PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1983 - 34(3)

BOROWIEC S., ZABŁOCKI Z.
p. 3-19
Influence of some industrial dusts on chemical properties of forest soils
Wpływ niektórych pyłów przemysłowych na właściwości chemiczne gleb leśnych
Влияние некоторых видов промышленной пыли на химические свойства лесных почв
ZĄBEK S.
p. 21-30
Double-ring infiltrometer in field investigations under different soil and cultivation conditions
Infiltrometr dwupierścieniowy w badaniach polowych przy zróżnicowanych warunkach glebowych i uprawowych
Двухцилиндровый инфильтрометр в полевых исследованиях при дифференцированных почвенных условиях и различном оспользовании почвы
PACHLEWSKI R., CHRUŚCIAK E.
p. 31-35
Utilization of various potassium sources by selected ectomycorrhizal fungi
Wykorzystanie różnych źródeł potasu przez wybrane grzyby ektomikoryzowe
Использование разных источников калия некоторыми эктомикоризовыми грибами
CIEŚLA W., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
p. 37-54
Chemical composition of clay fraction of soils developed from boulder loams of ground moraine of the Wielkopolska Lowland
Skład chemiczny frakcji ilastej gleb wytworzonych z glin zwałowych moren dennych Niziny Wielkopolskiej
Химический состав илистой фракции почв образованных из валунных глин донных морен Велкопольской низменности
DECHNIK I., WIATER J., WESOŁOWSKI M.
p. 55-62
Content of easily hydrolyzable nitrogen in some soils of the Małopolska Uppland
Zawartość azotu łatwo hydrolizującego w niektórych glebach Wyżyny Małopolskiej
Содержание легко гидролизирующего азота в некоторых почвах Малопольской возвышенности
RZEŚNIOWIECKA-SULIMIERSKA G., CIEŚLA W., KOPER J.
p. 63-74
Investigations on soil organic phosphorus. Part I. Organic phosphorus and C, N and S content in some arable and forest soils
Badania nad glebowym fosforem organicznym. Część I. Fosfor organiczny na tle zawartości C, N i S w niektórych glebach uprawnych i leśnych
Исследование почвенного органического фосфора Ч. 1. Органический фосфор на фоне содержания С, N и S в некоторых пахотных и лесных почвах
MACIASZEK W.
p. 75-94
Microelements (Mn, Zn, Cu, В, Mo) in forest soils on rocks of the Flysch Carpathians
Mikroelementy (Mn, Zn, Cu, В i Mo) w glebach leśnych wytworzonych ze skał fliszu karpackiego
Микроэлементы (Mn, Zn, Cu, В и Mo) в лесных почвах образованных из скал карпатского флиша
GUZ T.
p. 95-112
The content of mineral elements in soil and meadow hay as result of peat transformations in the region of Wieprz-Krzna canal
Zawartość składników mineralnych w glebie i w sianie łąkowym w zależności od przeobrażenia utworów torfowych w rejonie Kanału Wieprz-Krzna
Содержание минеральных веществ в почве и в луговом сене в зависимости от преобразования торфообразования в районе канала Вепш-Кшна
MAZUR T., WOJTAS A.
p. 113-120
The content of dry matter and macro nutrients in poultry dung
Zawartość suchej masy i makroskładników w pomiocie drobiowym
Содержание сухой массы и макроэлементов в птичьем помете
BEDNAREK W.
p. 121-131
Investigations on availability to plants of phosphorus from ammonium amidophosphate
Badania nad przyswajalnością dla roślin fosforu z amidofosforanu amonowego
Изучение доступности для растений фосфора из амидофосфата аммония
KAMIŃSKA W., KARDACZ T., ROSZYK E., ROSZYK S., STRAHL A., STROJEK Z.
p. 133-152
Methods of dry mineralization of vegetal material for determination of the content of some macro- and microelements
Metody suchej mineralizacji materiału roślinnego do oznaczeń zawartości niektórych makro- i mikroelementów
Методы сухой минерализации растительного материала лля определения содержания макро- и микроэлементов
KOTER M., CZAPLA J., NOWAK G.
p. 153-160
Fertilizing value of hard coal ashes
Wartość nawozowa popiołu z węgla kamiennego
Удобрительная ценность золы каменного угля
MERCIK S., GUTYŃSKA В.
p. 161-174
Estimation of the methods of determining potassium fertilization needs
Ocena metod badania potrzeb nawożenia potasem
Оценка методов исследования потребностей в удобрении калием
CZUBA A., WRÓBEL S.
p. 175-184
Estimation of the role of weeds as competitors of crops in uptake of nutrients
Ocena roli chwastów jako konkurentów w pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny uprawne
Оценка роли сорняков как соперников при усваивании культурными растениями питательных веществ
PRUSINKIEWICZ Z., KOWALKOWSKI A., KRÓLIKOWSKI L.
p. 185-201
The protection and recultivation of forest soils
Ochrona i rekultywacja gleb leśnych
Охрана и рекультивация лесных почв

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam