PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1985 - 36(2)

MACIAK F., SÖCHTIG H.
p. 5-20
Influence of peat-forming process on the changes of nitrogen and phenolic compounds in peats
Wpływ procesu torfotwórczego na zmiany w składnikach azotowych i fenolowych torfów
Влияние торфообразовательного процесса на изменения в азотных и феноловых составных торфов
BROGOWSKI Z., OKOŁOWICZ М., PĘCZEK H.
p. 21-28
Carbon and nitrogen in granulometric fractions of sandy soils
Węgiel i azot we frakcjach granulometrycznych gleb piaskowych
Углерод и азот в гранулометрических фракциях песчаных почв
TURSKI R., STĘPNIEWSKA Z., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., KASIAK A.
p. 29-42
Influence of heavy metals on the dehydrogenase and catalase of activity in soils
Wpływ metali ciężkich na aktywność dehydrogenazową i katalazową w glebach
Влияние тяжелых металлов на активность дегидрогеназы и каталазы в почвах
GWOREK B.
p. 43-59
Trace elements (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb, and Cd) in cultivated soils developed from boulder loams and silty formations on the north-eastern region of Poland. Part II. The total content of trace elements in soils developed from boulder loams
Pierwiastki śladowe (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb i Cd) w glebach uprawnych wytworzonych z glin zwałowych i utworów pyłowych północno-wschodniego regionu Polski. Część II. Ogólna zawartość pierwiastków śladowych w glebach wytworzonych z glin zwałowych
Микроэлементы (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb и Cd) в культурных почвах образованных из валунных глин и пылевых формаций северо-восточной части Польши. Ч. II. Содержание общих микроэлементов в почвах образованных из валунных глин
MARCINEK J.
p. 61-73
Comparison four methods for determination gypsum in salty soils
Porównanie czterech metod oznaczania gipsu w glebach słonych
Сравнение четырех методов определения гипса в засоленных почвах
KONECKA-BETLEY K., BROGOWSKI Z., OKOŁOWICZ M.
p. 75-84
Distribution of phosphorus compounds in fossil soils developed from late pleistocenic dune sands at Cięciwa
Rozmieszczenie związków fosforu w kopalnych glebach wytworzonych z późnoplejstoceńskich piasków wydmowych w Cięciwie
Распределение соединений фосфора в погребенных почвах образованных из поздне-плеистоценских
GORLACH E., CURYŁO T., GRZYWNOWICZ I.
p. 85-99
Changes of mineral composition of meadow sward under conditions of long-term differentiated mineral fertilization
Zmiany składu mineralnego runi łąkowej w warunkach wieloletniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego
Изменения минерального состава лугового травостоя в условиях многолетнего дифференцированного минерального удобрения
ROSZYK E., GIEDROJĆ В., ROSZYK S., STROJEK Z.
p. 101-110
Effect of polyelectrolytes on yielding and chemical composition of barley as well as on some properties of soil
Wpływ polielektrolitów na plonowanie i skład chemiczny jęczmienia oraz niektóre właściwości gleby
Влияние полиэлектролитов на урожай и химический состав ячменя, а также на некоторые свойства почвы
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
p. 111-129
Age and formation of soils and fossil organic sediments of Rogow forests (Rawa Upland)
Wiek i kształtowanie się gleb i kopalnych osadów organicznych lasów Rogowa (Wysoczyzna Rawska)
Возраст и образование почв и погребенных органических отложений Роговских лесов (Равская Возвышенность)
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
p. 131-141
Fossil organic sediments in Rogow forests as an index of site changes
Kopalne osady organiczne w lasach Rogowa jako wskaźniki przemian środowiska
Погребенные органические отложения в Роговских лесах как показатель преобразования среды
JANCZYK-KOPIKOWA Z.
p. 143-147
Pollen analysis of sediments of Eem Interglacial at Rogow
Analiza pyłkowa osadów interglacjału eemskiego w Rogowie
Пыльцевый анализ отложений зэмского межледниковь в Рогове
MACIASZEK W.
p. 149-155
Apparatus for measurements of retention and surface runoff of water in soils on slopes
Aparat do pomiaru retencji i spływu powierzchniowego wody w glebach stokowych
Аппарат для измерения влагозадержания и поверхностного стока воды в почвах на склонах
SZERSZEŃ L., CHODAK T.
p. 157-164
Composition of clay minerals in soils of limestone origin under various climatic conditions
Skład mineralny ilastych gleb wapniowcowych wytworzonych w różnych warunkach klimatycznych
Состав минералов илистых кальцевых почв, образовавшихся в разных климатических условиях
MAZURSKI K.
p. 165-174
Indices of concentration of soils as a criterion of their agricultural usability
Wskaźnik koncentracji gleb jako miernik ich rolniczej przydatności
Показатели концентрации почв как критерий их сельскохозяйственной пригодности

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam