PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1988 - 39(1)

NOWAK G.
p. 5-17
Sorption and desorption kinematics of 14C -labelled humic acids depending on their concentration in the solution
Kinetyka sorpcji i desorpcji kwasów huminowych znaczonych 14C przez gleby w zależności od stężenia ich w roztworze
Кинетика сорбции и десорбции гуминовых кислот меченых 14C в зависимости от их концентрации в растворе
CZARNOWSKA K., WALCZAK J.
p. 19-27
Distribution of zinc, lead and manganese in soils of Łodź city
Rozmieszczenie cynku, ołowiu i manganu w glebach Łodzi
Распределение цинка, свинца и марганца в почвах города Лодзи
BRANDYK Т.
p. 29-40
Characteristic water reserves in some alluvial soils of the Vistula estuary
Charakterystyczne zapasy wody w niektórych madach delty Wisły
Характерные запасы воды в некоторых аллювиальных почвах дельты Вислы
BALICKA N., WĘGRZYN T., TEICHERT E.
p. 41-50
Reduction of toxicity of industrial dusts under the soil bacteria effect
Przykład obniżenia toksyczności pyłu zawierającego metale ciężkie przez bakterię glebową
Снижение токсичности промышленных пылей под влиянием почвенных бактерий
POKOJSKA U.
p. 51-61
Potential possibilities of retention of nutrients by soils of field-protecting belts of trees and meadows in agricultural landscapes
Potencjalne możliwości zatrzymywania składników pokarmowych przez gleby zadrzewień śródpolnych i łąk w krajobrazie rolniczym
Потенциальные возможности задерживания питательных веществ почвами средпольных лесных полос и лугов в сельскохозяйственном ландшафте
KUDUK C.
p. 63-70
Copper effect on the initial growth of wheat and on biological properties of cohesive soils
Wpływ miedzi na początkowy wzrost pszenicy i na biologiczne właściwości gleby zwięzłej
Влияние меди на начальный рост пшеницы и на биологические свойствасвязной почвы
KRZYWY E., RABIŃSKA H., JANUKOWICZ H.
p. 71-77
Influence of differentiated mineral fertilization on yielding and floristic composition of grassland sward
Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego na plonowanie i skład florystyczny runi łąkowej
Влияние дифференцированного минерального удобрения на урожайность и флористический состав лугового травостоя
KRZYWY E., KRUPA J.
p. 79-86
Effect of increasing cattle slurry and mineral fertilizer rates on the chemical composition of a meadow on muck-mineral soil
Wpływ wzrastających dawek gnojowicy bydlęcej i nawożenia mineralnego na plony i skład chemiczny runi łąkowej murszowo-mineralnej
Влияние повышающихся доз скотского жидкого навоза и минерального удобрения на урожай и химический состав травостоя луга на муршево-минеральной почве
ANDRUSZCZAK E., PIETRAŚ В., SZCZEGODZIŃSKA K.
p. 87-97
Chemical composition of farmyard manure applied in the so-called control farms and its share in the balance of nutrients
Skład chemiczny obornika stosowanego w tak zwanych gospodarstwach kontrolnych i jego udział w bilansie składników pokarmowych
Химический состав стойлового навоза применяемого в т. наз. контрольных хозяйствах и его учёт в балансе питательных элементов
MAZUR T., WRÓBEL Z., SĄDEJ W.
p. 99-112
Fertilizing value of pig slurry in the light of 13-year field experiment
Wartość nawozowa gnojowicy trzody chlewnej w świetle 13-letniego doświadczenia polowego
Удобрительное качество жидкого навоза свиней в свете 13-летнего полевого опыта
ROSZYK E., ROSZYK S., SPIAK Z.
p. 113-125
Fertilizing value of sewage sludge from some sewage treatment plants of the south-western part of Poland. Part III. Vegetative experiments
Wartość nawozowa osadów ściekowych z niektorych oczyszczalni południowo-zachodniej Polski. Część III. Doświadczenia wegetacyjne
Удобрительное достоинство осадков сточных вод из некоторых станций очистки сточных вод юго-западной Польши. Ч. III. Вегетационные опыты
OKRUSZKO H.
p. 127-152
Taxonomy of hydrogenic soils and joining them into soils complexes
Zasady podziału gleb hydrogenicznych na rodzaje oraz łączenia rodzajów w kompleksy
Основа классификации гидрогенных почв и объединения их в почвенные комплексы
PONDEL H.
p. 153-201
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. 1985
Biografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1985
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1985
UZIAK S.
p. 203-215
The late professor Bohdan Dobrzański (1909-1987)
Pamięci profesora Bohdana Dobrzańskiego (1909-1987)
Памяти профессора Богдана Добжаньского (1909-1987)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam