PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1979 - 30(3)

POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE, REDAKCJA ROCZNIKÓW GLEBOZNAWCZYCH
p. 3-13
Prof. dr Lucjan Królikowski — the President of the Polish Soil Science Society received the dignity of the Honorary Member of the International Soil Science Society
Profesor dr Lucjan Królikowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego – Członkiem Honorowym Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego
STĘPNIEWSKI W.S.
p. 15-23
The usefulness of the tip-point micro electrode in the measurement of ODR in soil
Przydatność mikroelektrody punktowej do pomiarów wskaźnika ODR w glebie
Пригодность точенного микроэлектрода для измерений показателя ODR в почве
UZIAK S., KLIMOWICZ Z.
p. 25-44
Oxidation, redox potential and iron content in meadow soils irrigated with municipal waste waters
Natlenienie, potencjał oksydoredukcyjny i zawartość żelaza w glebach łąkowych zalewanych ściekami miejskimi
Насыщенность кислородом, окислительно-восстановительный потенциал и содержание железа в почвах лугов орошаемых городскими сточными водами
DOMŻAŁ H.
p. 45-72
Soil condensation effect on the content of strongly bounded water and on the retention of productive and available water
Wpływ zagęszczenia gleby na zawartość wody silnie związanej oraz retencję wody produkcyjnej i użytecznej
Влияние уплотнения почвы на содержание в ней прочно связанной воды и на ретенцию воды продуктивной и доступной растениям
WITKOWSKI T.
p. 73-91
Response of nematodes to insecticides introduced into soil
Reakcja nicieni na wprowadzone do gleby preparaty owadobójcze
Реагирование нематодов на введение в почву инсектицидных препаратов
STRZELEC A., KOBUS J.
p. 93-107
Effect of the soil fertilization with straw and calcium phosphate on its biological activity
Wpływ nawożenia gleby słomą i fosforanem wapnia na jej aktywność biologiczną
Влияние удобрения почвы соломой и фосфатом кальция на ее биологическую активность
TERELAK H., ŻÓRAWSKA В.
p. 109-122
Effect of brown coal ash and hard coal and peat furnace wastes on properties of light soils and yielding of crops
Wpływ popiołów z węgla brunatnego i odpadów paleniskowych z węgla kamiennego oraz torfu na właściwości gleb lekkich i plonowanie roślin
Влияние золы бурого угля и топочных отбросов каменного угля, также и торфа, на свойства легких почв и на плодоношение растений
KABATA-PENDIAS A.
p. 123-133
Effects of lime and peat on heavy metal uptake by plants from soils contaminated by an emission of a copper smelter
Wpływ wapnowania i torfowania na pobieranie metali ciężkich przez rośliny z gleb zanieczyszczonych emisją huty miedzi
Влияние известкования и внесения торфа на усвоение тяжелых металлов растениями из почв загрязненных эмиссией медепля-вильного завода
MAZUR Т., KOC J., WRÓBEL Z.
p. 135-141
The zinc, manganese, copper, molybdenum and iron content in slurry
Zawartość cynku, magnezu, miedzi, molibdenu i żelaza w gnojowicy
Содержание цинка, марганца, меди, молибдена и железа в навозной жиже
BOROWIEC S.
p. 143-155
Differentiation of concentrations of chemical elements in watercourses of the northern part of the Szczecin district
Zróżnicowanie stężeń składników chemicznych w ciekach północnej części województwa szczecińskiego w przestrzeni i czasie
Дифференциация концентрации химических элементов в водотоках северной части Щецинского воеводства
TERELAK H.
p. 157-177
Potassium fertilization effect on the formation of statical and dynamical indices of this element in sandy soil
Wpływ nawożenia potasem na kształtowanie się statycznych i dynamicznych wskaźników zawartości tego pierwiastka w glebie piaszczystej
Влияние удобрения калием на формирование статических и динамических показателей содержания этого элемента в песчаной почве
MACIAK F., LIWSKI S., JEŻEWSKI Z.
p. 179-198
Recultivation of a brown coal dump at the Konin power plant by means of planting of trees and shrubs
Rekultywacja hałdy popiołu z węgla brunatnego elektrowni Konin przez zadrzewienie i zakrzewienie
Рекультивирование отвалов золы из бурого угля на электростанции Конин путем посадки дереньев и кустарников
MASZNER P.
p. 199-213
The influence of industrial dusts and gases on the soils of Luboń region
Wpływ emisji pyłów i gazów przemysłowych na gleby okolic Lubonia
Влияние эмиссии пыли и газов промышленного происхождения на почвы окрестности г. Любонь

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam