PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1976 - 27(1)

KABATA-PENDIAS A.
p. 3-14
Copper released from soils treated with CuSO4
Uwalnianie miedzi z gleb traktowanych CuSO4
Освобождение меди из почв насыщенных CuSO4
BARTUZI J., DECHNIK I., STĘPNIEWSKA Z.
p. 15-26
Application of selective electrodes for measuring the activity of chlorides and nitrates in soils
Zastosowanie elektrod selektywnych do pomiaru aktywności chlorków i azotanów w glebie
Применение селективных электродов для измерения активности хло ридов и нитратов в почве
GAWLIK J., GLIŃSKI J., STĘPNIEWSKI W.
p. 27-40
Oxygen diffusion rate, oxidation-reduction potential and air composition in grassland soils irrigated with sugar plant waste waters
Wydatek dyfuzji tlenu, potencjał oksydoredukcyjny i skład powietrza w glebach łąkowych zalewanych ściekami z cukrowni
Дебит диффузии кислорода, окислительно-восстановительный потенциал и состав воздуха в луговых почвах орошаемых сточными водами сахарного завода
HOŁUBOWICZ T., WIERSZYŁŁOWSKI J., GALIŃSKA H.
p. 41-59
Effect of soil management system in an orchard on yielding of old apple trees
Wpływ systemów uprawy gleby w sadzie na plonowanie starych jabłoni
Влияние системы обработки почвы в саду на плодоношение старых д е ревьев яблони
KŁOSSOWSKI W., LACHMAN J.
p. 61-70
Effect of permanent sod and clean cultivation on magnitude and quality of apple yields and on soil properties
Wpływ murawy i czarnego ugoru na plon jabłoni, jego jakość oraz na właściwości gleby
Влияние задернения и черного пара на урожай, его качество и на свойства почвы
KIEŁCZEWSKI R.
p. 71-87
Effect of fertilization and other measures on forest meadows situated on light mineral soils
Wpływ nawożenia i innych zabiegów na łąki śródleśne położone na glebach mineralnych lekkich
Влияние удобрения и других мероприятий на луга лесных полян на легких минеральных почвах
SZAFRANEK R.C., KRAUZE A.
p. 89-101
Effect of industrial wastes applied to sandy soils on yields of agricultural crops
Wpływ odpadów przemysłowych wprowadzonych do gleb na plonowanie roślin uprawnych
Влияние промышленных отходов внесенных в песчаную почву на плодоношение культурных растений
KOC J., KREFFT L., MAZUR T.
p. 103-112
Investigations of fertilizing value of tannery sludges. Part I. Chemico-physical characteristics of sludges
Badania nad wartością nawozową osadów garbarskich. Część I. Chemiczno-fizyczna charakterystyka osadów
Испытание удобрительной ценности дубильных шламов. Часть 1-я. Физико-химическая характеристика шламов
MAZUR Т., KOC J.
p. 113-122
Investigations on fertilizing value of tannery sludges. Part II. Effect of fertilization with tannery sludges on yield of agricultural crops
Badania nad wartością nawozową osadów garbarskich. Część II. Wpływ nawożenia osadami garbarskimi na plon roślin
Испытание удобрительной ценности дубильных шламов. Часть 2-я. Влияние внесения шламов на урожай растений
MAZUR Т., KOC J.
p. 123-135
Investigations of fertilizing value of tannery sludges. Part III. Effect of fertilization with tannery sludges on chemical composition of crops
Badania nad wartością nawozową osadów garbarskich. Część III. Wpływ nawożenia osadami garbarskimi na skład chemiczny roślin
Испытание удобрительной ценности дубильных шламов. Часть 3-я. Влияние внесения шламов на химический состав растений
MAZUR Т., KOC J.
p. 137-146
Investigations on fertilizing value of tannery sludges. Part IV. Effect of fertilization with tannery sludges on changes of chemical properties of soil
Badania nad wartością nawozową osadów garbarskich. Część IV. Wpływ nawożenia osadami garbarskimi na zmiany chemicznych właściwości gleb
Испытание удобрительной ценности дубильных шламов. Часть 4-я. Влияние внесения шламов на изменение химических свойств почвы
FERCZYŃSKA-UGGLA Z.
p. 147-209
The relationship between soil cover and some plant communities in the Reserve “Borki” in the Borecka Forest
Związek między pokrywą glebową a niektórymi zbiorowiskami roślinnymi rezerwatu Borki w Puszczy Boreckiej
Взаимозависимость между почвенным покровом и некоторыми растительными группами в заповеднике „Борки“

Über den Zusammenhang zwischen der Bodendecke und einigen Pflanzengesellschaften in Naturschutzgebiet von „Borki” Borkerheide-Masuren

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam