PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1984 - 35(2)

GRELEWICZ A.
p. 3-13
Water movement in the soil surface layers induced by daily temperature wave (model studies)
Ruch wody w powierzchniowych warstwach gleby pod wpływem dobowej fali termicznej (badania modelowe)
Движение воды в поверхностных слоях почвы под влиянием термической волны (модельные исследования)
ILNICKI P., MATELSKA U.
p. 15-24
Ultrasound application for dispersion of soil samples for particle size analysis
Zastosowanie ultradźwięków w przygotowaniu próbek gleby do analizy składu granulometrycznego
Применение ультразвуков в диспергировании почвенных образцов для их механического анализа
BROŻEK S.
p. 25-42
Organic nitrogen forms in forest soils o f the Western Beskid Mountains
Organiczne formy azotu w glebach leśnych Beskidu Zachodniego
Органические формы азота в лесных почвах горного массива Западного Бескида
UZIAK S., MELKE J.
p. 43-59
Iodine in the soils o f the Carpathian Foothills and the West Bieszczady Mountains
Jod w glebach Pogórza Karpackiego oraz Bieszczadów Zachodnich
Иод в почвах Карпатского Погорья и Западних Бещадов
ANDRUSZCZAK E., CZUBA R.
p. 61-78
Preliminary characteristics o f the total content of macro- and microelements in Polish soils
Wstępna charakterystyka całkowitej zawartości makro- i mikroelementów w glebach polskich
Предварительная характеристика общего содержания макро- и микроэлементов в почвах Польши
GWOREK B.
p. 79-100
Trace elements (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb and Cd) in arable soils developed from boulder loam and silty formations of the northeastern region o f Poland. Part I. Physico-chemical properties o f the soils investigated
Pierwiastki śladowe (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb i Cd) w glebach uprawnych wytworzonych z glin zwałowych i utworów pyłowych północno-wschodniego regionu Polski; Część I. Właściwości fizykochemiczne badanych gleb
Следовые элементы (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb and Cd) в пахотных почвах образованных из валинных глин и пылеватых формаций северо-восточных районов Польши. Ч. I. физико-химические свойства иследуемых почв
MAZUR T., WOJTAS A.
p. 101-105
Content of microelements in poultry dung
Zawartość mikroelementów w pomiocie drobiowym
Содержание микроэлементов в помете птиц
STRZELEC A.
p. 107-121
Influence of herbicides on biochemical transformations occuring in soils
Wpływ herbicydów na przemiany biochemiczne zachodzące w glebach
Влияние гербицидов на происходящие в почвах биохимические преобразования
CZUBA R., SIENKIEWICZ J.
p. 123-137
Changes in the content o f some plant nutrients in soil depending on the depth o f ploughing executed jointly with application o f different phosphorus and potassium rates
Zmiany zawartości niektórych składników pokarmowych roślin w glebie w zależności od głębokości orek połączonych z różnymi dawkami fosforu i potasu
Изменения в содержании некоторых питательных веществ растений в почве в зависимости от глубины вспашек в сочетании с внесением разных доз фосфора и калия
CIEŚLA W., DĄBROWSKA-NASKRĘT H.
p. 139-150
Properties of salt affected soils in the vicinity of Janikowo Soda Works in the Kujawy region
Właściwości zasolonych gleb w sąsiedztwie Janikowskich Zakładów Sodowych na Kujawach
Свойства засоленных почв вблизи содового завода в Яникове в районе Куяв
KONECKA-BETLEY K., JANOWSKA E., ŁUNIEWSKA-BRODA J., SZPOTAŃSKI M.
p. 151-163
Prelimary classification of soils of the Warsaw aglomeration
Wstępna klasyfikacja gleb aglomeracji warszawskiej
Предварительная классификация почв Варшавской агромерации
SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., DOMŻAŁ H.
p. 165-175
Effect of tillage implements on structure of the arable layer of soil
Wpływ działania narzędzi uprawowych na budowę warstwy ornej gleby
Влияние действия орудий обработки почвы на структуру пахотного слоя почвы
SOKOŁOWSKI J.
p. 177-195
Influence of soil parameters and properties of drains on their silting
Wpływ parametrów glebowych i właściwości drenów na ich zamulanie
Влияние параметров почвы и свойств дрен на их заиление
SOKOŁOWSKI J.
p. 197-206
Influence of filter materials on silting of drains
Wpływ właściwości materiałów filtracyjnych na zamulanie drenów
Влияние свойств фильтрационных материалов на заиление дрен

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam