PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1977 - 28(2)

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO
p. 3-16
Seventieth birthday of Professor Kazimierz Boratyński, D. Sc., D.h.c.
Siedemdziesięciolecie urodzin profesora dr hab. dr h.c. Kazimierza Boratyńskiego
ZIĘTECKA M.
p. 17-32
Investigations on the content of copper in soisl and plantas. Part II. Relationship between the copper content in soil and plants
Badania nad zawartością miedzi w glebach i w roślinach. Część II. Współzależność między zawartością miedzi w glebach i roślinach
Исследования по содержанию меди в почвах и в растениях. Часть 2-я. Корреляция между содержанием меди в почвах и в растениях
WILK K., NOWAK W.
p. 33-47
Fractional composition of humus compounds in some cultivated soil type
Skład frakcyjny związków próchnicznych niektórych typów uprawnych
Фракционный состав гумусовых соединений некоторых типов пахотных почв
DROZD J., KOWALIŃSKI S.
p. 49-75
Changes of some soil properties under the influence of pollution emitted by the "Legnica” Copper Foundry
Zmiany niektórych właściwości gleb pod wpływem zanieczyszczeń emitowanych przez hutę miedzi Legnica
Изменения некоторых свойств почвы под влиянием загрязнений эммиттированных медным заводом „Легница“
ADAMUS М., KOWALIŃSKA I., KOZŁOWSKA H.
p. 77-85
Effect of many-year mineral and organic fertilization on the dynamic of nutrient elements in light soils
Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na dynamikę składników pokarmowych w glebie lekkiej
Влияние многолетнего минерального и органического удобрения па динамику питательных элементов в легкой почве
BUNIAK W.
p. 87-104
Effect of the potassium fertilization level on potassium forms in soils
Wpływ poziomu nawożenia potasowego na formy potasu w glebie
Влияние уровня калийного удобрения на формы калия в почве
MERCIK A.
p. 105-124
Effect of high potassium rates on soils heavily exhausted of available forms of this element
Działanie wysokich dawek potasu na glebach silnie wyczerpanych z dostępnych form tego składnika
Действие высоких доз калия на почвах сильно обедненных доступными формами этого элемента
PONDEL H., GAŁCZYŃSKA J.
p. 125-140
Phosphorus fertilization effect on the content of various phosphorus forms in soil
Wpływ poziomu nawożenia fosforowego na zawartość rożnych form fosforu w glebie
Влияние уровня фосфорного удобрения па содержание разных форм фосфора в почве
KABATA-PENDIAS A.
p. 141-154
Accumulation of heavy metals by plants grown on gangue slurrie of a copper mine
Metale ciężkie w roślinach rosnących na odpadach flotacyjnych przemysłu miedziowego
Тяжелые металлы в растениях вырастающих на флотационных отходах медной промышленности
KAROŃ B.
p. 155-172
Pot experiments on the vanadium effect on yield and chemical composition of some crops
Doświadczenia wazonowe nad wpływem wanadu na plon i skład chemiczny niektórych roślin
Вегетационные опыты по влиянию ванадия па урожай и химический состав некоторых растений
MAZUR Т., KOC J., WRÓBEL Z.
p. 173-182
Dry matter and macronutrients contained in slurry
Zawartość suchej masy i makroskładników w gnojowicy
Содержание сухого вещества и макроэлементов в жидком навозе
BEREŚNIEWICZ A., NOWOSIELSKI O.
p. 183-204
Preliminary investigations on the utilization of brown coal ashes for fertilization purposes
Wstępne badania nad wykorzystaniem popiołów z węgla brunatnego w celach nawozowych
Предварительные исследования по использованию золы бурого угля в качестве удобрения
ROSZYK S., ROSZYK E., BIEGUS J.
p. 205-237
Usefulness of the plant material dry mineralization method for determining major and minor elements
Przydatność sposobów suchej mineralizacji materiału roślinnego do oznaczania zwartości makro- i mikroelementów
Пригодность способов сухого озоления растительного материала для определений содержания макро- и микроэлементов
KARDASZ T., ROSZYK E.
p. 239-246
Modification of wet mineralization of organic matter for the total nitrogen determination
Modyfikacja sposobu mineralizacji substancji organicznej na mokro do oznaczania azotu całkowitego
Модификация способа мокрого озоления органического вещества для определения общего азота

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam