PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1980 - 31(2)

ZASOŃSKI S.
p. 3-14
The part played by lessivage in the formation of micromorphological features of very fine sand material
Rola przemywania w kształtowaniu cech mikromorfologicznych materiału pyłowego
Роль элюирования (промывки) в формировании микроморфологи- ческих свойств пылевидного почвенного материала
BARANOWSKI R.
p. 15-31
Soil bulk density effect on agrophysical properties of soil
Wpływ gęstości gleby i jej agrofizyczne właściwości
Влияние плотности почвы на её агрофизические свойства
HAUKE-PACEWICZOWA T., TRZCIŃSKA M.
p. 33-41
Effect of burning of the forest floor on the microbial activity of the soil
Wpływ pożaru dna lasu na aktywność mikrobiologiczną gleby
Влияние пожара покрова леса на микробиологическую активность почвы
OSTROWSKA A.
p. 43-51
Dynamics of nutrients in common pine (Pinus silvestris L.) needles
Dynamika składów pokarmowych w igłach sosny zwyczajnej Pinus silvestris
Динамика питательных веществ в хвое сосны обыкновенной Pinus silvestris L.
KŁOSSOWSKI W., MERCIK S.
p. 53-64
Influence of long-term application of farmyard manure, potassium fertilization and crop rotation on some physical and physico-chemical properties of soil
Wpływ wieloletniego stosowania obornika, wapnowania, nawożenia potasowego i zmianowania na niektóre właściwości fizyczne i fizykochemiczne gleby
Влияние многолетнего применения навоза, известкования, удобрения калием и чередования культур на некоторые физические и физикохимические свойства почвы
KOWALKOWSKI A.
p. 65-76
Succession of soil processes in the catena of loess soils of the Sądecka Basin
Następstwo procesów glebowych w katenie gleb lessowych Kotliny Sądeckiej
Последовательность потаенных процессов в катене лёссовых почв сондецкой котловины
WEBER J.
p. 77-100
Genesis and properties of soil derived from serpentinites in Lower Silesia. Part II. Micromorphological features
Geneza i właściwości gleb wytworzonych z serpentynitów Dolnego Śląska. Część II. Właściwości mikromorfologiczne
Генезис и свойства почв образованных из серпентинитов Нижней Силезии. Часть 2-я. Микроморфологические свойства
KRÓL H., OSTROWSKA A.
p. 101-116
Properties of soils of coniferous forests on the area of Ostańce Gubińskie
Właściwości gleb borów sosnowych na terenie Ostańców Gubińskich
Свойства почв соснового бора на территории Останьце Губиньска
OSTROWSKA A.
p. 117-131
Nitrogen accumulation in needles, bark and wood of pine within the reach of effect of the Nitrogen Works at Puławy
Akumulacja azotu w igłach, korze i drewnie sosny w zasięgu oddziaływania Zakładów Azotowych w Puławach
Аккумуляция азота в иглах, коре и древесине сосны в пределах воздействия Азотного Комбината в Пулавах
KOWALKOWSKI A.
p. 133-150
The role of caragana in forming soil cover of the arid steppe of the Central Mongolia
Rola karagany w kształtowaniu pokrywy glebowej suchego stepu Centralnej Mongolii
Роль караганы в формировании почвенного покрова сухих степей Центральной Монголии
KONECKA-BETLEY K., BIAŁKIEWICZ F., СZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E.
p. 151-173
Effect of irrigation with municipal waste waters on sandy soil properties
Wpływ nawodnienia ściekami komunalnymi na zmiany właściwości gleb piaszczystych w doświadczeniach leśnych
Влияние орошения городскими сточными водами на свойства песчаных почв в лесных опытах

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam