the iron reduction
Badania modelowe nad redukcją żelaza
Модельные исследования по восстановлению железа
STRZELEC A.
p. 67-81
Carbon and nitrogen effect on proliferation of Rhizobium in liquid cultures
Wpływ węgla i azotu na namnażanie Rhizobium w płynnych hodowlach
Влияние углерода и азота на размножение Rhizobium в жидких культурах
KOC J.
p. 83-91
Effect of the 8-year fertilization with pig slurry on the content of humus compounds in soil
Wpływ 8-letniego nawożenia gnojowicą świńską na zawartość związków próchnicznych w glebie
Влияние 8-летнего удобрения жидким навозом свиней на содержание гумусных соединений в почве
WÓJCIK J.
p. 93-115
Ageing of fertilizer phosphates in different soils
Starzenie się fosforanów nawozowych w różnych glebach
Старение удобрительных фосфатов в разных почвах
GORLACH E., CURYŁO T.
p. 117-131
Effect of soil reaction on the potassium, sodium, magnesium and calcium uptake by various plant species
Wpływ odczynu gleby na pobieranie potasu, sodu, magnezu i wapnia przez różne gatunki roślin
Влияние реакции почвы на усваивание калия, натрия, магния и кальция разными видами растений
FILIPEK T.
p. 133-143
Formation of the ionic equilibrium in rye depending on the soil saturation with cations
Kształtowanie się równowagi jonowej w życie w zależności od wysycenia gleb kationami
Формирование ионного равновесия во ржи в зависимости от насыщения почв катионами
GEMBARZEWSKI H., KORZENIOWSKA J.
p. 145-151
Optimal and admissible content of soluble zinc in soil
Optymalna i dopuszczalna zawartość rozpuszczalnego cynku w glebie
Оптимальное и допустимое содержание растворимого цинка в почве
CZUBA R., MURZYŃSKI J.
p. 153-160
Changes in the content of nutrients in hay and meadow soil in the 15-year intensive mineral fertilization period. Part III. Content of microelements in hay and their uptake
Zmiany w zawartości składników pokarmowych w sianie i glebie łąkowej w okresie 15-letniego intensywnego nawożenia mineralnego. Część III. Zawartość mikroelementów w sianie i ich pobieranie
Изменения в содержании питательных веществ в сене и луговой почве в период 15-летнего интенсивного минерального удобрения. Ч. III. Содержание микроэлементов в сене и их усваивание
GORLACH E., CURYŁO T.
p. 161-176
Response of the meadow sward to liming under conditions of long-term differentiated mineral fertilization
Reakcja runi łąkowej na wapnowanie w warunkach wieloletniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego
Реагирование луговой растительности на известкование в условиях многолетнего дифференцированного минерального удобрения
GAMBUŚ F., KOCIAŁKOWSKI W. Z., KOMISAREK J., MICHNIAK A.
p. 177-185
Comparison of the copper determination methods in plant material
Porównanie metod oznaczania miedzi w materiale roślinnym
Сравнение методов определения меди в растительном материале
PONDEL H.
p. 187-242
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. 1988
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1988
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1988

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam