PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1985 - 36(4)

LIPIEC J.
p. 5-15
Comparison of some methods for determining of the unsaturated hydraulic conductivity of soils
Porównanie niektórych metod oznaczania przewodnictwa wodnego gleb przy niepełnym nasyceniu
Сравнение некоторых методов определения водопроводимости почв при неполном насыщении
MACIASZEK W.
p. 17-32
Available microelements (Mn, Zn, Cu, В and Mo) in forest soils developed from the Carpathian flysh rocks
Przyswajalne mikroskładniki (Mn, Zn, Cu, В i Mo) w glebach leśnych wytworzonych ze skał fliszu karpackiego
Усвояемые микроэлементы (Mn, Zn, Cu, В и Mo) в лесных почвах образованных из скал карпатского флише
KABATA-PENDIAS A., WIĄCEK K.
p. 33-42
Excessive uptake of heavy metals by plants from contaminated soils
Nadmierne pobieranie metali ciężkich przez rośliny z gleb zanieczyszczonych
Чрезмерное усваивание тяжелых металлов растениями из загрязненных почв
KUDUK С.
p. 43-52
Effect of fertilization with pine bark in initial wheat growth phases and on properties of light soil
Wpływ nawożenia korą sosnową na początkowe fazy wzrostu pszenicy i właściwości gleby lekkiej
Влияние удобрения сосновой корой на начальные фазы роста пшеницы и на свойства почвы легкого механического состава
KOC J.
p. 53-64
Pig slurry transformations in soil
Przemiany gnojowicy trzody chlewnej w glebie
Преобразования жидкого навоза свиней в почве
WITKOWSKI T.
p. 65-73
Differentiation of number and biomass of earthworms in alfalfa in two types of farms
Zróżnicowanie liczebności i biomasy dżdżownic w uprawie lucerny w dwóch typach gospodarstw rolnych
Дифференциация численности и биомассы дождевых червей в возделывании люцерны в двух типах хозяйств
STRZELEC A., KOBUS J., CZABAN J.
p. 75-87
The influence of s-triazine and urea harbicides on the development of soil microorganisms in various types of soils
Wpływ herbicydów s-triazynowych i mocznikowych na rozwój mikroflory w różnych typach gleb
Влияние с-трязиновых и мочевинных гербицидов на развитие микрофлоры в разных типах почв
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 89-112
Theoretical controversial problems of scientific systematics of soils
Teoretyczne i dyskusyjne problemy naukowej systematyki gleb
Теоретические и дискуссионные проблемы научной систематики почв
PONDEL H.
p. 113-174
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1983
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1983
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике в бодном хозяйстве - 1983

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam