PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1978 - 29(2)

PABIN J.
p. 3-12
Effect of the hysteresis phenomenon on results of tensiometric determinations of moisture in light soil
Wpływ zjawiska histerezy na wyniki tensjometrycznych oznaczeń wilgotności gleby lekkiej
Влияние гистерезиса на результаты тенсиометрических измерений влажности легкой почвы
UGGLA H., FERCZYŃSKA-UGGLA Z., RÓG Z., WÓJCIAK H.
p. 13-29
From investigations of forest humus of podzol soils in rolling microlandscape of the Olsztyn Lake District
Z badań nad próchnicą leśną gleb bielicoziemnych w falistym mikrokrajobrazie Pojezierza Olsztyńskiego
Из исследований лесного гумуса подзолоземных почв в холмистом микроланшафте Олыиынского Поозерья
GOŁĄB Z.
p. 31-41
Chemical changes occurring in beech and hornbeam leaves in their decomposition course in natural conditions
Zmiany chemiczne zachodzące w liściach bukowych i grabowych podczas ich rozkładu w naturalnych warunkach
Химические изменения в буковых и грабовых листьях во время их разложения в естественных условиях
KAMIŃSKA W., ROSZYK E., ROSZYK S., STRAHL A.
p. 43-55
Usefulness of dry mineralization of vegetal material for determinations of the content of iron and some minor elements
Przydatność suchej mineralizacji materiału roślinnego do oznaczeń zawartości żelaza i niektórych mikroelementów
Пригодность методов сухого озоления растительного вещества для определений содержания железа и некоторых микроэлементов
LISICKA Z., WITKOWSKI T.
p. 57-66
Observation upon the fate of two insecticides (Miral and Hostathion) in the soil under sugar beet
Obserwacje nad zanikaniem dwóch preparatów owadobójczych (Miral i Hostathion) w glebie pod uprawą buraków cukrowych
Обследование двух инсектицидов (Мираль и Гостатион) в почве под культурой сахарной свеклы
KUDUK C.
p. 67-78
Effect of fertilization of light soil with straw on some of its chemical, physical and biological properties
Wpływ nawożenia słomą gleby lekkiej na niektóre jej właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne
Влияние удобрения соломой легкой почвы па некоторые ее свойства: химические, физические и биологические
KOWALIŃSKI S., DROZD D., DROZD J., KACZMAREK J., LICZNAR M., LICZNAR S.E., WILCZYŃSKI A.
p. 79-96
The effect of determination of soil profiles on some properties and fertility of soils
Wpływ zniekształcenia profilów na niektóre właściwości i żyzność gleb
Влияние деформации профилей на некоторые свойства и плодородие почв
MAZURSKI K.R.
p. 97-112
Lithogenic soils of the Sudety Mountains in the light of massy testings
Litogeniczne gleby Sudetów w świetle badań masowych
Литогенные почвы Судетов в свете массовых исследований
ZASOŃSKI S.
p. 113-134
Micromorphological properties on silt- and clay soils of the lower accumulation terraces of the Nowy Targ Intermontane Basin
Właściwości mikromorfologiczne pyłowo-ilastych gleb dolnych teras akumulacyjnych Kotliny Nowotarskiej
Микроморфологические свойства пылевато-илистых почв нижних аккумуляционных террас Новотарской Котловины
DROŻDŻ-HARA M.
p. 135-150
Studies on the effect of pollution by sulphur on the transformation of arable soils in the neighbourhood of a sulphur mine. Part II. Chemical „deformation” of arable soils polluted by sulphur near sulphur mine Grzybów
Studia nad wpływem zanieczyszczenia siarką na przemiany gleb uprawnych w sąsiedztwie kopalni siarki. Część II. Zmiany właściwości chemicznych i fizykochemicznych gleb uprawnych zanieczyszczonych siarką
Исследования по влиянию загрязнения серой на преобразование обра- батываеммых почв в окрестностях серного рудника. Часть 2-я. Изменения химических и физико-химических свойств обрабатываемых почв загрязенных серой

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam