PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1986 - 37(2-3)

SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON THE PROBLEM “ORGANIC MATTER AND SOIL HUMUS, ITS PROPERTIES AND ROLE IN SOIL FERTILITY”, WROCŁAW, 18-19 SEPTEMBER 1984

REDAKCJA
p. 9-10
Professor Dr. Lucjan Krolikowski, President of the Polish Society of Soil Science, Doctor honoris causa of the Agricultural University in Poznan
Profesor Doktor Lucjan Królikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu
TRZCIŃSKI W.
p. 11-13
Foreword
Przedmowa
Вступительное слово
MYŚKÓW W., JASZCZEWSKA В., STACHYRA A., NAGLIK E.
p. 15-35
Soil organic matter, its agricultural and ecological importance
Substancje organiczne gleby - ich rolnicze i ekologiczne znaczenie
Органическое вещество почвы - ее сельскохозяйственное и экологическое значение
PACHA J.
p. 37-47
Structure of humic substances in the light of the newest research
Struktura substancji próchnicznych w świetle najnowszych badań
Структура гумусных веществ в свете новейших исследований
PACHA J.
p. 49-53
Structure of fulvic and humic acids of soil subjected to the action of trivalent chromium
Struktura kwasów fulwowych i huminowych gleby poddanej działaniu trójwartościowego chromu
Структура фульвовых и гуминовых кислот почвы подвергнутой действию трехрадентного хрома
DROZD J.
p. 55-62
Application of the transmission electron microscopy in studies of humic acids in muck soils under varying moisture conditions
Zastosowanie mikroskopii elektronowej (ТЕМ) w badaniach kwasów huminowych gleb murszowych wytworzonych w różnych warunkach wilgotnościowych
Использование трансмиссионного электронного микроскопа в исследованиях гуминовых кислот в муршевых почвах образованных в условиях изменчивого уровня влажности
ŁOGINOW W.
p. 63-68
Effect of removal of organic matter from soil on diffusion of ammonium nitrate
Wpływ usuwania z gleby materii organicznej na dyfuzję azotanu amonu
Влияние удаления органического вещества из почвы на диффузию нитрата аммония
HAJNOS M.
p. 69-74
Investigations on preparative separation of organic matter and mineral elements from loess soil
Badania nad preparatywnym wydzielaniem materii organicznej i związków mineralnych z gleby lessowej
Опыты по препаративному выделению органического вещества и минеральных соединении из лёссовой почвы
TURSKI R.
p. 75-89
Composition of humus compounds in Polish soils
Związki próchnicze gleb polskich
Состав гумусовых соединений почв Польши
BOROWIEC S.
p. 91-99
Estimation of humus similarity degree of accumulation horizons of arable and forest soils on the basis of selected diagnostical features
Podobieństwo próchnicy poziomów akumulacyjnych gleb uprawnych i leśnych na podstawie wybranych cech diagnostycznych
Оценка степени сходства гумуса аккумуляционных горизонтов пахотных и лесных почв на основании выбранных диагнозических признаков
BOROWIEC S.
p. 101-106
Spatial differentiation of the humus content in arable soils of north-western Poland
Przestrzenne zróżnicowanie zawartości próchnicy w glebach uprawnych północno-zachodniej Polski
Пространственная дифференцияция содержания гумуса в окультуренных почвах северо-западпой Польши
TURSKI R., CHMIELEWSKA В.
p. 107-126
Humic acids of chernozems
Kwasy huminowe gleb czarnoziemnych
Гуминовые кислоты черноземов
SKŁODOWSKI P.
p. 127-137
Transformations of organic matter in rusty and acid brown soils
Przemiany materii organicznej w glebach rdzawych i brunatnych kwaśnych
Преобразования органического вещества в ржавых и кислых бурых почвах
SAPEK B., SAPEK A.
p. 139-147
The use of 0.5 M sodium hydroxide extract for characterizing humic substances from organic formations
Wykorzystanie wyciągu 0,5 M wodorotlenku sodowego do charakterystyki substancji humusowych utworów organicznych
И спользование вытяжки 0,5N гидроокиси натрия для характеристики гумусных веществ органических почвенных формаций
PUZYNA W.
p. 149-157
Solvent effect on the fluorescence of humic acids
Wpływ rozpuszczalnika na fluorescencję kwasów huminowych
Влияние растворителя на флуоресценцию гуминовых кислот
KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.E.
p. 159-167
Humus compounds in rendzina soils formed out of limestones of different geological formations
Związki próchniczne w rędzinach wytworzonych z wapieni różnych formacji geologicznych
Гумусные соединения в рендзинах образованных из известняка различных геологических формаций
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
p. 169-185
Transformation of humus compounds in soil under different plants cultivated in monoculture and in crop-rotation in the light of ten-year experiments
Przemiany związków próchnicznych w glebie pod różnymi roślinami uprawianymi w monokulturze i zmianowaniu w świetle dziesięcioletnich doświadczeń
Превращения гумусовых соединений в почве под разными растениями, возделываемыми в монокультуре и севообороте на основе 10-детних опытов
FLIS-BUJAK M., TURSKI R., BARAN S.
p. 187-194
The effect of sewage sludge on the changes of humus compounds in sandy podzolic solis
Wpływ osadu ściekowego na przemiany związków próchnicznych w bielicowej glebie piaskowej
Влияние осадка сточных вод на изменения гумусовых соединений в песченых подзолистых почвах
DROZD J.
p. 195-203
Changes of nitrogen content in humic compounds of muck soils formed under different hydrological conditions
Zmiany zawartości azotu w związkach próchnicznych gleb murszowych wytworzonych w różnych warunkach hydrologicznych
Изменения содержания азота в гумусовых соединениях муршевых почв образованных в разных гидрологических условиях
MUCHA W., SIENKIEWICZ A., CICHOCKA I.
p. 205-217
Effect of various soil preparation methods on transformations of organic matter
Wpływ różnych sposobów przygotowania gleb w ekosystemie leśnym na przemiany materii organicznej
Влияние разных способов приготовления почв в лесной экосистеме на изменения органического вещества
SARMAN J.
p. 219-223
Organic matter decomposition in the Fraxino-Quercetum forest association in the South Moravia
Rozkład materiału organicznego w zespole leśnym Fraxino-Quercetum południowych Moraw
Разложение органического вещества в лесной ассоциации Fraxino-Quercetum в южной Моравии
BROŻEK S.
p. 225-235
Mineralization of nitrogen in the humus horizons of soils in the Niepołomice Forest
Mineralizacja azotu w poziomach próchniczych gleb Puszczy Niepołomickiej
Минерализация азота в перегнойных горизонтах почв Пущи Неполомицкой
BROŻEK S.
p. 237-248
The effect of selected industrial dusts emitted by the Krakow urban agglomeration on the mineralization of nitrogen in humic horizons of forest soils
Wpływ pyłów przemysłowych emitowanych przez aglomerację krakowska na mineralizację azotu w glebach leśnych
Влияние избранных премышленных пылей эмиттированных краковской агломерацией на минерализацию азота в перегнойных горизонтах лесных почв
POKOJSKA U.
p. 249-263
The role of humus in formation of the reaction, the buffer properties and the cation exchange capacity of forest soils
Rola próchnicy w kształtowaniu odczynu, właściwości buforowych i pojemności jonowymiennej gleb leśnych
Роль гумуса в формировании реакции, буферных свойств и емкости катнионного одмена лесных почв
PLICHTA W., GRELEWICZ A.
p. 265-276
Water absorption properties of organic material of different types of forest floor
Charakterystyka wodnych właściwości absorpcyjnych materiału organicznego różnych typów próchnic leśnych
Характеристика водных абсорбционных особенностей органического материала лесных гумусов разного типа
GONET S.S., WIŚNIEWSKI W., WEGNER K.
p. 277-285
Properties of the humic acid extracted from the soils with different nitrogen fertilization
Właściwości kwasów huminowych ekstrahowanych z gleb o różnym nawożeniu azotowym
Свойства гуминовых кислот экстрагированных из почв различно удобренных азотом
WIŚNIEWSKI W., WEGNER K., GONET S.S.
p. 287-294
Effect of mineral and organic nitrogen fertilization on the quality of humus measured by its susceptibility to oxidation
Wpływ mineralnego i organicznego nawożenia na jakość próchnicy
Влияние минерального и органического азотного удобрения на качество гумуса определенное восприинчивостью к окислению
NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., MAZUR K.
p. 295-305
Effect of intensive mineral fertilization on the composition of humus compounds in a heavy soil
Wpływ intensywnego nawożenia mineralnego w zmianowaniu na skład związków próchnicznych gleby ciężkiej
Влияние интенсивного минерального удобрения на сестав гумусовых соединений в тяжелой почве
BORKOWSKI J., STRĄCZYŃSKA S.
p. 307-313
Effect of mineral fertilization on the fractional composition of humus compounds of grassland soils in the Sudety mountains
Wpływ nawożenia mineralnego na skład frakcyjny związków próchnicznych gleb darniowych Sudetów
Влияние минерального удобрения на фракционный состав гумусовых соединений дерновых почв Судетов
SIENKIEWICZ J., ŻURAWSKI H., JABŁOŃSKI W.
p. 315-322
Effect of different ploughings on the organic matter dynamics in soil
Wpływ różnych orek na dynamikę zawartości węgla organicznego w glebie
Влияние разного рода во ашек на динамику органического углерода в почве
ANDRZEJEWSKI M., DORĘGOWSKA M.
p. 323-332
Humus complexes with heavy metals as a protection against soil contamination
Kompleksy próchnicy z metalami ciężkimi jako ochrona przed skażeniem gleby
Комплексы гумуса с тяжелыми металлами как зашита против загрязнения почвы
STEINBRICH A., TURSKI R.
p. 333-342
Fixation of Cu, Zn and Pb by humic acids isolated from soils and sewage sludge
Wiązanie Cu, Zn i Pb przez kwasy huminowe wyizolowane z gleb i osadów ściekowych
Связывание Cu, Zn и P гуминовыми хислотами изолированными из почв и осадков сточных вод
SAPEK В.
p. 343-349
The copper sorption measurement as a test for estimation of the sorption capacity of organic formations
Pomiar sorpcji miedzi jako test oceny pojemności sorpcyjnej utworów organicznych
Измерение сорбции меди как тест оценки сорбционной ёмкости органических почвенных формаций
WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., TURSKI R.
p. 351-362
Content of humus compounds versus solubility of nickel and lead
Zawartość związków próchnicznych a rozpuszczalność niklu i ołowiu
Содержание гумусовых соединиений и растворимость никеля и свинца
GUMIŃSKI S.
p. 363-374
History of our research on the mechanism of phytophisiologic effects of humus compounds
Historia naszych badań nad mechanizmem efektów fitofizjologicznych wywoływanych przez związki próchniczne
История наших исследований по месанизму фитофизиологических эффектов под влиянием гумусовых соединений
KOSINKIEWICZ B.
p. 375-382
Role of soil microorganisms in the process of incorporation of xenobiotic substances into humus
Rola mikroorganizmów glebowych w procesie wbudowywania substancji ksenobiotycznych do próchnicy
Роль почвенных микроорганизмов в процессе включения ксенобиотических веществ в гумус
KRUPA J.
p. 383-390
Sodium humate effect on the yields of sunflower sproust in the pot experiments on mineral and organic soil
Wpływ humianu sodowego na plony pędów słonecznika w doświadczeniach wazonowych na glebie mineralnej i organicznej
Влияниее гумата натрия на урожаи побегов подсолнечника в сосудных опытах на минеральной и органической почве
GLIŃSKI J., KRZACZEK T., WOLSKI T.
p. 391-402
Influence of phenolic bark fraction on germination of seeds and growth of some plants
Wpływ korowej frakcji fenolowej na kiełkowanie i wzrost korzeni wybranych roślin
Влияние коровой фенолевой фракции на пропастание и рост корней выбранных растений
TURSKI R., CHMIELEWSKA В.
p. 403-409
Effect of complex compounds of manganese with humic acid (Kh) fractions on yields and the content of this element in tomatoes
Wpływ związków kompleksowych manganu z frakcjami kwasu huminowego na plony oraz zawartość tego pierwiastka w pomidorach
Влияние комплексных соединений марганца с фракциями гумивовой кислоты (Kh) на урожаи и содержание этого элемента в томатах
KUSZELEWSKI L., ŁABĘTOWICZ J.
p. 411-419
Effect of interaction of mineral and organic fertilization on the soil fertility formation
Współdziałanie nawożenia mineralnego i organicznego w kształtowaniu żyzności gleby
Влияние взаимодействия минерального и органического удобрения на формирование плодородия почвы
WENGLIKOWSKA E.
p. 421-428
Effect of mineral fertilization applied against the background of farmyard manure on yielding of crops in long-term experiments
Działanie nawożenia mineralnego stosowanego na tle obornika w plonowaniu roślin w wieloletnich doświadczeniach
Влияние минерального удобрения вносимого на фоне стойлового навоза на урожайность культурных растений в многолетних опытах

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam