PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1976 - 27(4)

DOBRZAŃSKI B., DECHNIK I., LIPIEC J., ORŁOWSKI J.
p. 3-10
Characteristics of stickness forces in soil developed from loess
Charakterystyka sił lepkości w glebie wytworzonej z lessu
Характеристика сил липкости в почве образованной из лесса
TRZECKI S.
p. 11-18
Possibility of determination of the moisture of permanent wilting of plants on the basis of maximal higroscopicity and content of clayey particles in mineral soils
Możliwość wyznaczania wilgotności trwałego więdnięcia roślin na podstawie maksymalnej higroskopijności i zawartości części spławialnych w glebach mineralnych
Возможность определения влажности устойчивого завядания растений на основании (показаний) максимальной гигроскопичности и содержания илистой части в минеральных почвах
BARANOWSKI R.
p. 19-27
Capillary tensiometer and its application in investigations of the soil water potential
Tensjometr kapilarny i jego zastosowanie w badaniach potencjału wody glebowej
Капиллярный тенсометр и его применение в испытаниях потенциала почвенной влаги
ZĄBEK S.
p. 29-42
Effect of mechanical composition and profile structure in four soil kinds on water percolation
Wpływ składu mechanicznego i budowy profilu czterech rodzajów gleby na wsiąkanie wody
Влияние механического состава и строения профиля четырех видов почвы на водную усасиваемость
KOCIAŁKOWSKI Z., DZIĘCIOŁOWSKI W.
p. 43-56
Trace elements in mucky-podzolic soils in the Słowiński National Park
Mikroskładniki w glebach bielicowych murszastych w Słowińskim Parku Narodowym
Микроэлементы в подзолистых муршевых почвах в Словинском Народном Парке
ROSZYK E., ROSZYK S.
p. 57-68
Influence of the copper metallurgy on some properties of soils and chemical composition of crops. Part II. The second year of emission
Wpływ hutnictwa miedzi na niektóre właściwości gleb i skład chemiczny roślin uprawnych. Część II. Drugi rok emisji
Влияние медной метллургии (медеплавильного завода) на некоторые свойства почв и химический состав культурных растений. Часть 2-я. второй год эмиттирования
ZABOJEWA I.W.
p. 69-92
Genetic characteristics of podzols developed from sands on the northeastern Europe territory
Genetyczna charakterystyka bielic wytworzonych z piasków na obszarze północno-wschodniej Europy
Генетическая характеристика песчаных подзол европейского северо-востока
MAZURSKI K.R.
p. 93-105
Some features of the Sudetic alluvial soils
Niektóre cechy mad sudeckich
Некоторые свойства судетских мад
LICZNAR M.
p. 107-148
Properties and genesis of some chernozem soils of the Głubczyckie Tableland
Właściwości i geneza niektórych gleb czarnoziemnych Płaskowyżu Głubczyckiego
Свойства и генезис некоторых черноземных почв Глубчицкого Плато
MACIAK F., LIWSKI S., PROŃCZUK J.
p. 149-169
Agricultural recultivation of furnace waste (ash) dumps from brown and hard coal. Part I. Vegetation growth on ash dumps depending on agronomic measures and fertilization
Rekultywacja rolnicza składowisk odpadów paleniskowych (popiołów) z węgla brunatnego i kamiennego. Część I. Wzrost roślinności na składowiskach popiołu w zależności od zabiegów agrotechnicznych i nawożenia
Озеленение (земледельческое освоение) отвалов топочных отбросов (зол) бурого и каменного угля. Часть 1-я. Рост растительности на зольных отвалах в зависимости от агротехнических мероприятий и удобрения
MACIAK F., LIWSKI S., BIERNACKA E.
p. 171-187
Agricultural recultivation on furnace waste (ash) dumps from brown and hard coal. Part II. Chemical composition of plants cultivated on brown and hard coal ash dumps
Rekultywacja rolnicza składowisk odpadów paleniskowych (popiołów) z węgla brunatnego i kamiennego. Część II. Skład chemiczny roślin ze składowisk popiołu po węglu brunatnym i kamiennym
Озеленение (земледельческое освоение) отвалов топочных отбросов (зол) бурого и каменного угля. Часть 2-я. Химический состав растений с зольных отвалов бурого и каменного угля
MACIAK F., LIWSKI S., BIERNACKA E.
p. 189-209
Agricultural recultivation of furnance waste (ash) dumps from brown and hard coal. Part III. Course of soil-forming processes in ash dumps under influence of grass and leguminous vegetation
Rekultywacja rolnicza składowisk odpadów paleniskowych (popiołów) z węgla brunatnego i kamiennego. Część III. Przebieg procesów glebotwórczych na składowiskach popiołu pod wpływem roślinności trawiastej i motylkowej
Озеленение (земледельческое освоение) отвалов топочных отбросов (зол) бурого и каменного угля. Часть 3-я. Ход почвообразовательных процессов на зольных отвалах под влиянием травянистой и бобовой растительности
OSTROWSKI J., REISLER A.
p. 211-216
On the effect of placement and soil moisture upon the herbicidal action of ethofumesate
О wpływie lokalizacji w glebie i wilgotności gleby na działanie herbicydowe etofumesatu
О влиянии размещения в почве и влажности почвы на гербицидное действие этофумесата

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam