PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1978 - 29(3)

TURSKI R., DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
p. 3-25
Air permeability as an index of the physical state of soil
Przepuszczalność powietrza jako wskaźnik stanu fizycznego gleby
Воздухопроницаемость как показатель физического состояния почвы
KOWALKOWSKI A., KRÓLOWA H.
p. 27-44
Effect of water and air conditions in the catena of loess soils on root systems of fir tree stand
Wpływ wodno-powietrznych warunków w katenie lessowych gleb na systemy korzeniowe drzewostanu jodłowego
Влияние водно-воздушных условий в катене лессовых почв на корневую систему пихтового древостоя
KOWALKOWSKI A.
p. 45-59
Effect of properties of pseudogley soils on root systems of bog island treestands in the Białowieża National Park
Wpływ właściwości gleb opadowoglejowych na systemy korzeniowe drzewostanów grądu niskiego w Białowieskim Parku Narodowym
Влияние свойств псевдоглеевых почв на корневую систему влажных лесов в Беловежском заповеднике
GAWLIŃSKI S.
p. 61-77
Investigations on the soluble aluminium effect on the phosphorus uptake and the growth of Scotch pine seedlings
Badania nad wpływem glinu rozpuszczalnego na pobieranie fosforu i wzrost sadzonek sosny zwyczajnej
Исследования по влиянию растворимого алюминия на усвоение фосфора и рост саженцев сосны обыкновенной
SZCZUBIAŁKA Z.
p. 79-89
Investigations on the Al, Fe, Mn, Zn and Cu distribution in forest soils under the pine stands
Badania nad rozmieszczeniem Al, Fe, Mn, Zn i Cu w glebach leśnych pod drzewostanami sosnowymi
Исследования по распределению Al, Fe, Mn, Zn и Cu в зеленых почвах под сосновыми древостоями
MAZUR T., SĄDEJ W.
p. 91-100
Forms of nitrogen, phosphorus and potassium compounds in liquid manure
Formy związków azotowych, fosforowych i potasowych w gnojowicy
Формы азотных, фосфорных и калийных соединений в навозной жиже
PACHLEWSKI R., CHRUŚCIK E., ZAWISTOWSKA T.
p. 101-110
Utilization by mycorrhizal fungi of nitrogen form various nitrogen compound used for forest fertilization
Wykorzystanie przez grzyby mikoryzowe azotu z rożnych form nawozów azotowych stosowanych w nawożeniu lasu
Использование микоризовыми грибами разных источников азота применяемых при удобрении лесов
DROŻDŻ-HARA M.
p. 111-123
Studies on the effect of pollution by sulphur on the transformations of cultivated soils in the vicinity of a sulphur mine. Part III. The content of various forms of silica, iron and aluminium in cultivated soils polluted by sulphur
Studnia nad wpływem zanieczyszczenia siarką na przemiany gleb uprawnych w sąsiedztwie kopalni siarki. Część III. Zawartość rożnych form krzemionki, glinu i żelaza w glebach uprawnych skażonych siarką
Исследования по влиянию загрязнения серой на преобразование обрабатываемых почв в окрестностях серного рудника. Часть 3-я. Содержание различных форм кремнезема, железа и алюминия в обрабатываемых почвах загрязненных серой
BORATYŃSKI K., ZIĘTECKA M., MALKIEWICZ H., SZPIKOWSKA H.
p. 125-131
Effect of nitrification inhibition on the nitrogen transformation in soil and nitrogen forms in plant. Part I. Sodium azide as an inhibitor of the ammonium nitrogen nitrification in soil
Wpływ inhibitorów nitryfikacji na przemianę azotu w glebie i formy azotu w roślinie. Część I. Azydek sodu jako inhibitor nitryfikacji azotu amonowego w glebie
Влияние ингибиторов нитрификации на превращение азота в почве и формы азота в растении. Част I-я. Азид натрия как ингибитор нитрификации аммиачного азота в почве
JANOWSKI В.
p. 133-147
Results of investigations on the biological consolidation of slopes of embankments formed from muds and ashes of the Lenin Metallurgic Works
Biologiczne umocnienie skarp nasypów utworzonych ze szlamów i popiołów Kombinatu Huty im. Lenina
Результаты исследований по биологическому укреплению откосов насыпей образованных из шламов и золы Металлургического Комбината им. Ленина
KŁOSSOWSKI W., SZOT A., TRĘBSKI L.
p. 149-158
Boron nutrition level of apple trees in the region of Grójec
Poziom odżywiania jabłoni borem w rejonie grójeckim
Уровень питания яблоней бором в гроецком районе
MARUSZCZAK H., UZIAK S.
p. 159-173
Effect of the microrelief of loess regions on the differentiation of soil-forming processes (exemplified by the environments of Lublin)
Wpływ mikrorzeźby obszarów lessowych na zróżnicowanie procesów glebotwórczych (na przykładzie okolic Lublina)
Влияние лессового микрорельфа на дифференциацию почвообразовательных процессов (на примере окрестностей Люблина)
MOCEK A.
p. 175-202
Mucky soils of the adjacent area of the Słowiński National Park
Gleby o charakterze murszowym w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego
Почвы муршевого характера, прилегающие к Словинскому парку
MACIAK F.
p. 203-216
Effect of the seven-year recultivation on an ash dump of the Konin power plant on yielding of cocksfoot and some changes of soil
Wpływ siedmioletniego okresu rekultywacji hałdy popiołu elektrowni Konin na plonowanie kupkówki pospolitej i niektóre zmiany glebowe
Влияние семилетнего периода рекультивирования отвала золы из электростанции Конин на урожай ежи сборной и некоторые почвенные изменения
KRĘŻEL R., BORKOWSKI J., NOWAK W., WYSOCKI W.
p. 217-233
Investigations on agricultural usefulness of ashes from hard coal combustion
Badania nad przydatnością rolniczą popiołów ze spalania węgla kamiennego
Изучение земледельческой пригодности каменно-угольной золы

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam