PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1986 - 37(4)

KOMITET REDAKCYJNY
p. 5-7
Professor Doctor, Doctor Honoris Causa, Eng. Lucjan Krolikowski (1898-1987)
Profesor doktor, doktor honoris causa, inż. Lucjan Królikowski (1898-1987)
BROGOWSKI Z., MAZUREK A.
p. 9-22
Mineral composition of fractions <0.02 mm of alluvial soil
Skład mineralny frakcji mniejszych od 0,02 mm gleby aluwialnej
Минеральный состав фракции < 0,02 мм аллювиальной почвы
BROŻEK S., CHMIELEWSKI L.
p. 23-34
Porosity and water imbition of the soil skeleton of selected mountain forest soils
Porowatość i nasiąkliwość wodna szkieletu glebowego wybranych górskich gleb leśnych
Порозность и выветриваемость почвенного скедета выбранных горных лесных почв
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
p. 35-45
The application of inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP) for the determination of major and trace elements in soil
Zastosowanie metody atomowej spektroskopii emisyjnej w plazmie argonowej (ICP) do oznaczania pierwiastków podstawowych i śladowych w glebie
Применение метода атомной эмиссионной спектроскопии в аргоновой плазме (ICP) для определения основных и следовых элементов в почве
ANDRUSZCZAK E., STRĄCZYŃSKI S., CZERNIAWSKA W., RADWAN В.
p. 47-66
Content of some elements in soils and plants as influenced by emissions of the copperworks
Zawartość niektórych składników w glebach i roślinach uprawnych znajdujących się pod wpływem emisji huty miedzi
Содержание некоторых элементов в почвах и культурных растениях, находящихся под влиянием медеплавильного завода
BOROWIAK M., CZARNOWSKA K., LEWANDOWSKI W., KOT B.
p. 67-82
Dynamics of changes in the content of heavy metals in anthropogenic soils in the presence of zeolites
Dynamika zmian w zawartości metali ciężkich w glebach antropogenicznych w obecności zeolitów
Динамика изменений содержания тяжелых металлов в антропогенных почвах при наличии цеолитов
STRZELEC A.
p. 83-102
Effect of herbicides on biological activity and biochemical transformations in soil unfertilized and treated with organic and mineral fertilizers
Wpływ herbicydów na aktywność biologiczną i przemiany biochemiczne w glebie nie nawożonej oraz nawożonej organicznie i mineralnie
Влияние гербицидов на биологическую активность и биохимические преобразования в почве неудобренной и удобренной органическими и минеральными веществами
TEICHERT E.M.
p. 103-113
The response of cucumber rhizosfere microflora to Dithane M-45
Reakcja mikroflory rizosfery ogórków na dithane M-45
Реагирование микрофлоры ризосферы огурцов на Дитан M-45
FOTYMА M., NAGLIK E.
p. 115-140
Fertilizing value of phosphorus and potassium reserves accumulated in soil in consequence of long-term fertilization
Wartość nawozowa rezerw fosforu i potasu nagromadzonych w glebie w wyniku wieloletniego nawożenia
Удобрительное качество резервов фосфора и калия накопленных в почве в результате многолетнего удобрения
BEREŚNIEWICZ A., NOWOSIELSKI O.
p. 141-149
Comparison of the fertilizing effect of brown coal ash with that of limestone on the yields of vegetables and the soil properties
Porównanie działania nawozowego popiołu węgla brunatnego z wapniakiem na plon warzyw i właściwości gleby
Сравнение удобрительного действия золы бурого угля и известняка на урожаи овощей и свойства почвы
WENGLIKOWSKA E.
p. 151-158
Comparison of the effect of long-term mineral and organic fertilization on changes in the available phosphorus content in light soils
Porównanie wpływu wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie lekkiej
Сравнение влияния многолетнего минерального и органического удобрения на изменения в содержании усвояемого фосфора в почве дегкого механического состава
PRUSINKIEWICZ Z., KONYS L., MĄKOSA K.
p. 159-185
Multivariate statistical analysis of the elementary composition of Scots pine needles as a method of ecological evaluation of forest sites
Wieloczynnikowa analiza statystyczna składu pierwiastkowego igieł sosnowych jako metoda ekologicznej oceny siedlisk leśnych
Многофакторный статистический анализ элементного состава сосновой хвои как метод экологической оценки лесорастительных свойств разных типов леса
KOMORNICKI T.
p. 187-200
Soils of the Planty gardens in Krakow
Gleby Plant krakowskich
Почвы парка „Планты” в г. Кракове
WILCZEK M.
p. 201-218
Suitability of some soils and plantation expositions for the red clover cultivation for seed
Przydatność niektórych gleb i wystawy plantacji do uprawy koniczyny czerwonej na nasiona
Пригодность некоторых почв и их экспозиций к возделыванию клевера красного на семена
PONDEL H.
p. 219-268
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1984
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1984
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехникие в водном хозяйстве 1984

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam