PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1988 - 39(4)

SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., DOMŻAŁ H.
p. 7-19
Application of the morphological analysis in soil structure investigations
Stosowanie metody analizy morfologicznej w badaniu struktury gleby
Применение метода морфологического анализа в исследованиях структуры почвы
LICZNAR S.E., KOWALIŃSKI S., LICZNAR M.
p. 21-33
Application of micromorphological and submicromorphological methods in investigation of eroded soil
Zastosowanie metod mikromorfologicznych i submikromorfologicznych w badaniu gleb erodowanych
Применение микроморфологических и субмикроморфологических метод в исследовании эродируемых почв
LICZNAR M., DROZD J.
p. 35-56
Influence of the area relief on changes of the properties of grey forest soils of the Głubczyce Plateau under the erosion effect
Wpływ rzeźby terenu na zmiany właściwości szarych gleb leśnych Płaskowyżu Głubczyckiego w wyniku erozji
Влияние рельефа местности на изменения серых лесных почв Глубчицкого плоскогорья под влиянием эрозии
KOŹMIŃSKI C., GÓRKA W., LAMCEW-KOWALEWSKA В.
p. 57-90
Determination and forecasting the ten-day water reserves in soil under rye and potatoes
Określanie i prognozowanie dekadowych zapasów wody w glebie pod żytem i ziemniakami
Определение и прогнозирование декадных запасов воды в почве под рожью и картофелем
TURSKI R., DĄBKOWSKA M., CHMIELEWSKA В.
p. 91-104
Characteristics of humic acids of soil developed from loess on the basis of thermal analysis (TG, DTG, DTA)
Charakterystyka kwasów huminowych gleb wytworzonych z lessu na podstawie analizy termicznej (TG, DTG, DTA)
Характеристика гуминовых кислот образовашгых из лёссов почв на основании термического анализа (TG, DTG, DTA)
NOWAK G.
p. 105-112
Sorption by soil of 14C labelled humic acids depending on the organic matter humification time
Sorpcja kwasów huminowych znaczonych 14C przez gleby w zależności od czasu humifikacji materii organicznej
Сорбция почвой меченых 14C гуминовых кислот в зависимости от времени гумификации органического вещества
SKŁODOWSKI P., MACIEJEWSKA A., SZAFRANEK A.
p. 113-128
Podzolization process effect on distribution of traces elements in profile of podzol soils
Wpływ procesu bielicowania na rozmieszczenie pierwiastków śladowych w profilach gleb bielicowych
Влияние процесса оподзоливания на распределение следовых элементов в профилях подзолистых почв
CZARNOWSKA K., GWOREK B.
p. 129-133
Contamination of Warsaw soils with cadmium
Zanieczyszczenie kadmem gleb Warszawy
Загрязнение кадмием почв города Варшавы
ROSZYK E., SZERSZEŃ L.
p. 135-146
Accumulation of heavy metals in the arable layer of soil of the sanitary protection zone in the vicinity of copper metallurgic plants. Part I. The “ Legnica” metallurgic plant
Nagromadzenie metali ciężkich w warstwie ornej gleb stref ochrony sanitarnej przy hutach miedzi. Część I. „Legnica”
Аккумуляция тяжелых металлов в пахотном слое почв зоны санитарной охраны при металлургических заводах меди. Ч. I. Металлургический завод „Легница”
ROSZYK E., SZERSZEŃ L.
p. 147-158
Accumulation of heavy metals in the arable layer of soil of the sanitary protection zone in the vicinity of copper metallurgic plants. Part II. The “Głogow” metallurgic plant
Nagromadzenie metali ciężkich w warstwie ornej gleb stref ochrony sanitarnej przy hutach miedzi. Część II. „Głogów”
Аккумуляция тяжелых металлов в пахотном слое почв зоны санитарной охраны при металлургических заводах меди. Ч. II. Металлургический завод „Глогув”
KOBUS J., KUREK E., JÓZEFACIUK C.
p. 159-170
Effect of organic fertilization on biological activity of degraded loess soil
Wpływ nawożenia organicznego na aktywność biologiczną zdegradowanego utworu lessowego
Влияние органического удобрения на биологическую активность деградированной лёссовой почвы
MACIAK F.
p. 171-185
Peat soil decomposition in consequence of its grassland and forest utilization
Rozkład gleby torfowej użytkowanej pod łąką i lasem
Разложение торфяной почвы под влиянием лугового и лесного пользования
MALISZEWSKA-KORDYBACH B., MASIAK D.
p. 187-198
Kinetics of the fluorene decomposition in sandy soil
Kinetyka rozkładu fluorenu w glebie piaskowej
Кинетика разложения флуорена в песчаной почве
DECHNIK I., CHMIELEWSKA В.
p. 199-209
Effect of fertilization of the rye monoculture with farmyard manure and organic wastes on changes of humus compounds in soil
Wpływ nawożenia obornikiem i odpadami organicznymi monokultury żyta na przemiany związków próchnicznych w glebie
Влияние удобрения монокультуры ржи стойловым навозом и органическими отходами на изменения гумусных соединений в почве
KOC J.
p. 211-221
Soil moisture effect on fertilizing action of pig slurry
Wpływ wilgotności gleby na działanie nawozowe gnojowicy z ferm trzody chlewnej
Влияние влажности почвы на удобрительное действие жидкого навоза из ферм откорма свиней
DROZD J., USAKIEWICZ A.
p. 223-232
Formation of some fertility elements of light soil incubated with addition of poultry dung
Kształtowanie się niektórych elementów żyzności gleby lekkiej inkubowanej z dodatkiem odchodów kurzych
Образование некоторых элементов плодородия легкой почвы инкубированной с прибавкой куриных отходов
MAZUR T., SZAGAŁA J., WOJTAS A.
p. 233-244
Fertilization effect on the yield and chemical composition of plants cultivated in the third rotation on soil of the very good ryeland complex
Wpływ nawożenia na plon i skład chemiczny roślin uprawianych w trzeciej rotacji na kompleksie żytnim bardzo dobrym
Влияние удобрения на урожай и химический состав растений возделываемых в третьей ротации севооборота на почве очень хорошего ржаного комплекса
CZUBA R., MURZYŃSKI J.
p. 245-264
Changes in the content of nutrients in hay and meadow soil in the 15-year intensive mineral fertilization period. Part I. Yields versus soil property changes
Zmiany w zawartości składników pokarmowych w sianie i glebie łąkowej w okresie 15-letniego intensywnego nawożenia mineralnego. Część I. Plony i zmiany właściwości gleb
Изменения в содержании питательных веществ в сене и луговой почве в 15-летний период интенсивного минерального удобрения. Ч. I. Урожаи и изменения свойств почв
ROSIK-DULEWSKA C., DULEWSKI J.
p. 265-285
Estimation of fodder quality of plants cultivated on hard coal dumps of the “Halemba” power plant
Ocena przydatności paszowej roślin uprawianych na składowisku popiołu z węgla kamiennego przy Elektrowni „Halemba”
Оценка кормового качества растений возделываемых на отвалах каменноугольной золы из электростанции „Халемба”
KOSTOWSKA B., PŁOSZYŃSKI M., ŻURAWSKI H., PANTERA H., RUNOWSKA-HRYŃCZUK В.
p. 287-302
Residues of some phenylo-urea herbicides and their effect on the soil medium
Pozostałości herbicydów fenylomocznikowych i ich wpływ na środowisko glebowe
Остатки фенило-мочевинных гербицидов и их влияние на почвенную среду

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam