PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1976 - 27(2)

SCIENTIFIC MEETING OF THE POLISH SOCIETY OF SOIL SCIENCE UNDER THE MOTTO “THE ROLE OF SŁAWOMIR MIKLASZEWSKI IN THE SOIL SCIENCE DEVELOPMENT”, WARSAW, JUNE 17-22, 1974

KRÓLIKOWSKI L.
p. 3-5
Foreword (I)
Przedmowa I
Предисловие 1-e
KUŹNICKI F.
p. 7-10
Foreword (II)
Przedmowa II
Предисловие 2-e
STRZEMSKI M.
p. 11-18
Sławomir Miklaszewski as a founder of the Polish pedologie school
Sławomir Miklaszewski jako twórca polskiej szkoły gleboznawczej
Славомир Миклашевски как основоположник польской школы науки о почве
KUŹNICKI F., BIAŁOUSZ S., KAMIŃSKA H., OSZMIAŃSKA M., SKŁODOWSKI P., ZIEMIŃSKA A., ŻAKOWSKA H.
p. 19-48
Rendzina soils developed from carbonate rocks of different geological formations over the area of the Świętokrzyskie mountains and their borderings
Rędziny wytworzone ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich obrzeżenia
Рендзины образованные из карбонатных горных пород различных геологических формаций на территории Свентокшиских Гор и их окраин
KONECKA-BETLEY K.
p. 49-71
Relic soils formed of carbonate rocks in the environs of the Świętokrzyskie Mts.
Gleby reliktowe wytworzone ze skał węglanowych na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich obrzeżenia
Реликтовые почвы образованные из карбонатных горных пород на территории Свентокшиских Гор и их окраин
KUŹNICKI F.
p. 73-82
Discussion on the raports of Kuźnicki and K. Konecka-Betley, delivered at the territorial meeting
Dyskusja nad opracowaniami F. Kuźnickiego i K. Koneckiej-Betley przedstawionymi na Konferencji Terenowej Zjazdu
Обсуждение розультатов работ Ф. Кузьницкого и К. Конецкой-Бетлей, представленных на территориальной конференции
DOBRZAŃSKI В.
p. 83-91
Agricultural utility of rendzina soils
Przydatność rolnicza rędzin
Земледельческая пригодность рендзин
KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.
p. 93-97
Micromorphological properties of rendzinas developed from limestones of different geological formations
Właściwości mikromorfologiczne niektórych rędzin wytworzonych z wapieni różnych formacji geologicznych
Микроморфологические свойства рендзин образованных из известняков различного геологического происхождения
KONECKA-BETLEY K., MAZUREK A.
p. 99-112
Micromorphological investigations of relic weathering materials developed from limestones of the Świętokrzyskie mountains and their mantle
Badania mikromorfologiczne zwietrzelin reliktowych wytworzonych z wapieni obszaru Gór Świętokrzyskich i ich osłony
Микроморфологическое исследование реликтовых выветрелостей образованных из известняков на территории Свентокшиских Гор и их окраин
UGGLA H.
p. 113-125
Rendzinas in the Mazurian Lakeland
„Rędziny” Pojezierza Mazurskiego
„Рендзины“ Мазурского Поозерья
KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
p. 127-136
Content and characteristics of the forms of humus compounds in rendzinas developed from carbonate rocks of different geological age
Zawartość i charakterystyka form związków próchnicznych w rędzinach wytworzonych ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych
Содержание и характеристика форм гумусовых соединений в рендзинах образованных из карбонатных пород различной геологической формации
SAPEK A., SKŁODOWSKI P.
p. 137-144
Mn, Zn, Cu, Pb, Ni and Co content in rendzina soils in Poland
Zawartość Mn, Zn, Cu, Pb, Ni i Co w rędzinach Polski
Содержание Mn, Zn, Cu, Pb, Ni и Со в рендзинах Польши
CZARNOWSKA K.
p. 145-150
The content of trace elements in soils developed from cretaceous decalcified siliceous rock at Józefów
Zawartość mikroelementów w glebach wytworzonych z opoki odwapnionej okolic Józefowa n. Wisłą
Содержание микроэлементов в почвах образовавшихся из декальцинированной горной породы окрестностей Юзефова
CZARNOWSKA K., KONECKA-BETLEY K.
p. 151-158
Content of heavy metals in soils and in relic weathering materials, developed from carbonate rocks
Zawartość metali ciężkich w glebach i zwietrzelinach reliktowych wytworzonych ze skał węglanowych
Содержание тяжелых металлов в почвах и реликтовых выветрелостях образованных из карбонатных пород
BOROWIEC J.
p. 159-165
Polish chernozems as investigated by Professor Sławomir Miklaszewski
Czarnoziemy polskie w świetle badań profesora Sławomira Miklaszewskiego
Польские черноземы по данным исследований профессора Славомира Миклашевского
BOROWIEC J.
p. 167-175
Professor Sławomir Miklaszewski as a precursor of preparing soil monoliths
Profesor Sławomir Miklaszewski jako prekursor wykonywania monolitów glebowych
Профессор Славомир Миклашевски как предвестник изготовления и популяции почвенных монолитов
PAUL J.
p. 177-182
Land valuation once and today as based on a map of Lekarzewice (county of Radziejów Kujawski), surveyed by Professor Sławomir Miklaszewski
Klasyfikacja gruntów wczoraj i dziś na podstawie mapy majątku Lekarzewice, pow. Radziejów Kujawski, opracowanej przez prof. Sławomira Miklaszewskiego
Классификация земель вчера и сегодня на основании данных карты Лекажевице, уезд Радзейов Куявски, составленной профессором Славомиром Миклашевским
BIAŁOUSZ S.
p. 183-201
Literary output of Sławomir Miklaszewski
Piśmiennictwo Sławomira Miklaszewskiego
Печатные труды Славомира Миклашевского
SKŁODOWSKI P.
p. 203-206
Report from the Meeting of the Polish Society of Soil Science under the motto “The role of Sławomir Miklaszewski in the soil science development”
Sprawozdanie ze Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego - „Rola Sławomira Miklaszewskiego w rozwoju nauki o glebie”

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam