PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1980 - 31(3/4)

PTG
p. 3-8
Scientific Conference of the Polish Science Society, Lublin 4-7th September 1979
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin 4-7 września 1979
DOBRZAŃSKI В.
p. 9-14
Origin and development of the Branch Division of Polish Soil Science Society in Lublin
Powstanie i rozwój Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Создание и развитие Люблинского Филиала Польского Общества Почвоведов
TURSKI R.
p. 15-26
Effect of natural conditions on farming in the Lublin region
Wpływ warunków przyrodniczych na gospodarkę rolną Lubelszczyzny
Влияние природных условий на земледелие люблинского воеводства
ZAWADZKI S.
p. 27-44
Hydrogenic soils of the Lublin region
Gleby hydrogeniczne Lubelszczyzny
Гидрогенные почвы люблинксого округа
MAZUR Z.
p. 45-54
Protection of soils against erosion
Ochrona gleb przed erozją
Противоэрозионная защита почв
DOMŻAŁ H., HODARA J., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
p. 55-63
Changes of air permeability of soil pressed with wheels of tractors and agricultural machines
Zmiany przepuszczalności powietrznej gleby ugniatanej kołami ciągników i maszyn rolniczych
Изменения воздухопроницаемости почвы уминаемой колёсами тракторов и сельскохозяйственных машин
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
p. 65-83
Micromorphological properties of structure-forming aggregates of some soils developed from loess formations
Mikromorfologiczne właściwości agregatów strukturotwórczych niektórych gleb wytworzonych z utworów lessowych
Микроморфологические свойства структурообразующих агрегатов некоторых почв, сформированных из лессовых образований
CHUDECKI Z., BŁASZCZYK H.
p. 85-92
Structure-forming function of humus in arable Pyrzyce chernozems and black earths
Strukturotwórcza funkcja próchnicy w pyrzyckich uprawnych czarnoziemach i czarnych ziemiach
Структурообразующая функция перегноя в пыжицких пахотных черноземах и черных землях
GAWLIK J., ZAWADZKI S.
p. 93-98
Effect of the density of muck formations on their available water retention (AWR)
Wpływ stanu zagęszczenia murszów na wielkość ich potencjalnej retencji użytecznej (PRU)
Влияние состояния плотности муршевых почв на величину их потенциальной ретенции полезной влаги
OLSZTA W.
p. 99-107
Investigations concerning the effect of the ground water table and transpiration on the moisture distribution in the profile of peat-muck soils by the simulation method
Badania nad wpływem zwierciadła wody gruntowej i transpiracji na układ wilgotności w profilu gleby torfowo-murszowej metodą modelowania symulacyjnego
Исследования по влиянию зеркала грунтовых вод и транспирации на систему влажности в профиле торфяно-муршевой почвы – по методу симулированного моделирования
ROGUSKI W.
p. 109-115
Transformations of organic soils in the Noteć valley consequence of their many-year agricultural utilization and their physico-hydrological properies
Przemiany gleb organicznych w dolinie Noteci w wyniku wieloletniego użytkowania rolniczego i ich właściwości fizyczno-wodne
Превращение органогенных почв в долине р. Нотець в итоге многолетнего сельскохозяйственного пользования земель и их физико-водные свойства
DECHNIK I., LIPIEC J., TARKIEWICZ S.
p. 117-123
Dependence of hydraulic conductivity and water retention of soil on the tillage kind
Zależność przewodnictwa i retencji wodnej gleby od sposobu uprawy
Зависимость водопроводимости и ретенции почвы от способа обработки
KĘSIK T., KONOPIŃSKI М., NOWAK L.
p. 125-134
Consequence of loosening and condensing of soil in spring in the cultivation of vegetables
Skutki wiosennego spulchnienia i zagęszczenia roli w uprawie warzyw
Последствия весенного рыхления и уплотнения почв в овощеводстве
DECHNIK I., LIPIEC J.
p. 135-139
Effect of Rokrysol WF-2 and of sulphur post-flotation wastes on hydrological properties of soil
Wpływ rokrysolu WF-2 i odpadów po flotacji siarki na właściwości wodne gleby
Влияние полимера рокрысоль ВФ-2 и пофлотационных серных отходов на водные свойства почвы
RÓG Z., UGGLA H., UGGLA Z.
p. 141-148
Effect of trampling on properties of forest soils
Wpływ udeptywania na właściwości gleb leśnych
Влияние уминания на свойства лесных почв
BOĆKO J.
p. 149-154
Improvement of sewage-irrigated light soils by means of organic matter accumulation
Usprawnienie gleb lekkich nawadnianych ściekami w wyniku gromadzenia substancji organicznej
Улучшение легких почв орошаемых сточными водами в итоге аккумуляции органического вещества
DECHNIK I., DĘBICKI R.
p. 155-164
Effect of soil conditioners and industrial wastes on the aggregation and water-stability of soil
Oddziaływanie środków syntetycznych i odpadowych z przemysłu na agregację gleby i jej wodoodporność
Воздействие синтетических веществ и промышленных отходов на агрегирование почвы и её водопрочность
MAZUR Z., ORLIK T.
p. 165-175
Effect of the foliar nitrogen fertilization and of irrigation on yields of some crops cultivated on loess slopes
Wpływ poziomu pogłównego nawożenia azotem i nawadniania na plonowanie niektórych roślin uprawianych na zboczach lessowych
Влияние уровня подкормки азотом и орошения на плодоношение некоторых растений, возделываемых на лёссовых склонах
PAŁYS S.
p. 177-184
River erosion effect on the differentiation of soils of the Wieprz river valley bottom
Wpływ erozji rzecznej na zróżnicowanie gleb na dnie doliny Wieprza
Влияние речной эрозии на дифференциацию почв подошвы долины р. Вепж
PRZEDWOJSKI R., MAĆKIEWICZ J., RYTELEWSKI J.
p. 185-192
Changes in soil environment properties caused by crude oil pollution
Zmiany właściwości środowiska glebowego wywołane silnym skażeniem ropą naftową
Изменения свойств почвенной среды, вызванные сильным загрязнением нефтью
TURSKI R., BARAN S., FILIPEK T., KUKIER U.
p. 193-201
Possibility of using in agriculture chosen waste water sludges as exemplified by the concentration of heavy metals in plants
Możliwość wykorzystania w rolnictwie wybranych osadów ściekowych na przykładzie stężenia metali ciężkich w roślinach
Возможность использования в земледелии некоторых шламов из сточных вод на примере концентрации тяжелых металлов в растениях
ZIEMNICKI S., PAŁYS S., WĘGOREK T.
p. 203-210
Evaluation of the quantity and the quality of the soil material sedimented at the gully bottom at the Opoka Duża locality
Ocena jakości i ilości materiału glebowego osadzonego na dnie umocnionego wąwozu w Opoce Dużej
Качественная и количественная оценка почвенного материала отложенного на дне укрепленного оврага в местности Опока Дужа
ZIEMNICKI S., WĘGOREK T., KOWAL W.
p. 211-218
Preliminary investigations on the changes of some properties of the soil material of the recultivated dump of the sulphur mine
Wstępne badania zmian niektórych właściwości materiału ziemnego zrekultywowanego zwałowiska kopalni siarki
Предварительное обследование изменений некоторых свойств грунта рекультивированного вскрышного отвала серного рудника
KROPISZ A.
p. 219-225
Effect of interaction of organic and mineral fertilizers on yields of some vegetables and on chemical properties of soil
Wpływ współdziałania nawozów organicznych i mineralnych na plony kapusty, marchwi i szpinaku oraz chemiczne właściwości gleby
Влияние взаимодействия органических и минеральных удобрений на урожай некоторых свощей и химические свойства почвы
CHUDECKI Z., BŁASZCZYK H.
p. 227-236
Changes in the content of Ca2+, K+ and Na+ compounds in soils of the Western Pomerania depending on their utilization kind
Zmiany w zawartości połączeń Ca, K, Na w glebach brunatnoziemnych i rdzawych w zależności od ich użytkowania
Изменения в содержании трех форм соединений Са2+, K+ и Na+ в почвах западного Поморья в зависимости от способа их использования
GLIŃSKI J., STĘPNIEWSKA Z.
p. 237-244
The relationship between the pH of the soil and changes in the oxygen concentration
Zależność pH gleb od zmian stężenia tlenu
Зависимость pH почвы от изменений концентрации кислорода
KOWALKOWSKI A.
p. 245-252
Effect of emission of Nitrogen Plant on the distribution of readily soluble mineral substances in the profile of forest podzolic soils
Wpływ emisji Zakładów Azotowych na rozmieszczenie łatwo rozpuszczalnych składników mineralnych w profilu leśnych gleb bielicowych
Влияние эмиссии из Азотного Комбината на распределение минеральных элементов в профиле лесных подзолистых почв
MISZTAL М., SMAL H.
p. 253-262
Some chemical and physical properties of submerged soils of the Zemborzyce dam water reservoir
Niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleb podwodnych Zalewu Zemborzyckiego
Некоторые химические и физические свойства подводных почв Зембожицкого Водохранилища
SOLARSKI H., SOLARSKA J., MIROWSKI Z.
p. 263-270
Migration of fertilizer elements in an agricultural catchment area in the Masurian Lake District
Migracja składników nawozowych w zlewni rolniczej na Pojezierzu Mazurskim
Миграция удобрительных элементов в водосборном бассейне на Мазурском Поозерье
MISZTAL M., SMAL H.
p. 271-279
Chemical composition of ground water and soil extracts on differently utilized areas
Skład chemiczny wód gruntowych i wyciągów glebowych w terenach różnie użytkowanych
Химческий состав грунтовых вод и почвенных вытяжек на по разному используемых территориях
ŚWIĘCICKI С.
p. 281-288
Effect of cadmium on the assimilation of nutrients from soil by plants
Wpływ kadmu na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny z gleby
Влияние кадмия на усвоение питательных элементов растениями из почвы
ŚWIĘCICKI C., MOJZESOWICZ E.
p. 289-297
Effect of SO2 emission on some plants of an agricultural ecosystem
Wpływ imisji SO2 na niektóre elementy ekosystemu rolniczego
Влияние эмиссии SO2 на некоторые элементы сельскохозяйственной экологической системы
TURSKI R., FLIS-BUJAK M.
p. 299-307
Transformations of humic substances in similarly utilized soils of different origin
Przemiany związków próchnicznych w podobnie ukształtowanych glebach różnego pochodzenia
Превращения гумусовых соединений в одинаково полученных почвах розного происхождения
WOYTOWICZ В.
p. 309-314
Lead effect on the accumulation of nitrates in soil
Wpływ ołowiu na akumulację azotanów w glebie
Влияние свинца на аккумуляцию нитратов в почве
WYCZÓŁKOWSKI A., FRANKOWSKA В.
p. 315-321
Mineral fertilization effect on the composition of mycoflora of wheat roots and soil beyond their reach
Wpływ nawożenia mineralnego na skład mikroflory korzeni pszenicy i gleby poza ich zasięgiem
Влияние минерального удобрения на состав миклофлоры корней пшеницы и почвы вне радиуса действий
DE BAKKER H.
p. 323-328
Anthropogenic soils in the Netherlands
Gleby antropogeniczne w Holandii
Антропогенные почвы в Голландии
TRUSZKOWSKA R., TOKARSKI R., WOLSZCZAK L.
p. 329-337
The BKA-90 card-index of data concerning geographic environment on a review scale in the BIGLEB system and its exploatation
Kartoteka danych o środowisku geograficznym w skali przeglądowej, BKA-90 w systemie BIGLEB i jej eksploatacja
Польское общество почвоведения рабочая группа информационной системы о почвенной среде BIGLEB
KOWALKOWSKI A.
p. 339-346
Model of the human activity effect on circulation of mineral elements in a forest ecosystem
Model oddziaływania człowieka na obieg składników mineralnych w ekosystemie leśnym
Мадель воздействия человека на циркуляцию минеральных элементов в лесной экосистеме

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam