PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1987 - 38(2)

CIEŚLA W., SKARGA-BILSKA G., BILSKI J.
p. 5-12
Electric conductivity of the soil solution against the background of fertilization and tillage of soil lessive
Przewodnictwo elektryczne roztworu glebowego na tle nawożenia i uprawy gleby płowej
Электропроводимость почвенного раствора на фоне удобрения и обработки полевой почвы
CHMIELNICKI J.W.
p. 13-23
Modified method on determination of waterproofness of soil aggregates
Zmodyfikowana metoda szalkowa oznaczania wodoodporności agregatów glebowych
Модифированный чашечный метод определения водопрочнисти почвенных агрегатов
GAWLIK J.
p. 25-44
Upper critical boundaries of moisture of some hydrogenic soils as determined by the ODR index measurement
Górne krytyczne granice wilgotności niektórych gleb hydrogenicznych wyznaczone przez pomiar wskaźnika ODR
Верхние критические пределы влажности некоторых гидрогенных почв определяемое путем измерения показателя ODR
MACIAK F., HARMS H.
p. 45-60
Content of phenolic acids in low peat soils depending on their agricultural utilization
Zawartość kwasów fenolowych w glebach torfowych w zależności od sposobów ich rolniczego użytkowania
Содержание феноловых кислот в торфяных почвах в зависимости от способов их сельскохозяйственного использования
JANUSZEK K.
p. 61-75
Redox potential of selected forest soils of the southern Poland in the light of field and laboratory investigations. Part II. Single field measurements
Potencjał oksydacyjno-redukcyjny wybranych gleb leśnych Polski południowej w świetle badań losowych i laboratoryjnych. Część II. Jednorazowe pomiary polowe
Окислительно-восстановительный потенциал выбранных лесных почв южной Польши в свете полевых и лабораторных исследований. Ч. II. Однократные полевые измерения
KOWALIŃSKI S., LICZNAR М., DROZD J., LICZNAR S.E.
p. 77-100
Micromorphological interpretation of physico-chemical processes running in chernozemic soils of different Poland’s regions
Mikromorfologiczna interpretacja procesów fizykochemicznych w glebach czarnoziemnych różnych rejonów Polski
Микроморфологическая интерпретация физико-химических процессов в черноземных почвах разных районов Польши
STRZELEC A., OROŃ J.
p. 101-109
Effect of cadmium on the development of Rhizobium strains and the activity of their symbiosis with leguminous plants
Wpływ kadmu na rozwój szczepów Rhizobium i aktywność ich symbiozy z roślinami motylkowymi
Влияние кадмия на развитие штаммов Rhizobium и активность их симбиоза с бобовыми растениями
MERCIK S.
p. 111-123
Soil reaction influence on the yielding of crops and the potassium fertilization efficiency
Wpływ odczynu gleby na plonowanie roślin i na efektywność nawożenia potasem
Влияние реакции почвы на урожаи культурных растений и на эффективность калиевого удобрения
SADOWSKI S.
p. 125-131
Effect of long-term liming on the reaction of soil profile
Wpływ wieloletniego wapnowania na odczyn profilu glebowego
Влияние многолетнего известкования на реакцию почвенного профиля
KĘPKA М., CHOJNICKI J.
p. 133-142
Effect of long-term fertilization with farmyard manure and NPK on the content in soil of nutrients soluble in 20% HCl
Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem i NPK na zawartość w glebie próchnicy i składników mineralnych rozpuszczalnych w 20-procentowym HCl
Влияние многолетнего удобрения стойловым навозом и NPK на содержание в почве веществ растворимых в 20% HCl
KUDUK C.
p. 143-149
Response of wheat to copper sulphate depending on its dose
Reakcja pszenicy na siarczan miedzi w zależności od wielkości jego dawki
Реагирование пшеницы на сульфат меди в зависимости от величины его дозы
KUDUK C.
p. 151-160
Роt experiments on the effect of high zinc doses on plants
Doświadczenia wazonowe z wpływem wysokich dawek cynku na rośliny
Сосудные опыты по влиянию высоких доз цинка на растения
GEMBARZESKI H., STANISŁAWSKA E.
p. 161-174
Molybdenum and copper fertilization requirements of soils in Poland estimated on the basis’ of investigations of control farms of the Institute of Soil Science and Cultivation of Plants
Potrzeba nawożenia molibdenem i miedzią w Polsce na podstawie badań gospodarstw kontrolnych IUNG
Потребности в удобрении молибденом и медью почв в Польше определенные на основании исследований контрольных хозяйств Института агротехники, удобрения и почвоведения (ИУНГ)
NICZYPORUK A., MORACZEWSKI R.
p. 175-183
Effect of long-term differentiated fertilization on the level of hay yield and its nutritive value
Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na wielkość plonu siana i jego wartość pokarmową
Влияние многолетнего дифференцированного удобрения на уровень урожая сена и его кормовое качество
NIEDŹWIECKI E.
p. 185-193
Physical and chemical properties of sandy mucki soils in the lower Odra valley and the Goleniow plain
Właściwości fizyczne i chemiczne piaszczystych gleb murszowatych w obrębie Doliny Dolnej Odry i Równiny Goleniowskiej
Физические и химические свойства песчаных муршеватых почв в долине верхного течения р. Одры и Голеневской равнины
JANOWSKA E.
p. 195-220
Effect of irrigation and fertilization with municipal sewage on physico-chemical properties of sandy soils in the lysimetric experiment. Part I. Soil transformation
Wpływ nawodnienia i nawożenia ściekami komunalnymi na Właściwości fizykochemiczne gleb piaszczystych w doświadczeniu lizymetrycznym. Część I. Przemiany gleby
Влияние орошения к удобрения коммунальными сточными водами на физико-химические свойства песчаных почв в лизиметрическом опыте. Ч. I. Преобразования почв
RACZUK J.
p. 221-232
Some physical properties of brown soil and of its granulometric fractions
Niektóre właściwości fizyczne gleby brunatnej i jej frakcji granulometrycznych
Некоторые физические свойства бурой почвы и ее гранулометрических фракций

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam