PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1981 - 32(1)

KOWALKOWSKI A., BORZYSZKOWSKI J., CHARALDAMBA G.
p. 3-17
Soil moisture dynamics of arid steppe in the growing season of 1978
Dynamika wilgotności gleb suchego stepu w okresie wegetacyjnym 1978 roku
Динамика влажности почв сухой степи в вегетационный период 1978 года
MISZTAL M.
p. 19-31
Comparison of the chemical composition of lysimetric leakages and water extracts of rendzina soil
Porównanie składu chemicznego przecieków lizymetrycznych i wyciągów wodnych z rędziny
Сравнение химического состава лизиметрических фильтрационных вод и водных вытяжек из рендзипы
POPŁAWSKI Z., FILIPIAK K.
p. 33-53
The inorganic nitrogen content in the soil against variable atmospheric precipitations and temperatures
Kształtowanie się zawartości azotu związków nieorganicznych gleby na tle zmiennych opadów atmosferycznych i temperatur
Формирование содержания азота неорганических соединений в почве па фоне изменчивости атмосферных осадков и температуры
KOWALKOWSKI A., SZCZUBIAŁKA Z.
p. 55-69
Relationships between the Mn, Cu, Pb and Zn concentration in common pine (Pinus silvestris L.) needles and the content of these elements in humus horizons of soils contaminated with industry emission
Związki między stężeniem Mn, Cu, Pb i Zn w igłach sosny zwyczajnej Pinus silvestris L. a ich zawartością w poziomach próchnicznych gleb skażonych emisją przemysłową
Связь между концентрацией Mn, Cu, Pb и Zn в хвое сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) и их содержанием в перегнойном горизонте почв загрязнённых промышленной эмиссии
PIASECKI J., OSIŃSKA H.
p. 71-80
Effect of the storage way of soil samples on formation of the available phosphorus content, determined by different methods
Wpływ sposobu przechowywania próbek glebowych na kształtowanie się zawartości fosforu przyswajalnego oznaczanego różnymi metodami
Влияние способа хранения почвенных образцов на формирование содержания усвояемых форм фосфора, определяемого различными методами
MACIAK F., LIWSKI S.
p. 81-100
Effect of high (reclamation) ash rates of brown and hard coal on yielding and chemical composition of plants on sandy soil
Wpływ wysokich (melioracyjnych) dawek popiołów z węgla brunatnego i kamiennego na plonowanie i skład chemiczny roślin na glebie piaskowej
Влияние высоких (мелиоративных) доз золы бурого и каменного угля на урожайность и химический состав растений на песчаной почве
MACIAK F.
p. 101-128
Effect of high (reclamation) rates of a ashes of brown and hard coal on some physico-chemical and biochemical properties of sandy soil
Wpływ wysokich (melioracyjnych) dawek popiołów z węgla brunatnego i kamiennego na niektóre fizykochemiczne i biochemiczne właściwości gleby piaskowej
Влияние высоких (мелиоративных) доз золы бурого и каменного угля на некоторые физико-химические и биохимические свойства песчаной почвы
DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., PALIKOT M.
p. 129-144
Influence of the soil state at the moment of tillage on the agrophysical effect of plough and active tools
Wpływ stanu gleby w momencie uprawy na agrofizyczny efekt działania pługa i narzędzi aktywnych
Влияние состояния почвы во время её обработки на агрофизический эффект действия плуга и ротационных орудий
PONDEL H.
p. 145-199
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1978
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1978
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1978

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam