PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1984 - 35(3-4)

TURSKI R., CHMIELEWSKA B.
p. 3-20
Humic acids of soils developed from low peats
Kwasy huminowe gleb wytworzonych z torfów niskich
Гуминовые кислоты почв образованных из низинных торфов
GORLACH E., CURYŁO T., GRZYWNOWICZ I.
p. 21-39
Effect of differentiated NPK fertilization of the potassium content in meadow sward and soil
Wpływ długoletniego zróżnicowanego nawożenia NPK na zawartość potasu w runi łąkowej i glebie
Влияние многолетнего дифференцированного удобрения на содержание калия в луговом травостое и почве
NOWAK G., CIEĆKO Z.
p. 41-50
Effect of increasing rates of wood bard on yielding of plants and properties of soil
Działanie wzrastających dawek kory drzewnej na plonowanie roślin i właściwości gleby
Действие повышающихся доз древесной коры на урожаи растений и свойства почвы
CIEĆKO Z., NOWAK G.
p. 51-61
Reaction of maize, oats and rape on increasing rates of hard coal ash
Reakcja kukurydzy, owsa i rzepaku na wzrastające dawki popiołu z węgla kamiennego
Реагирование кукурузы, овса и рапса на повышающееся дозы золы каменного угля
WILCZEK М., OLSZAK T.
p. 63-73
Usefulness of some soils for cultivation of white clover for seed in the district of Lublin
Przydatność niektórych gleb do uprawy nasiennej koniczyny białej z województwa lubelskiego
Пригодность некоторых почв для возделывания клевера белого на семена в воеводстве Люблин
PABIN J., SIENKIEWICZ J.
p. 75-86
Effect of soil bulk density and of sowing depth on emergence and yields of sugar beets
Wpływ zagęszczenia gleby i głębokości siewu nasion na wschody i plonowanie buraków cukrowych
Влияние уплотнения почвы и глубины посева на всходы и урожаи сахарной свеклы
CZERWIŃSKI Z., PRACZ J., PIĄTEK A.
p. 87-105
Influence of wastes from the Janikowo Soda Works on agricultural areas
Wpływ odpadów z Janikowskich Zakładów Sodowych na tereny rolnicze
Влияние отходов из Яниковского содового завода на сельскохозяйственные площади
WONDRAUSCH A., GINALSKI J., MALM I.
p. 107-115
Effect of partial sulphur dioxide neutralization toy ammonia on the development and yields of crops
Wpływ częściowej neutralizacji dwutlenku siarki amoniakiem na rozwój i plonowanie roślin uprawnych
Влияние частичной нейтрализации двуокиси серы аммиаком на рост и урожаи культурных растений
ANDRUSZCZAK E., KOZUB K., STRĄCZYŃSKI S., RADWAN В., WALCZYK K.
p. 117-126
Influence of emissions of the Phosphorus Fertilizer Factory at Ubocz on the content of fluorine and sulphur in soils and crops
Wpływ emisji Fabryki Nawozów Fosforowych w Uboczu na zawartość fluoru i siarki w glebach i roślinach uprawnych
Влияние эмиссий завода фосфорных удобрений в местности Убоч на содержание фтора и серы в почвах и культурных растениях
PONDEL H.
p. 127-174
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1982
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1982
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехике в бодном хозяйстве 1982

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam