PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1987 - 38(3)

BARANOWSKI R., PABIN J., WŁODEK S.
p. 5-12
The influence of the sandy soil, profile shielding on the available water retention and plant yields
Wpływ ekranowania profilu gleby piaskowej na retencję wody użytecznej i plonowanie roślin
Влияние экранирования профиля песчаной почвы на регенцию доступной воды и урожайность растений
JANUSZEK K.
p. 13-22
The redox potential of selected forest soils of southern Poland in the light of field and laboratory investigations. Part III. Model investigations
Potencjał oksydacyjno-redukcyjny wybranych gleb leśnych Polski południowej w świetle badań polowych i laboratoryjnych. Część III. Badania modelowe
Окислительно-восстановительный потенциал выбранных лесных почв южной Польши в свете полевых и лабораторных исследований. Ч. III. Модельные исследования
TURSKI R., CHMIELEWSKA В.
p. 23-40
Humic acids of brown soil developed from loess
Kwasy huminowe gleb brunatnoziemnych wytworzonych z lessu
Гуминовые кислоты образованных из лёсса бурых почв
CZARNOWSKA K., GWOREK В.
p. 41-57
Heavy metals in some soils of the central and northern parts of Poland
Metale ciężkie w niektórych glebach środkowej i północnej Polski
Тяжелые металлы в некоторых почвах центральной и северной части Польши
UZIAK S., BOGDA A., CHODAK T., CIEŚLA W., KOMORNICKI T., STOCH L., WILGAT M.
p. 59-77
Clay minerals of selected loess soils
Minerały ilaste wybranych gleb lessowych
Глинистые минералы выбранных лёссовых почв
FOTYMA M., FOTYMA E., KĘSIK G., KRYSZKOWSKA T.
p. 79-91
Mineralization ability of soils in relation to nitrogen
Zdolność mineralizacyjna gleb w stosunku do azotu. Ocena przydatności metody Stanforda w warunkach polskich
Минерализационная способность почв по отношению к азоту
ROSZYK E., ROSZYK S., SPIAK Z.
p. 93-102
Fertilizing value of sewage sludge from some sewage treatment plants in the south-western part of Poland. Part I. Chemical composition of sludges
Wartość nawozowa osadów ściekowych z niektorych oczyszczalni południowo-zachodniej Polski. Część I. Skład chemiczny osadów
Удобрительное качество осадка сточных вод из некоторых станций очистки сточных вод юго-западной Польши. Ч. I. Химический состав осадка
BANASZUK H.
p. 103-119
Dependence of the spatial arrangement of the lithological formation and profile features o f alluvial soils on the geomorphologic structure of the flooded valley of lowland rivers as exemplified by a sector of the Narew river valley
Zależność układu przestrzennego, wykształcenia litologicznego i cech profilowych mad od budowy geomorfologicznej doliny zalewowej rzek niżowych na przykładzie odcinka doliny Narwi
Зависимость пространственного положения, литологического строения и профильных признаков аллювиальных почв ог геоморфологической структуры заливной долины низменных рек на примере участка долины р. Нареви
DROZD J., KOWALIŃSKI S., LICZNAR М., LICZNAR S.E.
p. 121-138
Micromorphological interpretation of the physico-chemical processes in post-boog soils
Mikromorfologiczna interpretacja procesów fizykochemicznych w glebach pobagiennych
Микроморфологические интерпретации физико-химических процессов в осушенных болотных почвах
KONECKA-BETLEY K., СZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
p. 139-151
Some aspects of the genesis of shallow red soils of Yugoslavia
Pewne aspekty genezy płytkich gleb czerwonoziemnych Jugosławii
Некоторые аспекты генезиса мелких красных почв Югославии
DUDAL R.
p. 153-168
The role of pedology in meeting the increasing demands on soils
Rola pedologii wobec wzrastających wymagań w stosunku do gleb
Роль педологии в связи с возрастающим требованиями к почвам

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam