PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1985 - 36(3)

DOBRZAŃSKI В.
p. 3-10
Creative contribution of Jan Tomaszewski to the pedology
Twórczy wkład Jana Tomaszewskiego do nauki gleboznawstwa
Творческий вклад Яна Томашевского в почвоведение
GAYEL A.G., SHILOVA K.I.
p. 11-16
In memoriam of the outstanding Polish pedologist, Jan Tomaszewski, on his 100th birthday
Pamięci polskiego uczonego gleboznawcy - w 100-lecie urodzin Jana Tomaszewskiego
Памяти польского ученого почвоведа-докучаевца к 100-летию со дня рождения Я. Я. Томашевского
DROZD J., LICZNAR M.
p. 17-25
Some properties of humic acids of present-day and buried soils in eroded land
Niektóre właściwości kwasów huminowych gleb współczesnych i zagrzebanych terenów erodowanych
Некоторые свойства гуминовых кислот почв современных и погребенных на эеродированных территорях
LASKOWSKI S., SZOZDA В.
p. 27-40
Some chemical properties of Odra river alluvial soils in environs of the Przychowa village
Niektóre właściwości chemiczne mad odrzańskich rejonów Przychowej
Некоторые химические свойства аллювиальных почв в пойме р. Одры в окрестностях села Пшихова
GWOREK B.
p. 41-50
Microelements in soils developed from silty formations in the north-eastern part of Poland
Pierwiastki śladowe w glebach wytworzonych z utworów pyłowych północno-wschodniego regionu Polski
Микроэлементы в почвах образованных из пылеватых формаций северо-восточной Польши
GIEDROJĆ В.
p. 51-65
Chemical and physical properties of some organic soils in the Średzianka river valley, Lower Silesia
Właściwości chemiczne i fizyczne niektórych gleb organicznych w dolinie rzeki Średzianki na Dolnym Śląsku
Химические и физические свойства некоторых органических почв в долине р. Средзянки в Нижней Силезии
KOSINKIEWICZ B.
p. 67-74
An attempt of estimation of the soil microbial biomass
Próba oceny biomasy mikroorganizmów w glebie
Попытка оценки биомассы микроорганизмов в почве
KUDUK C.
p. 75-81
The zinc effect of initial growth phases of barley
Wpływ cynku na początkowe fazy wzrostu jęczmienia
Влияние цинка на начальные фазы роста ячменя
BORKOWSKI J., MIKOŁAJCZAK Z.
p. 83-89
Dynamics of available phosphorus in the stock fertilization of grassland soil with phosphorus
Dynamika fosforu przyswajalnego w glebie łąkowej nawożonej fosforem na zapas
Динамика усвояемого фосфора в луговой почве удобряемой фосфором в запас
BROŻEK S.
p. 91-108
Mineral forms of nitrogen in forest soils in the Western Beskidy mountains
Mineralne formy azotu w glebach leśnych górnego masywu Zachodniego Beskidu
Минеральные формы азота в лесных почвах горного массива Западных Бескид
WILCZYŃSKI A.W.
p. 109-122
Water management in loamy soil under crops cultivated within crop rotation
Gospodarka wodna w glebie gliniastej pod roślinami w płodozmianie
Водный режим в суглинистой почве под культурами возделываемыми в севообороте
GIEDROJĆ В., WILCZYŃSKI A.W.
p. 123-131
Characteristics of physical properties of forest podzolic soil fertilized with high rates of ash from power plants
Fizyczne właściwości leśnej gleby bielicowej nawożonej popiołem
Характеристика физических свойств лесной подзолистой почвы удобряемой высокими дозами золы из электростанций
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR J., STRĄCZYŃSKA S.
p. 133-143
Changes of some physico-chemical and chemical properties of light soil fertilized with slurry
Zmiany niektórych właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleby lekkiej nawożonej gnojowicą
Изменения некоторых физико-химических и химических свойств почвы легкой, удобряемой жидким навозом
GIEDROJĆ В.
p. 145-153
Influence of crop rotation and fertilization of crops on physical and chemical properties of sandy soil
Wpływ zmianowania i nawożenia roślin na właściwości fizyczne i chemiczne gleby piaskowej
Влияние севооборота и удобрения культурных растений на физические и химические свойства песчаной почвы
GIEDROJĆ В., FATYGA J.
p. 155-163
Effect of the fertilization with ash from the thermal electric power plant Czechnica on some properties of sandy soil and on yields of crops
Wpływ nawożenia popiołem z elektrociepłowni Czechnica na niektóre właściwości gleby piaszczystej i plonowanie roślin
Влияние удобрения золой из электроцентрали Чехиица на некоторые свойства песчаной почвы и урожайность растений
KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.E., LICZNAR M.
p. 165-172
Micromorphological and chemical characteristics of humus in rendzina soils developed from limestones of different geological formations
Mikromorfologiczna i chemiczna charakterystyka próchnicy w rędzinach wytworzonych z wapieni różnych formacji geologicznych
Микроморфологическая и химическая характеристика гумуса в рендзинах образованных из известняка разных геологических формаций
LASKOWSKI S.
p. 173-187
Comparison of properties of brown alluvial soil and gley soil
Porównanie właściwości mady brunatnej i gleby mułowo-glejowej
Сравнение свойств бурой аллювиальной почвы и глеевой почвы
LICZNAR M., DROZD J.
p. 189-199
The influence of erosion of the properties of humus compounds in some systematic units of soils
Wpływ erozji na właściwości związków próchnicznych w niektórych jednostkach systematycznych gleb
Влияние эрозии на формирование свойств гумусовых соединений в некоторых систематических единицах почв

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam