PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1987 - 38(1)

POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE
p. 7-10
Professor Doctor, Doctor Honoris Causa Lucjan Krolikowski (1898-1987)
Prof. dr dr hon. causa Lucjan Królikowski (1898-1987)
Проф. др. п. др. Люциан Круликовский (1898-1987)
JÓZEFACIUK A.
p. 11-15
Information on All-Polish Scientific Symposium under the motto “Antierosion reclamations as a basis of rational utilization of upland areas”
Sympozjum melioracyjne pod hasłem „Melioracje przeciwerozyjne podstawą racjonalnego użytkowania terenów wyżynnych”
Информация об Общепольском симпозиуме по теме „Противоэрозионные мелиорации как основа рационального использования площадей на возвышенностях”
NIEWIADOMSKI W.
p. 17-26
Methodical micro- and macroscale rangs in antierosion reclamations
Od mikro- do makroskali metodycznej w przeciwerozyjnych melioracjach
Методические пределы от макро- до микромасштаба в противоэрозионных мелиорациях
JÓZEFACIUK C., JÓZEFACIUK A.
p. 27-35
Attempt of soil erosion 3lassification taking into consideration utilitarian purposes
Próba klasyfikacji erozji gleb z uwzględnieniem celów utylitarnych
Попытка классификации эрозии почв с учетом утилитарных целей
TURSKI R., PALUSZEK J., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
p. 37-49
Errosion effect en physical properties of soils developed from loess
Wpływ erozji na fizyczne właściwości gleb wytworzonych z lessu
Влияние эрозии на физические свойства почв образованных на лёссе
JÓZEFACIUK A., JÓZEFACIUK C.
p. 51-58
Estimation of water erosion of soils on upland areas in Poland against the background of natural and agricultural conditions
Ocena wodnej erozji gleb terenów wyżynnych Polski na tle warunków przyrodniczo-rolniczych
Оценка водной эрозии почв на возвышенностях Польши на фоне природносельскохозяйственных условий
JÓZEFACIUK C., JÓZEFACIUK A.
p. 59-76
Study on antierosion utilization system of utilization of agricultural lands on upland areas
Studia nad przeciwerozyjnym systemem użytkowania rolniczych terenów wyżynnych
Изыскания по противоэрозионный системт землепользования на возвышенностях
WĘGOREK T.
p. 77-84
Problems of antierosion tree plantings
Problemy zadrzewień przeciwerozyjnych
Проблемы противоэрозионных лесопосадок
CHUDECKI Z., NIEDŹWIECKI E.
p. 85-90
Accumulation of chemical compounds in the sediments of the Szczecin Bay
Akumulacja składników mineralnych w Zalewie Szczecińskim
Накопление химических веществ в Щецинском Заливе
MAZUR Z.
p. 91-96
Comparison of yields on ribbon and control fields at Elizowka
Porównanie plonów na polach wstęgowych i kontrolnych w Elizówce
Сравнение урожаев на ленточных и контрольных полях в Элизувке
ORLIK T., CZERWIŃSKI S.
p. 97-115
Effect of the area relief and the weather course on the yield structure of winter wheat and summer barley cultivated on a loess area
Wpływ rzeźby terenu i przebiegu pogody na strukturę plonów pszenicy ozimej i jęczmienia jarego uprawianych w terenie lessowym
Влияние рельефа местности и хода погоды на структуру урожаев озимой пшеницы и ярового ячменя возделываемых на лёссовой площади
PILISZCZUK K., JOZEFACIUK A.
p. 117-124
Results o f tree-year investigations on yielding o f cereal crops on erosion-protected fields at Linow
Wyniki trzyletnich badań nad plonowaniem zbóż na polach zabezpieczonych przed erozją w Linowie
Результаты трехлетних исследований по урожайности хлебных злаков на защищенных от эрозии поля в местности Линов
FATYGA J.
p. 125-132
Inclination and hypsometry as bases of estimation of present land utilization structure in the Sudety mountain region from the viewpoint of soil protection against water erosion
Nachylenie i hipsometria jako podstawy oceny struktury użytkowania ziemi w Sudetach z punktu widzenia ochrony gleby przed erozją wodną
Уклоны и гипсометрия как основы актуальной структуры землепользования в горном районе Судет с точки зрения охраны почвы против водной эрозии
KOBUS J., KUREK E., CZECHOWSKA E., SŁOMKA A., KULPA D.
p. 133-141
Effect of organic fertilization on the biological activity of degraded loess soil
Wpływ nawożenia organicznego na aktywność biologiczną zdegradowanej gleby lessowej
Влияние органического удобрения на биологическую активность деградированной лёссовой почвы
PIECHNIK L.
p. 143-155
Water inflitration and water erosion of light soil in wheel tracks of a farm tractor
Infiltracja i erozja wodna gleby lekkiej w koleinach ciągnika rolniczego
Впитывание воды и водная эрозия почвы легкого механического состава в колеях сельскохозяйственного трактора
PODSIADŁOWSKI S.
p. 157-166
Wind erosion wheel tracks of a farm tractor
Erozja wietrzna gleby lekkiej w koleinach ciągnika rolniczego
Ветровая эрозия в колеинах сельскохозяйственного трактора
BARBAŚ B., JÓZEFACIUK C.
p. 167-174
Soil erosion problem in the region influenced by the Lublin Coal Basin
Zagadnienie erozji gleb w rejonie oddziaływania Lubelskiego Zagłębia Węglowego
Проблема эрозии почв в зоне воздействия Люблинского угольного бассейна
SAJDAK E.
p. 175-181
Water erosion on soils in the Stobnica river catchment area in the Dynow submontane region
Erozja wodna gleb w zlewni Stobnicy na Pogórzu Dynowskim
Водная эрозия почв на площади водосбора реки Стобницы на Дыновском пред гории
WĘGOREK T.
p. 183-189
Importance of Prunus cerasifera Ehrh. in consolidation o f steep sandy slopes
Znaczenie ałyczy Prunus cerasifera Ehrh. w umacnianiu stromych zboczy piaszczystych
Значение Prunus cerasifera Ehrh. в укреплении покатых песчаных откосов
JÓZEFACIUK C., JÓZEFACIUK A., SZARY A.
p. 191-197
Counteraction of erosion consequences of stormy rainfalls exemplified by the Dębno locality in the Świętokrzyski region
Przeciwdziałanie erozyjnym skutkom ulew na Dębna w regionie Świętokrzyskim
Противодействование эрозионным последствиям проливных дождей на примере местности Дембно в Свентокшиском районе
MAZUREK T., WĘGOREK T.
p. 199-208
Influence o f the catchment area utilization on erosion processes in reinforced guilles
Wpływ użytkowania zlewni na procesy erozyjne w umocnionych wąwozach
Влияние использования водосбора на эрозионные процессы в укрепленных оврагах
PAŁYS S.
p. 209-218
Changes of the area relief and properties of soils in longitudinal valleys under the affect of antierosion measures
Zmiany rzeźby i właściwości gleb w dolinach smużnych pod wpływem zabiegów przeciwerozyjnych
Изменения рельефа местности и свойств почв в продольных долинах под влиянием противоэрозионных мероприятий
PIJANOWSKI Z.
p. 219-227
Farm roads in the light o f soil protection against erosion, as exemplified by the Pilica commune
Drogi rolnicze w świetle ochrony gleb przed erozją na przykładzie gminy Pilica
Хозяйственные дороги в свете защиты почв от эрозии на примере гмины Пилица
ROGALSKI D.
p. 229-235
Estimation of the degradation degree of soils in a moraine landscape under viewpoint of their complex protection as exemplified by the Trzemeszno commune
Ocena degradacji gleb terenów morenowych pod kątem ich kompleksowej ochrony na przykładzie gminy Trzemeszno
Оценка деградации почв моренных ландшафтов с точки зрения их комплексной охраны на примере гмины Тшемешно

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam