PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1982 - 33(1/2)

DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., PALIKOT M.
p. 3-17
Soil moisture effect at the moment of preparation of samples on determination results of some physical properties
Wpływ wilgotności gleby w momencie przygotowania próbek na wyniki oznaczeń niektórych właściwości fizycznych
Влияние влажности почвы в момент подготовки образцов на результаты определения некоторых физических свойств
PRUSINKIEWICZ Z., JÓZEFKOWICZ-KOTLARZ J.
p. 19-35
Dynamics of ammonia volatilization from the urea applied in fertilization of poor forest soils and the possibility of reducing the nitrogen losses by simultaneous application of potassium chloride
Dynamika strat gazowego amoniaku z mocznika stosowanego w nawożeniu ubogich gleb leśnych i możliwość zmniejszenia tych strat przez równoczesny wysiew soli potasowej
Динамика потери газового аммиака из мочевины, применяемой в удобрении ведных лесных почв, и возможность уменьшения этих петерь одновременным внесением калийной соли
PANEK H., WOJNOWSKA T.
p. 37-46
Effect of different saturation of the sorption capacity of soils with Ca, Mg and К cations on yields and chemical composition of maize and white mustard (preliminary investigations)
Wpływ zróżnicowanego wysycenia pojemności sorpcyjnej gleb kationami Ca, Mg i K na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy i gorczycy białej (badania wstępne)
Ёмкости почв катионами Ca, Mg и К на урожай и химический состав кукурузы и гочицы белой (предварительные исследования)
STRZELEC A.
p. 47-59
Influence of peat and bentonite added to light soil on the microflora development and the atrazine degradation rate
Wpływ torfu i bentonitu dodanych do gleby lekkiej na rozwój w niej drobnoustrojów i tempo rozkładu atrazyny
Влияние торфа и бентонита вносимых в лёгкую почву на развитие в ней микроорганизмов и темп разложения атразина
STRZELEC A.
p. 61-72
Influence of copper and zinc on the rate of atrazine degradation and soil microflora development
Wpływ miedzi i cynku na tempo zanikania atrazyny i rozwój mikroflory glebowej
Влияние моди и цинка па темп исчезновения атразина и развитие почвенной микрофлоры
WEBER J.
p. 73-84
Genesis and properties of soils derived from serpentinites in Lower Silesia. Part IV. Characteristics of colloidal fraction
Geneza i właściwości gleb wytworzonych z serpentynitów Dolnego Śląska. Część IV. Charakterystyka frakcji koloidalnej
Генезис и свойства почв образованных из серпентинитов нижней си- лезии. Часть 4-я. Характеристика коллоидной фракции
KUCHARSKI J.
p. 85-92
Effect of reduced nitrogen nitrification intensity in soil on yields and chemical composition of maize
Wpływ zmniejszenia intensywności nitryfikacji azotu w glebie na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy
Влияние снижения интенсивности нитрификации в почве на плодоношение и химический состав кукурузы
FABER A., NIEZGODA J.
p. 93-107
Contamination of soils and plants in the vicinity of the zinc and lead smelter. Part I. Soils
Zanieczyszczenie gleb i roślin uprawnych w pobliżu huty cyniku i ołowiu. Część I. Gleby
Загрязнение почв и культурных растений вблизи цинкоплавильного и свинцовоплавильного завода. Част. 1-я. Почвы
FABER A., NIEZGODA J.
p. 109-120
Contamination of soils and plants in the vicinity of the zinc and lead smelter. Part II. Plants
Zanieczyszczenie gleb i roślin uprawnych w pobliżu cynku i ołowiu Część II. Rośliny
Загрязнение почв и культурных растений вблизи цинкоплавильного и свинцовоплавильного завода. Част. 2-я. Растения
KUKURENDA H., MAĆKOWIAK C., WARTA Z.
p. 121-134
Changes in the content of readily soluble forms of nutrients in the soil profile under the slurry application for manuring
Zmiany zasobności gleb w przekroju profilowym w łatwo rozpuszczalne formy składników pod wpływem stosowania gnojowicy
Изменение обеспеченности почв легкорастворимыми формами химических элементов в вертикальном сечении профиля под влиянием применения навозной жижи
WILK K., RABIKOWSKA В., DUMANOWSKI K.
p. 135-143
Phosphorus and potassium fertilization in the crop rotation
Nawożenie fosforem i potasem w zmianowaniu
Удобрение фосфором и лакием в севообороте
OŚWIT J., SAPEK В.
p. 145-151
Estimation of the content of mineral elements in plants of natural meadows
Ocena zawartości składników mineralnych w roślinach łąk naturalnych
Оценка содержания минеральных элементов в растениях естественных лугов
ZIĘTECKA M.
p. 153-167
Attempt of estimation of the winter wheat supply in nutrient elements, based on the plant material analysis. Part I. The N, P, K, Ca and Mg content in indicatory parts of plants of several winter wheat varieties
Próba oceny stanu zaopatrzenia pszenicy ozimej w składniki pokarmowe na podstawie analizy materiału roślinnego. Część I. Zawartość N, P, K, Ca i Mg w częściach wskaźnikowych kilku odmian pszenicy ozimej
Попытка оценки уровня обеспеченности озимой пшеницы питательными элементами на основании анализа растений. Часть 1-я. Содержание N, Р, К, Са и Mg в индикаторных органах нескольких сортов озимой пшеницы
KOWALKOWSKI A.
p. 169-200
Altitudinal zonation of soils on the southern slope of the Khangai mountains, Mongolia
Piętrowość gleb południowego skłonu Changaju, Mongolia
Ярусность почв южного склона Хангая, Монголия
DZIĘCIOŁOWSKI W., TOBOLSKI K.
p. 201-211
Quaternary climatic-ecologic cycles and the evolution of soils
Czwartorzędowe cykle klimatyczno-ekologiczne a ewolucja gleb
Четвертичные климатическо-экологические циклы и эволюция почв
KUDUK C.
p. 213-221
Effect of different farmyard manure rates on chosen properties of heavy soil yielding of wheat in the 3-year period
Wpływ różnych dawek obornika na wybrane właściwości gleby gliniastej ciężkiej i plonowanie pszenicy w okresie trzech lat
Влияние различных доз навоза на свойствна тяжёлой суглинистой похвы и на плодоношение пшеницы в 3-летнем иериоде

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam