PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1983 - 34(4)

REDAKCJA
p. 3-11
Eightieth birthday and sixtieth anniversary of scientific research of Professor Dr Tadeusz Lityński, Dr. H.C
Osiemdziesięciolecie urodzin i sześćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora dr Tadeusza Lityńskiego
Восемьдесятилетине со дня рождения и шестисятилеТие научной деятельности профессора д-ра, д-ра h. с. Тадеуша Литыньского
GORLACH E., CURYŁO T.
p. 13-28
The effect of multiannual fertilization on the yields of meadow sward as well as the content of nitrogen in plants and soil as depending on the composition of the NPK dose and the environment conditions
Działanie wieloletniego nawożenia na plonowanie runi łąkowej oraz zawartość azotu w roślinach i glebie zależnie od zestawu dawki NPK i warunków siedliskowych
Влияние многолетнего удобрения на урожай лугового сена и на содержание азота в растениях и почве в зависимости от состава дозы NPK и условий местообитания
GORLACH E., GORLACH K.
p. 29-43
Composition of the effects of CaCO3 and MgCO3 as well as calcium-magnesium fertilization on the growth and the chemical composition of some plants species. Part I. The yield of dry mass and the content of some macroelements
Porównanie działania CaCO3 i MgCO3 oraz nawożenia wapniowo-magnezowego na wzrost i skład chemiczny kilku gatunków roślin. Część I. Plon suchej masy i zawartość niektórych makroelementów
Сравнение действия CaCO3 и MgCO3, а также кальциево-магниевого удобрения, на рост и химический состав нескольких видов растений. Ч. I. Урожай сухого вещества и содержание некоторых макроэлементов
GORLACH E., GORLACH K.
p. 45-54
Composition of the effects of CaCO3 and MgCO3 as well as calcium-magnesium fertilization on the growth and the chemical composition of some plants species. Part II. The content of some microelements
Porównanie działania CaCO3 i MgCO3 oraz nawożenia wapniowo-magnezowego na wzrost i skład chemiczny kilku gatunków roślin. Część II. Zawartość mikroelementów
Сравнение действия CaCO3 и MgCO3, а также кальциево-магниевого удобрения, на рост и химический состав нескольких видов растений. Ч. II. Содержание микроэлементов
JURKOWSKA H., WIŚNIOWSKA-KIELIAN B., WOJCIECHOWICZ T.
p. 55-68
The effect of nitrogen fertilization on the content of Cu, Mo, Mn and В in plants as depending on the level of these microelements in the soil
Wpływ nawożenia azotowego na zawartość Cu, Mo, Mn i В w roślinach w zależności od poziomu tych mikroelementów w glebie
Влияние азотного удобрения на содержание Cu, Mo, Mn и В в растениях в зависимости от урозня этих микроэлементов в почве
MAZUR K., MAZUR T., MAZGAJ M.
p. 69-80
The effect the of nitrogen dose, the N:P:K ratio, and the addition of microelements on the content of amino-acids and vitamin С in potatoes
Wpływ dawki azotu, stosunku N:P:K i dodatku mikropierwiastków na zawartość aminokwasów i witaminy С w ziemniakach
Влияние дозы азота, соотношения N: Р: К и прибавки микроэлементов на содержание аминокислот и витамина С в картофеле
ADAMCZYK В., OLEKSYNOWA K., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., DROŻDŻ-HARA M., MIECHÓWKA А., KOZŁOWSKA E., FAJTO A.
p. 81-92
Buffering of the soils in the Niepołomice Forest
Zbuforowanie gleb Puszczy Niepołomickiej
Буферность почв Нсполомицкой Пущи
FAJTO A.
p. 93-100
Preliminary measurements of oxygen and water conditions in soils of the Niepołomice Forest
Wstępne pomiary warunków tlenowo-wodnych gleb Puszczy Niepołomickiej
Предварительные измерения воздушно-водных условий почв Неполомицкой Пищи
SKIBA S.
p. 101-112
Tendencies towards zonality in the rendzinas of the Tatra Mts. (with the soils of the slope of Mt. Kominiarski Wierch as an example)
Tendencje do strefowości rędzin tatrzańskich na przykładzie gleb stoków Kominiarskiego Wierchu
Тенденции к зональности высокогорных рендзин на примере почв склонов Комииярского Верха в Татрах
SKIBA S., KOMORNICKI T.
p. 113-122
Organic-suffosion soils in the Tatra Mts.
Gleby organiczno-sufozyjne w Tatrach Polskich
Органичоско-суффозлонные почвы в Татрах
ZASOŃSKI S.
p. 123-161
Chief soil-forming processes on very-fine-sand rocks of the Wieliczka Foothills. Part II. Micromorphological properties
Główne kierunki glebotwórcze na utworach pyłowych Pogórza Wielickiego. Część II. Właściwości mikromorfologiczne
Главные направления почвообразовательного процесса на пылеватых формациях Велического Предгорья. Ч. II. Микроморфологические свойства
PONDEL H.
p. 163-208
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1981
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1981
Слисок польских печатных робот по почвоведению, агрохимий, агротехнике и бодном хозяйстве – 1981

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam