PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1981 - 32(3)

COLLECTION OF SCIENTIFIC STUDIES DEVOTED TO THE XII INTERNATIONAL SOIL SCIENCE CONGRESS, DELHI, 8-16 II 1982

DOBRZAŃSKI B., CZACHOR H.
p. 3-10
Temperature effect on the horizontal infiltration process in soil
Wpływ temperatury na proces horyzontalnej infiltracji wody w glebie
HEWELKE P.
p. 11-16
Investigations on formation of moisture potentials in soil at field water capacity
Badania nad kształtowaniem się potencjałów wilgotnościowych w glebie przy polowej pojemności wodnej
DOBRZAŃSKI B., WITKOWSKA-WALCZAK B.
p. 17-24
Water permeability as a factor of the soil structure
Przepuszczalność wodna jako funkcja struktury gleby
GRELEWICZ A.
p. 25-36
Laboratory method of study of soil water thermotransport induced by the daily temperature wave
Laboratoryjna metoda badania ruchu wody glebowej wywołanego dobowymi wahaniami temperatury
WALCZAK R., WITKOWSKA-WALCZAK B.
p. 37-44
Effect of wetting-drying cycles on the aggregation of soil
Wpływ cykli nawilżania-osuszania na skład agregatowy gleb
LICZNAR M., KOWALIŃSKI S., DROZD J.
p. 45-52
Changes of some physical properties of soils of the Głubczyce Plateau under the water erosion effect
Zmiany niektórych właściwości fizycznych gleb Płaskowyżu Głubczyckiego pod wpływem erozji wodnej
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
p. 53-58
Composition of humus compounds in structure-forming aggregates of some cultivated soils
Określenie właściwości mikromorfologicznych i fizykochemicznych agregatów strukturotwórczych niektórych gleb uprawnych
TURSKI R., MAGIERSKI J., FLIS-BUJAK M.
p. 59-65
The elementary composition of humic acids and the content of microelements in their ash, as exemplified by different Polish soils
Skład elementarny kwasów huminowych oraz zawartość w ich popiele mikroelementów na przykładzie różnych gleb Polski
PANAK H., WOJNOWSKA T.
p. 67-73
Phosphorus migration deep into sandy and loamy soil columns at an intensive percolation with water
Migracja fosforu w głąb kolumny gleby piaszczystej i gliniastej przy intensywnej perkolacji wodą
PACHLEWSKI R., CHRUŚCIAK E.
p. 75-85
Effect of mineral sources of phosphorus on the growth of ectomycorrhizal fungi
Wpływ mineralnych źródeł fosforu na wzrost grzybów ektomikoryzowych
MALICKI J.
p. 87-92
Ecological base for the interpretation of the bacterial count in the soil
Ekologiczne podstawy interpretacji liczebności glebowych bakterii
SOBIESZCZAŃSKI J., RODZIEWICZ A., STEMPNIEWICZ R.
p. 93-104
Microbiological transformation of herbicides in catabolic processes. Part. I. The effect of venzar on the respiration activity of selected genera of soil bacteria
Mikrobiologiczna transformacja herbicydów w procesach katabolicznych. Część I. Wpływ venzaru na aktywność oddechową wybranych rodzajów bakterii glebowych
SOBIESZCZAŃSKI J., RODZIEWICZ A., STEMPNIEWICZ R.
p. 105-113
Microbiological transformation of herbicides in catabolic processes. Part II. The effect of diuron on the respiration activity of selected bacterial strains
Mikrobiologiczna transformacja herbicydów w procesach katabolicznych. Część II. Wpływ diuronu na skuteczność oddechową gleby i wybranych szczepów bakterii
UZIAK S., STEINBRICH K.
p. 115-121
Enzymatic activity of the meadow soils irrigated with municipal sewage
Aktywność enzymatyczna gleb łąkowych nawadnianych ściekami miejskimi
KĘSIK K., PIETRASZ-KĘSIK G.
p. 123-130
Utilization of mineral phosphorus fractions from phosphorus-fertilized soils
Wykorzystanie mineralnych frakcji fosforu z gleb nawożonych tym składnikiem
POKOJSKA U.
p. 131-142
The effect of urea and potassium chloride fertilization on the cation-exchange properties of the xeromor humus in lichen pine forest (Cladonio-Pinetum)
Wpływ nawożenia mocznikiem i solą potasową na właściwości kationo-wymienne próchnicy kseromor w borze sosnowym
KOWALIŃSKI S., STRĄCZYŃSKA S., WILCZYŃSKI A.
p. 143-149
Liquid manure effect on physical and physico-chemical properties of sandy soils
Wpływ gnojowicy na właściwości fizyczne i fizykochemiczne gleby piaszczystej
KONECKA-BETLEY K.
p. 151-160
Development of the soil-forming processes of late Pleistocene and Holocene in dunes of the environs of Warsaw
Rozwój procesów glebotwórczych późnego plejstocenu i holocenu w wydmach okolic Warszawy
KOWALKOWSKI A.
p. 161-170
Climatic-time sequence of chernozems in the Khangai mountains (Mongolia)
Klimatyczno-czasowa sekwencja czarnoziemów w górach Changaju w Mongolii
KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.E.
p. 171-182
Micromorphological characteristics of some cultivated brown soils
Charakterystyka mikromorfologiczna uprawnych gleb brunatnych
MARCINEK J., LANGIER-KUŹNIAROWA A., CIEŚLA W.
p. 183-191
Clay minerals of alluvial saline soils in Shatt Al-Arab region (Southern Iraq)
Minerały ilaste aluwialnych gleb słonych regionu Shatt Al-Arab (Południowy Irak)
BROGOWSKI Z., MAZUREK A.
p. 193-205
Differentiation of clay minerals in particular mechanical fractions of soil
Zróżnicowanie minerałów ilastych w różnych frakcjach mechanicznych gleb
KABATA-PENDIAS A., BOLIBRZUCH E., TARŁOWSKI P.
p. 207-214
Impact of a copper smelter on agricultural environments. Part I. Contamination of soils
Oddziaływanie huty miedzi na przyrodnicze warunki rolnictwa. Część I. Zanieczyszczenie gleb
KABATA-PENDIAS A., TARŁOWSKI P.
p. 215-221
Impact of copper smelter on agricultural environments. Part II. Contamination of herbage
Oddziaływanie huty miedzi na przyrodnicze warunki rolnictwa. Część II. Zanieczyszczenie roślin zielnych
KABATA-PENDIAS A., BOLIBRZUCH E.
p. 223-228
Impact of copper of cultivated plants. Part III. Contamination of cultivated plant
Oddziaływanie huty miedzi na przyrodnicze warunki rolnictwa. Część III. Zanieczyszczenie roślin uprawnych
MISZTAL M., SMAL H.
p. 229-235
Enrichment of submerged soils of the Bystrzyca river by waste waters of different origin in the area on the town of Lublin
Wzbogacanie gleb podwodnych rzeki Bystrzycy przez ścieki różnego pochodzenia na terenie miasta Lublina
KOWALIŃSKI S., TRUSZKOWSKA R.
p. 237-244
Soil information system (BIGLEB) in Poland in the period 1976-1980
System informacyjny o środowisku glebowym (BIGLEB) w Polsce
BULICZ R.
p. 245-249
Spatial reference scheme of the data in BIGLEB system
Pola znaczone jako układ odniesienia przestrzennego danych w systemie BIGLEB
KOWALIK P.
p. 251-261
Program of yield prognosis in soil information system BIGLEB
System prognozowania plonów
TRUSZKOWSKA R.
p. 263-271
REG-BIGLEB - an outline of soil regionalization system
Koncepcja systemu regionalizacji gleb jako podsystemu informatycznego REG-BIGLEB
FOTYMA A., PIETRAŚ B.
p. 273-280
Programmed advisory system of fertilization in Poland
Programowane doradztwo nawozowe w Polsce
KERN H., PIETRAŚ B.
p. 281-284
Decarbonization degree of Polish soils on basis of BIGLEB information system
Zawartość węglanów wapnia w glebach Polski na podstawie danych BIGLEB
TRUSZKOWSKA R., KOWALIŃSKI S.
p. 285-296
Methodical attempt of synthetic characteristics of anthropogenetic changes in natural environment
Próba metodyczna syntetycznej charakterystyki zmian antropogenicznych w środowisku przyrodniczym

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam