PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1989 - 40(1)

KRAUZE A.
p. 7-12
Fiftieth Jubilee of the scientific work of Prof. dr. dr. hon. c. Mieczysław Koter
Jubileusz 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Mieczysława Kotera
50-летняя годовщина научно-дидактической деятельности проф. д-ра поч. д-ра Мечислава Котера
GAWROŃSKA-KULESZA A., SUWARA I.
p. 13-20
Effect of differentiated long-term fertilization on the crumby structure of soil
Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na strukturę gruzełkowatą gleby
Влияние многолетнего дифференцированного удобрения на комковатую структуру почвы
GAWROŃSKA-KALESZA A., LENART S., SUWARA I.
p. 21-26
Effect of long-term organic and mineral fertilization on some chemical properties of the arable and subarable layer of soil
Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na niektóre właściwości chemiczne warstwy ornej i podornej gleby
Влияние многолетнего органического и минерального удобрения на некоторые химические свойства пахотного и подпахотного слоя почвы
GONET S.S.
p. 27-38
Investigations on humic acids by the differential thermal analysis method
Badania kwasów huminowych metodą termicznej analizy różnicowej
Исследования гуминовых кислот по методу термического дифференциального анализа
PANAK H., NOWAK G.
p. 39-52
Effect of an intensive mineral fertilization on the organic matter decomposition in soil
Wpływ intensywnego nawożenia mineralnego na rozkład materii organicznej w glebie
Влияние интенсивного минерального удобрения на разложение органического вещества в почве
KOZANECKA T., KĘPKA М., SADOWSKI A.
p. 53-65
Chemical properties of soil in an apple orchard depending on liming, soil management system and nitrogen and potassium fertilization
Właściwości chemiczne gleby w sadzie jabłoniowym w zależności od wapnowania, sposobu utrzymywania i nawożenia azotem i potasem
Химические свойства почвы в яблоневом саду в зависимости от известкования, способа содержания почвы и азотного и калийного удобрения
SPYCHAJ-FABISIAK E.
p. 67-82
Volatilization of ammonia from soil after its fertilization with ammonium sulphate
Ulatnianie się amoniaku z gleby po nawożeniu jej siarczanem amonowym
Улетучивание аммиака из почвы после ее удобрения сульфатом аммония
FOTYMA M., NAGLIK E., PIETRASZ-KĘSIK G.
p. 83-99
Productivity and fertility changes of soil developed from light loam occurring under the effect of the long-term phosphorus and potassium fertilization
Zmiany produktywności i żyzności gleby wytworzonej z gliny lekkiej pod wpływem wieloletniego nawożenia fosforem i potasem
Изменения в продуктивности и плодородии почвы образованной из легкой глины под влиянием многолетнего фосфорного и калийного удобрения
ADAMUS М., DROZD J., STANISŁAWSKA E.
p. 101-110
Effect of differentiated organic and mineral fertilization on some soil fertility elements
Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego i mineralnego na niektóre elementy żyzności gleby
Влияние различного органического и минерального удобрения на некоторые элементы плодородия почвы
KOTER М., KRAUZE A.
p. 111-127
Productivity and ecologic consequences of an intensive fertilization of the pasture soil (synthesis of long-term experiments)
Produkcyjność i ekologiczne skutki intensywnego nawożenia gleby piaskowej (synteza wieloletnich badań)
Продуктивность и экологические последствия интенсивного удобрения песчаной почвы (синтез многолетних исследованй)
STĘPIEŃ W.
p. 129-145
Potassium effect depending on its accumulation degree in soil in consequence of long-term fertilization
Działanie potasu w zależności od stopnia jego nagromadzenia w glebie w wyniku wieloletniego nawożenia
Действие калия в зависимости от степени его накопления в почве в результате многолетнего удобрения
MAZUR T., SĄDEJ W.
p. 147-153
Effect of long-term fertilization with slurry, farmyard manure and NPK on some chemical and physico-chemical properties of soil
Wpływ wieloletniego nawożenia gnojowicą, obornikiem i NPK na niektóre chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleby
Влияние многолетнего удобрения жидким навозом, стойловым навозом и NPK на некоторые химические и физико-химические свойства почвы
KRZYWY E., WENGLIKOWSKA E., KRUPA J.
p. 155-163
Effect of long-term fertilization on the total N content in light soil and on the yields of crops
Wpływ wieloletniego nawożenia na zawartość N-ogółem w glebie lekkiej i plonowanie roślin
Влияние долголетнего удобрения на содержание общего N в почве легкого механического состава и на урожайность растений
ZAWARTKA L., HUSZCZA-CIOŁKOWSKA G.
p. 165-177
Fertilization and liming effect on the content and leaching of various phosphorus and potassium forms in soil
Wpływ nawożenia i wapnowania na zawartość oraz wymywanie różnych form fosforu i potasu w glebie
Влияние удобрения и известкования на содержание и выщелачивание разных форм фосфора и калия в почве
KRAUZE A., BOBRZECKA D.
p. 179-190
Dynamics of available copper content in particular soil types depending on their utilization and fertilization
Dynamika zawartości miedzi przyswajalnej w różnych typach gleb w zależności od ich użytkowania i nawożenia
Динамика содержания усвояемой меди в разных типах почв в зависимости от их использования и удобрения
MERCIK S.
p. 191-201
Yielding of rye, wheat and potatoes depending on the many-year fertilization and crop rotation. Part I. Rye
Plonowanie żyta, pszenicy i ziemniaków w zależności od wieloletniego zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. Cz. I. Żyto
Урожай ржи, пшеницы и картофеля в зависимости от многолетнего удобрения и севооборота. Ч. 1. Рожь
MERCIK S., STĘPIEŃ W.
p. 203-212
Yielding of rye, wheat and potatoes depending on the many-year fertilization and crop rotation. Part II. Wheat
Plonowanie żyta, pszenicy i ziemniaków w zależności od wieloletniego zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. Cz. II. Pszenica
Урожай ржи, пшеницы и картофеля в зависимости от многолетнего удобрения и севооборота. Ч. 2. Пшеница
KRAUZE A., BOWSZYS T., BENEDYCKA Z., BOBRZECKA D.
p. 213-219
Boron fertilization effect in the crop rotation on the dynamics of this microelement in soil
Wpływ nawożenia borem w zmianowaniu na jego dynamikę w glebie
Влияние удобрения бором в севообороте на его динамику в почве
PANAK H., SZAREJKO T., NOWAK G.
p. 221-230
The NPK and sodium and magnesium effect on the growth and quality of the meadow sward
Działanie NPK oraz sodu i magnezu na skład florystyczny i plonowanie łąki
Влияние NPK, а также натрия и магния на рост и качество лугового травостоя
KROPISZ A., MAJERSKA M.
p. 231-238
Effect of interaction of mineral fertilizers and composts on the formation of yields of vegetable crops and soil fertility
Wpływ współdziałania nawozów mineralnych i kompostów w kształtowaniu plonów roślin warzywnych i żyzności gleby
Влияние взаимодействия минеральных удобрений и компостов на образование урожаев овощных культур и плодородия почвы
OSTROWSKA E.B.
p. 239-246
Interrelation of magnesium, potassium and protein in the grassland fodder from the Obra river valley as an index of potassium fertilization needs
Współzależność magnezu, potasu i białka w paszy łąkowej z Doliny Obry jako wskaźnik potrzeb nawożenia potasem
Взаимозависимость магния, калия и белка в луговом корму из долины р. Обры как показатель потребностей в калиевом удобрении
NOWAK W.
p. 247-257
Effect of slurry and mineral fertilization on the level and quality of yield of rescue bromegrass (Bromus unioloides)
Wpływ gnojowicy i nawożenia mineralnego na wysokość i jakość plonu stokłosy obiedkowatej
Влияние жидкого навоза и минерального удобрения на величину и качество урожаев костра униолового
KRZYWY E., KRUPA J.
p. 259-267
Effect of different rates and dates of cattle slurry application on yields and some qualitative traits of hay from meadows on muck soil
Wpływ różnych dawek i terminów stosowania gnojowicy bydlęcej na plony i niektóre cechy jakościowe siana z łąki na murszu
Влияние разных доз и сроков внесения жидкого навоза крупного рогатого скота на величину и некоторые качественные признаки сена с луга на муршевой почве
KOC J.
p. 269-278
Content of fertilizing elements in slurry
Zawartość składników nawozowych w gnojowicy
Содержание удобрительных элементов в жидком навозе
LEHMANN K., WYSOCKA G.
p. 279-287
Content of mineral elements in the grain of winter wheat varieties cultivated under intensive production conditions of the Wielkopolska region
Zawartość składników mineralnych w ziarnie odmian pszenicy ozimej uprawianej w warunkach intensywnej produkcji regionu wielkopolskiego
Содержание минеральных элементов в зерне отдельных сортов озимой пшеницы, возделываемой в условиях интенсивной продукции района Велькопольски

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam