PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1977 - 28(1)

TERELAK H., KARCZEWSKI, A.
p. 3-14
Depth and chemical composition of ground waters in the region of the Mining and Energetic Works "Bełchatów”
Głębokość występowania i skład chemiczny wód glebowo-gruntowych w rejonie Kombinatu Górniczo-Energetycznego Bełchatów
Глубина залегания и химический состав почвенно-грунтовых вод в районе горнопромышленного энергетического комбината „Белхатов“
TOKAJ J.
p. 15-27
Micromorphological and micromorphometrical studies on soil aggregates
Studia mikromorfologiczne i mikromorfometryczne nad agregatami glebowymi
Микроморфологическое и микроморфометрическое изучение почвенных агрегатов
PRUSINKIEWICZ P., PRUSINKIEWICZ Z.
p. 29-36
Digital method for the measurement of sums of temperatures
Cyfrowa metoda pomiaru sum temperatur
Цифровой метод измерения суммы температур
BARANOWSKI R., BAKOWSKI В.
p. 37-44
Influence of differentiated phasic composition of soil on its temperature dynamics
Wpływ zróżnicowanego składu fazowego gleby na dynamikę jej temperatury
Влияние дифференцированного фазового состава почвы на динамику ее температуры
CIEŚLIŃSKI Z.
p. 45-58
Soil temperature influence on the plant bulk increment rate on grasslands in the lower Vistula valley
Wpływ temperatury gleby na tempo przyrostu masy roślinnej na użytkach zielonych w dolinie dolnej Wisły
Влияние температуры почвы на темпы приростов растительной массы на луговых угодиях в долине нижнего течения р. Вислы
GAWLIK J.
p. 59-69
Medified porometer of Loebell and its usability in investigations of air properties of soil
Zmodyfikowany poromierz Loebella oraz jego przydatność do badań powietrznych właściwości gleb
Модифицированный порометр Лебелла и его пригодность для исследования воздушных свойств почвы
SKŁODOWSKI P., SAPEK A.
p. 71-84
The Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Ni, Pb and Cd distribution in the profiles of forest-steppe chernozems
Rozmieszczenie Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Ni, Pb i Cd w profilach czarnoziemów leśno-stepowych
Распределение Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Ni, Pb и Cd в профиле лесостепных черноземов
ŁOSIŃSKI J.
p. 85-93
Effect of chlorocoline chloride (CCC), brought into soil, on Collembola
Wpływ wprowadzonego do gleby chlorku chlorocholiny (CCC) na skoczogonki Collembola
Влияние на ногохвосток (Collembola) CCC введенного в почву под посевами ярового и озимого рапса
KOWALKOWSKI A., SZCZĘSNY P., BORZYSZKOWSKI J.
p. 95-106
Nitrogen immission effect on the sorption properties of forest soils in the vicinity of Puławy
Wpływ imisji azotowej na sorpcyjne właściwości gleb leśnych w okolicy Puław
Влияние азотной имиссии на сорбционные свойства лесных почв в окрестности Пулав
KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
p. 107-116
Relationship between free iron and carbon of fulvic acids in sandy soils, as one of the criteria of their typology
Stosunek żelaza wolnego do węgla kwasów fulwowych w glebach piaskowych jako jedno z kryteriów ich typologii
Соотношение свободного железа к углероду фульвовых кислот в песчаных почвах, как один из критериев их типологии
BIAŁOUSZ S., KOZIEJ K., PRZEWOSKA H.
p. 117-124
Effect of humus content in soil on the tone differentiation of the aerial photographs
Wpływ próchniczności gleb na zróżnicowanie tonu zdjęcia lotniczego gleby
Влияние перегнойности почв на дифференциацию тона аэрофотоснимка
BOROWIEC S., KUTYNA I., SKRZYCZYŃSKA J.
p. 125-141
Ecological characteristics of soil-agricultural complexes of the Western Pomerania
Ekologiczna charakterystyka kompleksów glebowo-rolniczych Pomorza Zachodniego
Экологическая характеристика агропочвенных комплексов Западного Поморья
NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
p. 143-168
Characteristics of the humus of some forest soils in the Tatra Mts. Part I. Chemical properties of the investigated soils and the proportions of densimetric soil fractions
Charakterystyka próchnicy niektórych leśnych gleb tatrzańskich. Część I. Właściwości chemiczne badanych gleb oraz udział densymetrycznych frakcji glebowych
Характеристика гумуса некоторых татринских лесных почв Част 1-я. Химические свойства исследованных почв и участие денсиметрических почвенных фракций
NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
p. 169-188
Characteristics of the humus of some forest soils in the Tatra Mts. Part. II. Fractionary composition of the humus compounds
Charakterystyka próchnicy niektórych leśnych gleb tatrzańskich. Część II. Skład frakcyjny połączeń próchnicznych
Характеристика гумуса некоторых татринских лесных почв. Част 2-я. Фракционный состав гумусовых соединений
NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
p. 189-203
Characteristics of the humus of some forest soils in the Tatra Mts. Part III. Micromorphology of the raw humus horizons
Charakterystyka próchnicy niektórych leśnych gleb tatrzańskich. Część III. Mikromorfologia poziomów butwinowych
Характеристика гумуса некоторых татринских лесных почв. Часть 3-я. Микроморфология перегнойных горизонтов
SKIBA S.
p. 205-241
Studies on mountain soils formed in various phytoclimatic zones of the crystalline part of the Polish Tatra Mts.
Studia nad glebami wytworzonymi w różnych piętrach klimatyczno-roślinnych krystalicznej części Tatr polskich
Исследование горных почв образовавшихся в разных климатическо-растительных ярусах кристаллической части польских Татр
ZASOŃSKI S., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
p. 243-261
Typology of soils of Mt. Zgorzelisko as based on chemical and morphological properties
Typologia gleb Zgorzeliska w oparciu o właściwości chemiczne i mikromorfologiczne
Типология почв хребта Згожелиско на основе химических и микроморфологических свойств
OLEKSYNOWA K., SKIBA S., KANIA W.
p. 263-275
Introductory investigations on the geochemistry of rendzinas in the Tatra Mts.
Wstępne badania nad geochemią rędzin tatrzańskich
Предварительное исследование геохимии татринских рекдзин
KOMORNICKI T.
p. 277-291
Rendzinas in the forest zone of the Tatra Mts.
Tatrzańskie rędziny strefy leśnej
Татринские рендзины лесной зоны
OLEKSYNOWA K., SKIBA S.
p. 293-312
Characteristics of some cryogenic soils in the Tatra Mts.
Charakterystyka niektórych gleb kriogenicznych w Tatrach
Характеристика некоторых криогенных почв в Татрах

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam