PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1982 - 33(3-4)

TERRITORIAL CONFERENCE ON ,,FOSSIL SOILS OF DUNES IN THE WARSAW ENVIRONS AND THEIR STRATIGRAPHIC VALUE”, 16-18 VI 1980

KRÓLIKOWSKI L.
p. 1-2
1st Foreword
Przedmowa I
RÓŻYCKI S.Z.
p. 3-6
2nd Foreword
Przedmowa II
KOBENDZINA J.
p. 7-31
Genesis of dunes
Geneza wydm
Генезис дюн
BARANIECKA M.D.
p. 33-57
Geological situation and arrangement of dunes in the Warsaw environs
Sytuacja geologiczna i rozmieszczenie wydm okolic Warszawy
Геологическое положение и распределение дюн в окрестностях Варшавы
SCHILD R.
p. 59-79
The archeological stratigraphy of the inland dunes as seen from the Masovia
Stratygrafia archeologiczna wydm śródlądowych widziana z Mazowsza
Археологическая стратиграфия континентальных дюн в свете исследований на Мазовии
KONECKA-BETLEY K.
p. 81-112
Fossil and relict soils in dunes of the Warsaw environs
Gleby kopalne i reliktowe wydm okolic Warszawy
Ископаемые и реликтовые почвы дюп из окрестностей Варшавы
BORÓWKO-DŁUŻAKOWA Z.
p. 113-118
Results of paleobotanical investigations of the bottom of profile at Nart in the Kampinos Primaeval Forest
Rezultaty badań paleobotanicznych spągu profilu Nart w Puszczy Kampinoskiej. Doniesienie tymczasowe
Результаты палеоботанических исследований подошвенной части разреза Нарт в Кампиноской Пуще
MANIKOWSKA В.
p. 119-133
Fossil soils 'in dunes of central Poland
Gleby kopalne w wydmach Polski Środkowej
Ископаемые почвы в дюнах Центральной Польши
MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO E.
p. 135-143
Textural features of aeolian sediments as indices of dune-forming stages
Cechy teksturalne osadów eolicznych jako wskaźników faz wydmotwórczych
Текстурные особенности эоловых посчаных отложений как показателей дюно образовательных фаз
NOWACZYK В., PUZDUR M.F.
p. 145-158
An attempt of dating by the 14C method of fossil soils from the dune at Troszyn near Wolin
Próba datowania metodą 14C gleb kopalnych z wydmy w Troszynie koło Wolina
Попытка датирования по методу 14С ископаемых почв из дюны в Трошине около Волина
KOZARSKI S., МОСЕK A., NOWACZYK В., TOBOLSKI K.
p. 159-174
Development stages and conditions of the dune at Budzyń near Chodzież in the light of radiocarbon, paleobotanical and pedologic analyses
Etapy i warunki rozwoju wydm w Budzyniu koło Chodzieży w świetle analizy radiowęglowej, paleobotanicznej i pedologicznej
Этапы и условия развития дюны в Буздыпе около Ходзежи в свете анализа по методам радиоуглеродному, палеоботаническому и подо-логическому
GRZYBOWSKI J.
p. 175-185
Fossil soils of dunes in the Narew valley and dune-forming phases in the light of archeological investigations and determinations by 14C
Gleby kopalne wydm w dolinie Narwi a fazy wydmotwórcze w świetle badań archeologicznych i datowań 14C
Ископаемые почвы дюн в долине р. Нарев и дюнообразовательные фазы в свете археологических абследовапий и датировок 14С

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam