PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1984 - 35(1)

GLIŃSKI J., STĘPNIEWSKI W., ŁABUDA S., PRZYWARA G.
p. 3-10
Threshold ODR and Eh values in soil for emergence of some chosen crops
Graniczne wartości ODR i Eh w glebie dla wschodów wybranych roślin uprawnych
Предельные величины ODR и Eh в почве для всходов некоторых культурных растений
RZEŚNIOWIECKA-SULIMIERSKA G., CIEŚLA W., KOPER J.
p. 11-22
Study on organic phosphorus of soil. Part II. Organic phosphorus and its fractions in some arable and forest soils
Badania nad glebowym fosforem organicznym. Część II. Fosfor organiczny i jego frakcje w niektórych glebach uprawnych i leśnych
Исследования почвенного органического фосфора Ч. II. Органический фосфор и его фракции в некоторых пахотных и лесных почгах
PIOTROWSKA M.
p. 23-31
Selenium content in cultivated soils of Poland
Zawartość selenu w uprawnych glebach Polski
Содержание селена в культурных почвах Полыни
DROZD J., KOWALIŃSKI S., LICZNAR M.
p. 33-47
Zonal contamination of soil with copper, zinc and sulphur and soil cover changes under the erosion effect in the copper metallurgy works influence region
Strefowe zanieczyszczenie gleb Cu, Zn i S oraz zmiany erozyjne pokrywy glebowej w rejonie oddziaływania huty miedzi
Зональное загрязнение почв медью, цинком и серой, а также эрозионные изменения почвенного покрова в районе влияния медеплавильного завода
MERCIK S., GORALSKI J., GUTYŃSKA В.
p. 49-61
Study on the potassium, magnesium and calcium interaction on different soils and under various crops. Part I. Changes in some soil fertility features after the several-year fertilization
Badania nad współdziałaniem potasu z magnezem i wapniem na różnych glebach i pod różnymi roślinami. Część I. Zmiany w niektórych cechach żyzności gleb po kilkuletnim nawożeniu
Исследования по взаимодействию калия, магния и кальция в различных почвах обсеянных разными культурами. Ч. Т. Изменения некоторых признаков плодородия почв после удобрения на протяжении нескольких лет
GUTYŃSKA В., MERCIK S.
p. 63-79
Study on potassium, magnesium and calcium interaction on various soils and under various crops. Part II. Effect on yields and chemical composition of barley and oats
Badania nad współdziałaniem potasu z magnezem i wapniem na różnych glebach i pod różnymi roślinami. Część II. Wpływ na plonowanie i skład chemiczny jęczmienia i owsa
Исследования по взаимодействию калия, магния и кальция в различных почвах обсеянных разными культурами. Ч. II. Влияние на урожай и химический состав ячменя и овса
MERCIK S., GORALSKI J., GOŹLIŃSKI H., MERCIK T.
p. 81-96
Study on potassium, magnesium and calcium interaction in different soils and under various crops. Part III. Effect on yields and chemical composition of Italian ryegrass and seradella
Badania nad współdziałaniem potasu z magnezem i wapniem na różnych glebach i pod różnymi roślinami. Część III. Wpływ na plonowanie i skład chemiczny życicy i wielokwiatowej i seradeli
Исследования по взаимодействию калия, магния n кальция в различных почвах обсеянных разными культурами. Ч. Ш. Влияние на урожаи и химический состав плевела многоцветкового и сераделлы
KOTER М., NOWAK G., CZAPLA J.
p. 97-106
Influence of hard coal ashes on physico-chemical properties of soil
Wpływ popiołów z węgla kamiennego na fizykochemiczne właściwości gleby
Влияние зол каменного угля на физико-химические свойства почвы
STRZELEC J., NOWOROLNIK K.
p. 107-114
Effect of the nitrogen fertilization on the sowing density of summer burley on its yields on different soil kind
Wpływ nawożenia azotem i gęstości siewu jęczmienia jarego na jego plonowanie na różnych gatunkach gleb
Влияние азотного удобрения и густоты посева ярового ячменя на его урожаи на разных видах почв
BROGOWSKI Z., KOCOŃ J.
p. 115-124
Morphology of surface of sand grains from different genetic horizons of brown soil developed from heavy loam
Morfologia powierzchni ziaren piasku w różnych poziomach genetycznych gleby brunatnej wytworzonej z gliny ciężkiej
Морфология поверхности зерен песка из разных генетических горизонтов бурозема образованного из тяжелой глины
KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.E.
p. 125-139
Micromorphological and physico-chemical properties of rendzina soils occurring on the Nysa Kłodzka trough area
Właściwości mikromorfologiczne i fizykochemiczne rędzin występujących na terenie Rowu Nysy Kłodzkiej
Микроморфологическис и физико-химические свойства рендзин выступающих па площади роза Нысьт Клодзкой
SIENKIEWICZ J., ŻURAWSKI H., PANTERA H., PABIN J., JABŁOŃSKI W.
p. 141-151
Effect of deep translocation on the humus layer on some properties of sandy soil
Wpływ wgłębnego przemieszczania warstwy próchniczej na niektóre właściwości gleby piaskowej
Влияние перемещения вглубь гумусного горизонта на некоторые свойства песчаной почвы

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam