PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1980 - 31(1)

UZIAK S., KLIMOWICZ Z., LEWANDOWSKA E., MELKE J., STEINBRICH K.
p. 3-26
Dynamics of some properties of meadow soils irrigated with municipal waste waters
Dynamika niektórych właściwości gleb łąkowych nawadnianych ściekami miejskimi
Динамика некоторых свойств лутовых почв орошаемых городскими сточными водами
CZERNIAWSKA W., STRAHL A.
p. 27-36
Spectrometric method of the boron determination in soils and plant material
Spektrometryczna metoda oznaczania boru z zastosowaniem kurkuminy w glebach i materiałach roślinnych
Спектрометрический метод определения бора в почвах и растительных материалах с применением куркумина
DUDZIAK A., BEDNAREK W.
p. 37-62
Available boron and molybdenum in chernozems of the Hrubieszów-Tomaszów region
Przyswajalny bor i molibden w czarnoziemach hrubieszowsko-tomaszowskich
Усвояемый бор и молибден в грубешовско-томашовских черноземах
MAZUR T., WOJTAS A., SĄDEJ W.
p. 63-75
Transformation of nitrogen compounds in annual slurry during storage
Przemiany związków azotowych w czasie przechowywania gnojowicy
Превращения о азотных соединений во время хранения шивозной
CZARNOWSKA K.
p. 77-115
Heavy metals accumulation in soils, plants and some animals from Warsaw area
Akumulacja metali ciężkich w glebach, roślinach i niektórych zwierzętach na terenie Warszawy
Накопление тяжелых металлов в почвах, растанисях и некоторых животных территории Варшавы
CIEŚLA W., TREUTLER M., NOWINKA Z., SKOWROŃSKA J.
p. 117-130
Effect of some industrial lime wastes on plants and soils
Wpływ na rośliny i gleby niektórych przemysłowych odpadowych materiałów wapiennych
Влияние на растения и почвы некоторых промышленных известковых отходов
SZEWCZUK C.
p. 131-141
Influence of soil conditions in the Lublin region on yields of hop cones in the period 1970-1975
Wpływ warunków glebowych Lubelszczyzny na plony szyszek chmielu w latach 1970-1975
Влияние почвенных условий Люблинского округа на урожай шишек хмеля в годах 1970-1975
WEBER J.
p. 143-161
Genesis and properties of soils derived from serpentinites in Lower Silesia. Part I. Characteristics of parent rock
Geneza i właściwości gleb wytworzonych z serpentynitów Dolnego Śląska. Część I. Charakterystyka skały macierzystej
Генезис и свойства почв образованных из серпентинитов Нижней Силез. Часть 1-я. Характеристика материнской породы
KLIMOWICZ Z.
p. 163-207
Black earths of the Tarnobrzeg plain against the background of changes of changes of water conditions of the region
Czarne ziemie Równiny Tarnobrzeskiej na tle zmian stosunków wodnych gleb tego obszaru
Черные земли Тарнобжеской Раюнины на фоне изменений водного режима этой территории
MAZUR Z.
p. 208-211
Professor Dr. Eng. Stefan Ziemnicki
Profesor dr inż. Stefan Ziemnicki

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam