PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1976 - 27(3)

KOMORNICKI T., MAKOSZ E., SMOROŃ S.
p. 3-16
Changes of some physical and chemical soil properties in an experiment with fertilization of a plum orchard
Zmiany niektórych właściwości fizycznych i chemicznych gleb w doświadczeniu z nawożeniem sadu śliwowego
Изменения некоторых физических и химических свойств почвы в опыте с удобрением сада слив
MAZUR T., CIEĆKO Z., KREFFT L.
p. 17-34
The dynamics of humus and nitrogen compounds in light soils under different management system
Dynamika związków próchnicznych i azotowych w glebach lekkich różnie użytkowanych
Динамика гумусовых и азотных соединений в легких почвах использованных различными способами
NOWAK J., CHODAŃ J.
p. 35-45
Content and distribution of available magnesium in soils of the Gdańsk and Elbląg districts
Zawartość i rozmieszczenie przyswajalnego magnezu w glebach województwa gdańskiego i elbląskiego
Содержание и распределение усвоямого магния в почвах воеводств: Гданского и Эльблонгского
LISICKA Z., WITKOWSKI T., LISICKI E.
p. 47-52
On Lindan displacement in cultivated soil
Przemieszczanie się lindanu w glebie uprawnej
Перемещение линдана в пахотной почве
MUCHA W., SIENKIEWICZ A., SZYMAŃSKI M.
p. 53-71
Effect of agro-melioration measures on the pine culture Pinus silvestris L. growth in the Forest District Boruszynek
Wpływ zabiegów agromelioracyjnych na wzrost uprawy sosnowej Pinus silvestris L. w Nadleśnictwie Boruszynek
Влияние агломелиоративных мероприятий на рост сосновых насадже ний Pinus silvestris L. в надлесничестве Борушинек
LICZNAR S.E.
p. 73-121
Rendzinas and soils on limestone of the Opole region in the light of micromorphological and physico-chemical investigations
Rędziny i gleby nawapieniowe Opolszczyzny w świetle badań mikromorfologicznych i fizykochemicznych
Рендзины и почвы с подстиляющим известняком в окрестности Ополя по данным микроморфологических и физико-химических исследований
p. 123-125
Commemoration of Professor Dr. Kazimierz Starzyński
Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Starzyńskim
Воспоминания о профессоре докторе с -х наук Казимире Стажыньском
PONDEL H.
p. 127-189
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water, economy. Year 1974
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1974
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве - 1974

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam